Návod k použití SONY DSLR-A230 annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DSLR-A230. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DSLR-A230 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DSLR-A230.


SONY DSLR-A230 annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6500 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DSLR-A230 (722 ko)
   SONY DSLR-A230 annexe 4 (6186 ko)
   SONY DSLR-A230 annexe 3 (1521 ko)
   SONY DSLR-A230 annexe 2 (6188 ko)
   SONY DSLR-A230 DATASHEET (643 ko)
   SONY DSLR-A230 QUICK SETUP GUIDE (1521 ko)
   SONY DSLR-A230 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY DSLR-A230 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY DSLR-A230 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DSLR-A230annexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. DLEZITÉ BEZPECNOSTN Í INSTRUKCE -TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE NEBEZPECÍ ITE SE TMITO INSTRUKCEMI, ABYSTE OMEZILI NEBEZPECÍ POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Pokud se tvar zástrcky nehodí do síové zásuvky, pouzijte propojovací adaptér správné konfigurace pro síovou zásuvku. 2 UPOZORNNÍ Modul akumulátoru Pi nesprávném zacházení s modulem akumulátoru mze dojít k výbuchu, zapálení ohn nebo dokonce chemickému popálení. · Nesnazte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte psobení síly nebo nárazm, nap. tlucení, upustní na zem nebo slapání na nj. · Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by nemly pijít do styku s kovovými pedmty. [. . . ] Tento rezim mí svtlo v blízkosti ci pímo v oblasti zaostení, která se nachází ve stedu rámecku. Technika fotografování · Pro bzné fotografování pouzijte mení (Vícesegmentové). Poznámka · Kdyz je rezim expozice nastaven na AUTO nebo Výbr scény, bude [Rezim m. exp. ] fixován na (Vícesegmentové) a nelze vybrat jiné rezimy. 80 Nastavení ISO Citlivost na svtlo se vyjaduje císlem ISO (doporucený index expozice). Vyssí císlo odpovídá vyssí citlivosti. 1 Stisknutím ISO na ovládacím tlacítku vyvoláte obrazovku ISO. 2 Vyberte pozadovanou hodnotu pomocí v/V na ovládacím tlacítku. · Cím vyssí císlo, tím bude vyssí úrove sumu. Poznámky · Je-li rezim expozice nastaven na AUTO nebo Výbr scény, bude ISO fixováno na [AUTO] a nelze vybrat jiné hodnoty ISO. · Je-li rezim expozice nastaven na P/A/S a ISO pepnuto na [AUTO], bude ISO automaticky nastaveno v rozsahu 100 az 400 ISO. · Nastavení [AUTO] není k dispozici v rezimu záznamu M. Zmníte-li rezim záznamu na M s nastavením [AUTO], pepne se citlivost na hodnotu [100]. Hodnotu ISO nastavte podle podmínek fotografování. Pouzití funkce fotografování 81 Úprava barevných tón (Vyvázení bílé) Barevné tóny objektu se mní v závislosti na vlastnostech svtelného zdroje. V tabulce je uvedeno, jakým zpsobem se mní barevné tóny v závislosti na zdrojích svtla ve srovnání s objektem v bílém slunecním svtle. Denní svtlo Pocasí/ osvtlení Charakteristi ky svtla Bílé Namodralé S nádechem do zelena Nacervenalé Oblacno Záivky Zárovky Vyvázení bílé je funkce, která upravuje barevné tóny piblizn na hodnoty viditelné lidským okem. Tuto funkci pouzijte v pípad, ze barevné tóny snímku nevycházejí podle ocekávání nebo chcete-li zmnit barevné tóny snímku v rámci umleckého zámru. Poznámky · Kdyz je rezim expozice nastaven na AUTO nebo Výbr scény, bude [Vyvázení bílé] fixováno na AWB (Auto vyváz. bílé) a nelze vybrat jiné rezimy. · Je-li jediným svtelným zdrojem rtuová ci sodíková výbojka, nebude fotoaparát schopen zjistit pesné vyvázení bílé kvli vlastnostem svtelného zdroje. V takových pípadech pouzijte blesk. Nastavení vyvázení bílé pro poteby konkrétního svtelného zdroje (Automatické/Pednastavené vyvázení bílé) Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t Vybrat pozadované nastavení · Není-li vybráno [AWB], mzete barevné tóny doladit pomocí b/B na ovládacím tlacítku. Pi úprav smrem k hodnotám + získá snímek nacervenalý nádech a pi úprav smrem k hodnotám ­ bude mít nádech namodralý. 82 AWB (Auto vyváz. bílé) (Denní svtlo) (Stín) (Oblacno) (Zárovky) (Záivky) (Blesk) Fotoaparát automaticky zjistí svtelný zdroj a upraví barevné tóny. V pípad výbru nastavení pro urcitý svtelný zdroj se mu barevné tóny pizpsobí (pednastavené vyvázení bílé). Technika fotografování · Pi výbru nastavení (níze). (Vlastní) mzete ulozit vlastní nastavení Pouzití funkce fotografování Ulození barevných tón (Vlastní vyvázení bílé) Ve scén, ve které se svtlo prostedí skládá z více druh svtla, doporucujeme pouzívat vlastní vyvázení bílé pro její co nejpesnjsí reprodukci. 1 Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t 2 Zvolte [ SET] pomocí b/B na ovládacím tlacítku, pak stisknte jeho sted. 3 Pidrzte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala oblast zaostení uprosted a stisknte dol tlacítko spoust. Dojde ke cvaknutí závrky a zobrazí se kalibrované hodnoty (Teplota barvy a Barevný filtr). 83 4 Stisknte sted ovládacího tlacítka. Displej bude nyní zobrazovat informace o záznamu s ulozeným nastavením vlastního vyvázení bílé. · Nastavení vlastního vyvázení bílé ulozené v této operaci platí az do ulození nového nastavení. Poznámka · Zpráva , , Uzivatelská chyba WB" oznacuje, ze daná hodnota je mimo ocekávaný rozsah. (Pouzívá-li se blesk u objektu v bezprostední blízkosti nebo je v rámecku objekt s jasnou barvou. ) Pokud ulozíte tuto hodnotu, rozsvítí se na displeji LCD s informacemi o záznamu indikátor zlut. V tomto okamziku jiz lze fotografovat, ale doporucuje se znovu nastavit vyvázení bílé a získat tak jest lepsí hodnotu. Vyvolání nastavení vlastního vyvázení bílé Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t (Vlastní) Poznámka · Pi pouzití blesku zárove se stiskem tlacítka spoust ukládá vlastní vyvázení bílé, které bere v potaz také svtlo blesku. Poizujte snímky s bleskem i pi dalsím fotografování. 84 Zpracování snímku Korekce jasu snímku (Optimalizace dynamického rozsahu) Tlacítko Fn t [Optim. dyn. rozs. ] t Vybrat pozadované nastavení (Vypnuto) (Standard) Zádná optimalizace. V pípad velkého kontrastu svtla a stínu mezi objektem a pozadím, ke kterému obvykle dochází pi fotografování proti slunci, fotoaparát utlumí kontrast v rámci celého snímku, aby bylo dosazeno snímku s odpovídajícím jasem a kontrastem. Fotoaparát analyzuje kontrast svtla a stínu mezi objektem a pozadím pomocí rozdlení snímku na malé cásti, a vytváí tak snímek s optimální jasem a odstupováním. (Pokrocilá) Pouzití funkce fotografování Poznámky · (Pokrocilá) je vybrán v pípad nastavení rezimu expozice na AUTO nebo jeden z následujících rezim Výbr scény: (Portrét), (Krajina) nebo (Makro). (Standard) je vybrán v pípad nastavení rezimu expozice na (Sportovní akce) v rezimu Výbr scény. (Vypnuto) je vybráno v pípad nastavení rezimu expozice na (Západ slunce) nebo (Nocní port/scéna) v rezimu Výbr scény. · U zvtsených snímk RAW nelze na fotoaparátu zkontrolovat jiné efekty optimalizace dynamického rozsahu nez (Standard). [. . . ] I kdyz tato dobíjecí baterie není nabitá, mzete fotoaparát pouzívat, nebudete-li chtít nahrávat datum a cas. Pokud fotoaparát vynuluje nastavení na výchozí hodnoty po kazdém dobití baterie, je interní dobíjecí baterie zejm vadná. Obrate se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Zpsob nabíjení vnitní dobíjecí baterie Do fotoaparátu vlozte nabitý blok akumulátor, nebo fotoaparát pipojte pomocí napájecího adaptéru (prodává se zvlás) k síové zásuvce a nechte fotoaparát nejmén 24 hodin vypnutý. Poznámky k nahrávání/ pehrávání · Nez se rozhodnete nahrát neopakovatelné události, vyzkousejte nahrávání a ovte, ze fotoaparát pracuje správn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DSLR-A230

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DSLR-A230 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag