Návod k použití SONY DSLR-A560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DSLR-A560. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DSLR-A560 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DSLR-A560.


SONY DSLR-A560 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11155 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DSLR-A560 (11163 ko)
   SONY DSLR-A560 (11181 ko)
   SONY DSLR-A560 (11186 ko)
   SONY DSLR-A560 DATASHEET (395 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DSLR-A560

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Digitální fotoaparát s výmnými objektivy Píprava fotoaparátu Ped obsluhou pístroje Fotografování Pouzití funkce fotografování Návod k obsluze Pouzití funkce prohlízení Bajonetem A Zmna nastavení Prohlízení snímk v pocítaci Tisk snímk Ostatní Rejstík VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. UPOZORNNÍ Modul akumulátoru Pi nesprávném zacházení s modulem akumulátoru mze dojít k výbuchu, zapálení ohn nebo dokonce chemickému popálení. · Nesnazte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte psobení síly nebo nárazm, nap. tlucení, upustní na zem nebo slapání na nj. · Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by nemly pijít do styku s kovovými pedmty. [. . . ] Vyjmte jakékoli zaízení z aretacní patice na píslusenství. Rozsah blesku Rozsah integrovaného blesku závisí na nastavení citlivosti ISO a hodnot clony. Viz následující tabulka. Clona Nastavení 100 ISO 200 400 800 F2. 8 1 ­ 4, 3 m 1­6m 1, 4 ­ 8, 6 m 2 ­ 12 m F4. 0 1­3m 1 ­ 4, 3 m 1­6m 1, 4 ­ 8, 6 m F5. 6 1 ­ 2, 1 m 1­3m 1 ­ 4, 3 m 1­6m Iluminátor AF · Iluminátor AF nefunguje, je-li [Rezim aut. zaost. ] nastaven na [Prbzné AF] nebo pokud se objekt pohybuje v rezimu [Automatické AF]. (Zobrazí se indikace nebo . ) · Iluminátor AF nemusí pracovat s objektivy s ohniskovou vzdáleností 300 mm a vtsí. · Je-li pipojen externí blesk (prodává se zvlás), který je vybaven iluminátorem AF, pouzije se iluminátor AF externího blesku. · Iluminátor AF nefunguje, kdyz je [Snímání úsmvu] nastaveno na [Zapnuto]. Deaktivace iluminátoru AF Tlacítko MENU t 2 t [Iluminátor AF] t [Vypnuto] Pouzití funkce bez cervených ocí Tato funkce redukuje jev cervených ocí pouzitím pedblesku (svtlo blesku o nízké intenzit). Ped vlastním poízením snímku blesk nkolikrát slab bleskne. Tlacítko MENU t 1 t [Bez cerv. ocí] t [Zapnuto] 96 Pouzití bezdrátového blesku Pi pouzití blesku s funkcí bezdrátového fotografování (prodává se zvlás) lze s tímto bleskem fotografovat bez jeho pipojení kabelem k fotoaparátu. Za pomocí zmny polohy blesku lze poídit snímek s trojrozmrným vzhledem vyuzívající zvýraznní kontrastu svtla a stínu na objektu. Pokyny pro pouzití blesku pi fotografování viz návod k obsluze blesku. 1 Pipojte bezdrátový blesk k aretacní patici na píslusenství a zapnte fotoaparát i blesk. 2 Tlacítko Fn t Pouzití funkce fotografování (Rezim blesku) t (Bezdrát. ) 3 Vyjmte bezdrátový blesk z aretacní patice na píslusenství a vysute vestavný blesk. · Pokud chcete provést zkusební zázeh blesku, stisknte tlacítko AEL. Poznámky · Fotoaparát neprovádí ízení pomru bezdrátového osvtlení. · Po dokoncení fotografování s bezdrátovým bleskem vypnte rezim bezdrátového blesku. Pouzijete-li vestavný blesk v dob, kdy je aktivní bezdrátový blesk, bude nastavení expozice nesprávné. · Pokud bezdrátový blesk pouzívá i jiný fotograf v blízkém okolí a jeho vestavný blesk spoustí vás externí blesk, zmte jeho kanál. Zmna kanálu externího blesku je popsána v návodu k obsluze pilozeném k blesku. Nastavení tlacítka AEL Pi pouzívání bezdrátového blesku se doporucuje nastavit [AEL] na [Fixace] v nabídce Vlastní (str. 145). 97 Úprava jasu snímku (Expozice, kompenzace blesku, mení) Fotografování s fixním jasem (Uzamcení AE) Pi fotografování proti slunci nebo v blízkosti okna nemusí pouzitá expozice pi fotografování objektu vyhovovat z dvodu velkého rozdílu mezi nasvícením objektu a pozadí. V takovém pípad pouzijte fotometr na míst, kde je objekt dostatecn jasný, a ped fotografováním uzamknte hodnotu expozice. Chcete-li snízit jas objektu, nasmrujte fotoaparát na bod, který je jasnjsí nez objekt, a pomocí fotometru uzamknte hodnotu expozice pro celý snímek. Chcete-li zvýsit jas objektu, nasmrujte fotoaparát na bod, který je tmavsí nez objekt, a pomocí fotometru uzamknte hodnotu expozice pro celý snímek. V této cásti je popsáno, jak vyfotografovat jasnjsí fotografii objektu pomocí funkce (Bodové). Bod, ve kterém uzamknete expozici. 1 Tlacítko Fn t expozici. (Rezim mení) t (Bodové) 2 Upravte zaostení v cásti, kde chcete uzamknout Expozice bude nastavena po zaostení. 98 3 Stisknutím tlacítka AEL uzamknte expozici. Zobrazí se (znacka uzamcení AE). Tlacítko AEL 4 Pidrzte tlacítko AEL, zaostete na objekt a vyfote jej. · Pokud budete pokracovat ve fotografování se stejnou hodnotou expozice, pidrzte po poízení snímku tlacítko AEL. Po uvolnní tlacítka se nastavení zrusí. Poznámka · V rezimu kontroly zaostení Live View (str. 87) nastavte [Funkce tlacítka AEL] na [AEL] v nabídce Vlastní . Pouzití funkce fotografování Pouzití kompenzace jasu pro celý snímek (Kompenzace expozice) Krom rezimu expozice M je expozice vyhodnocena automaticky (automatická expozice). Po zjistní hodnoty expozice pi automatické expozici mzete provést kompenzaci expozice pechodem smrem k + nebo ­ v závislosti na konkrétních pozadavcích. Pi zmn smrem k hodnotám + lze celý snímek zesvtlit. [. . . ] 55 C Chránit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Citlivost ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 H Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Omezení chvní fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Rejstík L Live View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 193 Plynulé panoráma . . . . . . . . . . . . 62, 137 Plynulé snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 PMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 PMB Launcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Pocet snímk, které je mozné nahrát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 32 Pohyblivý bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pomalá synchr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Pomr stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Portrét. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Prezentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Priorita clony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Priorita rychlosti závrky . . . . . . . . 71 Prohlízení snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Prohlízení snímk na obrazovce televizoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Protiprachová funkce. . . . . . . . . . . . . . . 34 Prbzné AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Prbzné snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Prbzné snímání intervalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Pednastavené vyvázení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Pehled snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Rezim cistní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DSLR-A560

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DSLR-A560 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag