Návod k použití SONY DSLR-A300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DSLR-A300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DSLR-A300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DSLR-A300.


SONY DSLR-A300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4232 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DSLR-A300 (3391 ko)
   SONY DSLR-A300 annexe 2 (4386 ko)
   SONY DSLR-A300 DATASHEET (205 ko)
   SONY DSLR-A300 QUICK START GUIDE (573 ko)
   SONY DSLR-A300 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY DSLR-A300 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY DSLR-A300 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DSLR-A300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. slunecnímu záení, ohni a podobn. Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) UPOZORNNÍ K výmn pouzijte pouze akumulátor uvedeného typu. Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa, urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. [. . . ] Histogram se mze lisit v závislosti na nastavení clony apod. · Histogram se lisí pi snímání a pehrávání v následujících situacích: ­ pi spustní blesku, ­ pi snímání objektu s nízkou intenzitou, napíklad v noci. 82 Úprava intenzity svtla blesku (Kompenzace blesku) Pi poizování snímk s bleskem mzete upravit intenzitu svtla blesku, aniz byste mnili kompenzaci expozice. Lze upravit pouze expozici hlavního objektu, který se nachází v dosahu blesku. Tlacítko MENU t 1 t [Kompenz. blesku] t Vybrat pozadované nastavení · Smrem k +: Zvýsení intenzity svtla blesku. Smrem k ­: Snízení intenzity svtla blesku. Poznámky · Pokud jste upravili úrove intenzity svtla blesku, zobrazí se pi vysunutí vestavného blesku na displeji LCD nebo v hledácku ikona . Po úprav nastavení nezapomete obnovit pvodní hodnotu. · Pozitivní efekt nemusí být patrný v dsledku omezeného mnozství svtla blesku v pípadech, kdy je pedmt zhruba ve vzdálenosti odpovídající maximálnímu dosahu blesku. Je-li pedmt pílis blízko, záporný úcinek nemusí být patrný. Kompenzace expozice a kompenzace blesku Kompenzace expozice mní rychlost závrky, clonu a citlivost ISO (je-li zvolen rezim [AUTO]). Pi pouzití blesku se také mní mnozství svtla blesku. Pi kompenzaci blesku se ale mní pouze mnozství svtla blesku. Pouzívání funkce fotografování Nastavení mnozství svtla blesku pomocí nastavení rezimu ovládání blesku (Ovládání blesku) Tlacítko MENU t 1 t [Ovládání blesku] t Vybrat pozadované nastavení Blesk ADI Pomocí této funkce lze ovládat intenzitu svtla blesku s pouzitím údaj o vzdálenosti zaostení a dat fotometru z pedblesku. Pi tomto zpsobu lze dosáhnout pesnou kompenzaci blesku s tém nulovým ovlivnním svtlem odrazeným od objektu. Tato funkce ídí mnozství svtla blesku v závislosti na datech pouze z mení fotometru pedblesku. Pi tomto zpsobu mze dojít k ovlivnní svtlem odrazeným od objektu. TTL ped bl. 83 ADI: Advance Distance Integration (pokrocilá integrace vzdálenosti) TTL: Through the lens (pes objektiv) · Pi nastavení volby [Blesk ADI] lze s pouzitím objektivu s kódovacím zaízením pro mení vzdálenosti dosáhnout pesnjsí kompenzace blesku pouzitím pesnjsích údaj o vzdálenosti. Poznámky · Pokud vzdálenost mezi objektem a externím bleskem (nepilozen) nelze urcit (snímání s bezdrátovým bleskem pi pouzití externího blesku (nepilozen), snímání s bleskem s kabelem umístným mimo fotoaparát, snímání s blesky makro twin apod. ), zvolí fotoaparát automaticky rezim TTL ped bleskem. · V následujících pípadech vyberte nastavení [TTL ped bl. ], protoze fotoaparát nemze provést kompenzaci blesku pomocí blesku ADI: ­ k blesku HVL-F36AM je pipojen siroký panel; ­ pro fotografování s bleskem se pouzívá difuzér; ­ pouzívá se filtr s faktorem expozice, napíklad ND filtr; ­ pouzívá se objektiv na blízké zábry. · Blesk ADI je k dispozici pouze v kombinaci s objektivem vybaveným kódovacím zaízením pro mení vzdálenosti. Abyste zjistili, zda je objektiv vybaven kódovacím zaízením vzdálenosti, viz návod k pouzití pilozený k objektivu. Výbr zpsobu mení jasu objektu (Rezim mení expozice) Tlacítko Fn t [Rezim m. exp. ] t Vybrat pozadované nastavení (Vícesegmentové) V tomto rezimu se mí svtlo v kazdé oblasti po rozdlení celé oblasti do více oblastí a urcuje se odpovídající expozice celého snímku. stedem) Tento rezim zdrazuje stedovou oblast obrazovky a mí prmrný jas celé obrazovky. (Bodové) Tento rezim mí svtlo jen v krouzku bodového mení uprosted rámecku. Techniky fotografování · Pro bzné fotografování pouzijte mení (Vícesegmentové). · Pi fotografování objektu s velkým kontrastem v zaostené oblasti zmte svtlo objektu, který chcete vyfotografovat s pouzitím odpovídající expozice, pomocí bodového mení, a potom objekt vyfotografujte s pouzitím uzamknutí AE (strana 78). 84 Nastavení ISO Citlivost na svtlo je vyjádena císlem ISO (doporucený index expozice). Vyssí císlo odpovídá vyssí citlivosti. 1 Stisknutím tlacítka ISO vyvoláte obrazovku ISO. Tlacítko ISO 2 Pomocí tlacítek v/V na ovladaci vyberte pozadovanou polozku. · Vyssí císlo pedstavuje vyssí úrove sumu. Poznámky · V pípad nastavení citlivosti ISO na volbu [AUTO] se citlivost ISO nastaví automaticky následujícím zpsobem: Rezim nahrávání AUTO, Výbr scény P, A, S ISO Rozsah se lisí v závislosti na rezimu 100 ­ 400 Pouzívání funkce fotografování · Nastavení [AUTO] není k dispozici v rezimu záznamu M. Pokud nastavíte rezim záznamu M s nastavením [AUTO], pepne se nastavení citlivosti na hodnotu [100]. [. . . ] Je mozné, ze fotoaparát pak nebude nahrávat nebo pehrávat správn. · Pouzívání fotoaparátu v prasném nebo písecném prostedí mze zpsobit poskození. · Jestlize dochází ke kondenzaci par, ped pouzitím fotoaparátu ji odstrate (strana 162). Krom poruch funkce fotoaparátu to mze znemoznit nahrávání snímk, výsledkem mze být nepouzitelná pamová karta nebo mze dojít ke ztrát integrity dat snímk, k jejich poskození nebo ztrát. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DSLR-A300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DSLR-A300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag