Návod k použití SONY DVP-FX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-FX720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-FX720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-FX720.


SONY DVP-FX720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2580 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-FX720 (1429 ko)
   SONY DVP-FX720 annexe 1 (1965 ko)
   SONY DVP-FX720 QUICK GUIDE (1965 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-FX720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-274-988-11(1) Penosný CD/DVD pehrávac Uzivatelská pírucka z Uzitecné rady, tipy a informace o sluzbách a výrobcích spolecnosti Sony najdete na webové stránce: www. sony-europe. com/myproduct DVP-FX720 © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu smí provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] · Podrobné informace o pouzívání pímého vyhledávání pro disky CD nebo VIDEO CD viz strana 30. Poznámka V závislosti na disku nebude mozno v nkterých pípadech nastavit vsechny moznosti. Vypnutí displeje Stisknte tlacítko DISPLAY (displej) nebo O RETURN (zpt). Poznámky · Zobrazené císlo titulu/kapitoly je stejné jako císlo nahrané na disku. · Casy kapitol se nezobrazují bhem pehrávání disku DVD-RW/DVD-R (rezim VR). · V závislosti na disku nebude mozno v nkterých pípadech pouzívat casový kód. Vyhledávání titulu/kapitoly, atd. Vlozením císelného nebo casového kódu mzete vyhledávat na DVD podle titulu nebo kapitoly. 28 Opakované pehrávání disku DVD VIDEO (Repeat Play) Opakovan mzete pehrávat vsechny tituly na disku DVD VIDEO, nebo jen jeden titul nebo kapitolu. Kontrola doby pehrávání a zbývající doby Pehrávac umozuje zkontrolovat dobu pehrávání a zbývající dobu aktuálního titulu nebo kapitoly. 1 2 1 V nabídce Playback Settings (Nastavení pehrávání) vyberte , , Repeat" (Opakování) a stisknte tlacítko ENTER. Stisknutím tlacítka X/x vyberte pozadované nastavení a stisknte ENTER. Chapter (Kapitola): opakované pehrávání aktuální kapitoly. · Title (Titul): opakované pehrávání aktuálního titulu. · All (Vse): opakované pehrávání vsech titul. · V nabídce Playback Settings (Nastavení pehrávání) vyberte , , Time Disp. " (Zobrazení casu) a stisknte tlacítko ENTER. Pehrávání disk Time Disp. Title Elapsed Title Remain Chapter Elapsed Chapter Remain Title Elapsed 00:12:48 2 Stisknutím tlacítka X/x vyberte nastavení casových informací a stisknte ENTER. · Title Elapsed (Uplynulá doba titulu) · Title Remain (Zbývající doba titulu) · Chapter Elapsed (Uplynulá doba kapitoly) · Chapter Remain (Zbývající doba kapitoly) Návrat k normálnímu pehrávání V kroku 2 vyberte , , Off" (Vypnuto). z Tip Bhem opakovaného pehrávání disku VCD nebo CD pouzívejte nabídku OPTIONS (Moznosti) (strana 31). Poznámka V závislosti na disku nemusí být funkce opakování (Repeat) dostupná. z Tip Podrobné informace o zobrazování uplynulé doby na disku CD nebo VIDEO CD viz strana 32. Poznámky · U disk DVD-RW/DVD-R (rezim VR) se doba pehrávání a zbývající doba kapitoly nezobrazuje. · Výchozí nastavení pro , , Time Disp. " (Zobrazení casu) je , , Title Elapsed" (Uplynulá doba titulu). Po výbru dalsí moznosti pro , , Time Disp. " (Zobrazení casu) a ukoncení zobrazení nabídky Playback Settings se po optovném zobrazení nabídky Playback Settings (Nastavení pehrávání) zobrazí , , Title Elapsed" (Uplynulá doba titulu). 29 z Tipy Vyhledání urcitého místa na disku (Search - Vyhledávání, Scan Prohledávání, Slow Play Zpomalené pehrávání, Repeat Play - Opakované pehrávání, Random Play - Náhodné pehrávání) Urcité místo mzete na disku vyhledat pi procházení obrazu nebo pi pomalém pehrávání. DISPLAY (Displej) H . m Kdyz znáte císlo titulu nebo kapitoly, mzete vyhledávat pímo vlozením tchto císel pomocí numerických tlacítek. · Bhem pehrávání disku DVD VIDEO mzete vyhledávat titul nebo kapitolu pomocí numerických tlacítek a tlacítka ENTER. Stisknte tlacítko C/c pro pepnutí mezi titulem a kapitolou. · Bhem pehrávání disku CD/VIDEO CD mzete vyhledávat stopu pomocí numerických tlacítek a tlacítka ENTER. Rychlé vyhledání místa pehráváním disku rychlým posunem vped nebo rychlým posunem vzad (Scan) 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 OPTIONS (Moznosti) > M Stisknte tlacítko m nebo M pro zrychlené pehrávání dozadu nebo dopedu bhem pehrávání. K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v prbhu vyhledávání se rychlost vyhledávání zmní. Soucasn se zmní i níze uvedená indikace. Poznámky · U nkterých disk nemusí být mozno nkteré zde popisované operace pouzívat. · U disk DATA CD/DATA DVD mzete vyhledávat konkrétní místo pouze v audiosouboru MP3. Ve smru pehrávání H t 1M t 2M t 3M V opacném smru H t 1m t 2m t 3m Rychlé nalezení místa pomocí . /> tlacítek PREV (Pedchozí)/NEXT (Dalsí) (Search) Rychlost pehrávání , , 3M"/, , 3m" je vyssí nez , , 2M"/, , 2m" a rychlost pehrávání , , 2M"/, , 2m" je vyssí nez , , 1M"/, , 1m". z Tip V prbhu pehrávání jedenkrát krátce stisknte tlacítko > nebo . pro pechod na následující nebo pedchozí kapitolu/stopu/scénu. Tlacítko C/c na pehrávaci pracuje stejn jako m/M na dálkovém ovladaci a tlacítko ENTER na pehrávaci pracuje stejn jako H na dálkovém ovladaci. 30 Tato funkce je aktivní pi pehrávání disku DVD. Poznámky · Bhem pehrávání s prohledáváním (Scan play) není u disk DVD nebo VIDEO CD na výstupu zádný zvuk. · Rychlost prohledávání se lisí v závislosti na typu disku. Opakované nebo náhodné pehrávání disku CD/VIDEO CD (Repeat Play, Random Play) Opakovan mzete pehrávat vsechny stopy na disku nebo jednu stopu (Repeat Play). Mzete rovnz pehrávat stopy v náhodném poadí (Random Play). Pehrávání disk Pehrávání jednotlivých snímk (Slow Play) Stisknte tlacítko m nebo M ve chvíli, kdy je pehrávac v rezimu pauzy. K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v rezimu pehrávání po jednotlivých snímcích (Slow-motion Play) se rychlost pehrávání zmní. [. . . ] Tento pehrávac vsak bude pehrávat pouze disky DATA CD, jejichz logický formát je ISO 9660 Level 1 nebo Joliet, a disky DATA DVD ve formátu Universal Disk Format (UDF). Podrobné informace o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrzeli s píslusnou diskovou jednotkou a se svým nahrávacím (vypalovacím) softwarem (není soucástí píslusenství). Poznámka Tento pehrávac nemusí umt pehrát nkteré disky DATA CD/DATA DVD vytvoené ve formátu Packet Write nebo s více oddíly. 54 Audiosoubory MP3 nebo soubory obrázk JPEG, které je pehrávac schopen pehrát Pehrávac je schopen pehrát následující stopy a soubory: · Zvukové stopy MP3 s píponou , , . MP3". · Obrazové soubory JPEG s píponou , , . JPEG" nebo , , . JPG". · Obrazové soubory JPEG odpovídající formátu obrazových soubor DCF*. * , , Design rule for Camera File system": Normy pro obrázky (snímky) z digitálních fotoaparát, stanovené sdruzením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Poznámky k poadí pehrávání alb, stop a soubor Stopy a soubory v rámci alba se pehrávají v poadí dle záznamu na médiu (disk CD-R, atd. ). z Tip Protoze zahájení pehrávání disku se slozitou stromovou strukturou mze trvat déle, doporucujeme vám, abyste nevytváeli alba s více nez dvma stromy. Poznámky · Tento pehrávac umí rozpoznat az 299 alb (vcetn alb, které neobsahují audiosoubory MP3 a soubory obrázk JPEG). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-FX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-FX720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag