Návod k použití SONY DSLR-A200 annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DSLR-A200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DSLR-A200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DSLR-A200.


SONY DSLR-A200 annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3998 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DSLR-A200 (3259 ko)
   SONY DSLR-A200 annexe 2 (561 ko)
   SONY DSLR-A200 annexe 4 (3777 ko)
   SONY DSLR-A200 annexe 3 (3824 ko)
   SONY DSLR-A200 annexe 2 (560 ko)
   SONY DSLR-A200 DATASHEET (491 ko)
   SONY DSLR-A200 QUICK START QUIDE (DSLR-A200) (560 ko)
   SONY DSLR-A200 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY DSLR-A200 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY DSLR-A200 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DSLR-A200annexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. slunecnímu záení, ohni a podobn. Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) UPOZORNNÍ K výmn pouzijte pouze akumulátor uvedeného typu. Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa, urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. [. . . ] exp. ] t Vybrat pozadované nastavení (Vícesegmentové) Celá obrazovka se rozdlí na 40 segment k mení svtla (40segmentové mení se vzorem medové plástve). (Se zdr. stedem) Tento rezim zdrazuje stedovou oblast obrazovky a mí prmrný jas celé obrazovky. (Bodové) Tento rezim mí svtlo jen v krouzku bodového mení uprosted rámecku. Techniky fotografování Pouzívání funkce fotografování · Pro bzné fotografování pouzijte mení (Vícesegmentové). · Pi fotografování objektu s velkým kontrastem v zaostené oblasti zmte svtlo objektu, který chcete vyfotografovat s pouzitím odpovídající expozice, pomocí bodového mení, a potom objekt vyfotografujte s pouzitím uzamknutí AE (strana 74). 79 Nastavení ISO Citlivost na svtlo je vyjádena císlem ISO (doporucený index expozice). Vyssí císlo odpovídá vyssí citlivosti. 1 Stisknutím tlacítka ISO vyvoláte obrazovku ISO. Tlacítko ISO 2 Pomocí tlacítek v/V na ovladaci vyberte pozadovanou polozku. · Vyssí císlo pedstavuje vyssí úrove sumu. Poznámky · V pípad nastavení citlivosti ISO na volbu [AUTO] se citlivost ISO nastaví automaticky následujícím zpsobem: Rezim záznamu AUTO, Výbr scény P, A, S ISO Rozsah se lisí v závislosti na rezimu 100 ­ 400 · Nastavení [AUTO] není k dispozici v rezimu záznamu M. Pokud nastavíte rezim záznamu M s nastavením [AUTO], pepne se nastavení citlivosti na hodnotu [100]. Hodnotu citlivosti ISO nastavte v závislosti na podmínkách fotografování. 80 Úprava barevných tón (Vyvázení bílé) Barevné tóny objektu se mní v závislosti na vlastnostech svtelného zdroje. V následující tabulce je uvedeno, jakým zpsobem se mní barevné tóny v závislosti na zdrojích svtla ve srovnání s objektem v bílém slunecním svtle. Denní svtlo Pocasí/ osvtlení Charakteristiky svtla Bílé Namodralé S nádechem do zelena Nacervenalé Oblacno Záivky Zárovky Vyvázení bílé je funkce, která upravuje barevné tóny piblizn na hodnoty viditelné lidským okem. Tuto funkci pouzijte v pípad, ze barevné tóny snímku nevycházejí podle vaseho ocekávání nebo pokud chcete zmnit barevné tóny snímku v rámci umleckého zámru. Poznámka · Pokud jediným svtelným zdrojem bude rtuová nebo sodíková záivka, nebude fotoaparát schopný získat pesné vyvázení bílé kvli vlastnostem svtelného zdroje. V takových pípadech pouzijte blesk. Pouzívání funkce fotografování Nastavení vyvázení bílé pro poteby konkrétního svtelného zdroje (Automatické/Vlastní vyvázení bílé) Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t Vybrat pozadované nastavení · Pokud není vybráno nastavení [AWB], mzete detailn nastavit barevné tóny pomocí tlacítek b/B na ovladaci. Pi zmn nastavení smrem ke + bude mít snímek rudý nádech a pi zmn smrem k ­ hodnotám bude mít modrý nádech. 81 AWB (Auto vyváz. bílé) (Denní svtlo) (Stín) (Oblacno) (Zárovky) (Záivky) (Blesk) Fotoaparát automaticky zjistí svtelný zdroj a upraví barevné tóny. V pípad, ze vyberete nastavení, která je vhodné pro urcitý svtelný zdroj, pizpsobí se barevné tóny danému svtelnému zdroji (vlastní vyvázení bílé). Techniky fotografování · V pípad, ze nejste schopni dosáhnout pozadované barvy pi pouzití vybraného nastavení, pouzijte funkci Interval vyvázení bílé (strana 91). · Pí výbru nastavení [5500K] (Teplota barvy) nebo [00] (Barevný filtr) mzete nastavit pozadovanou hodnotu (viz níze). · Pi výbru nastavení (Vlastní) mzete ulozit vlastní nastavení (strana 83). Nastavení teploty barev a efektu filtru (Teplota barvy/barevný filtr) Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t [5500K] (Teplota barvy) nebo [00] (Barevný filtr) · Chcete-li nastavit teplotu barev, vyberte hodnotu pomocí tlacítek b/B. · Chcete-li nastavit barevný filtr, vyberte smr kompenzace pomocí tlacítek b/B. Poznámka · Protoze jsou fotometry navrzeny pro pouzití s fotoaparáty na film, lisí se jejich hodnoty pi osvtlení fluorescencní, sodíkovou nebo rtuovou záivkou. Doporucujeme pouzít vlastní vyvázení bílé nebo poídit zkusební snímek. 82 5500K*1 (Teplota barvy) Nastaví vyvázení bílé pomocí teploty barev. Cím je císlo vyssí, tím má snímek cervenjsí nádech, cím je císlo nizsí, tím má snímek modejsí nádech. 00*2 (Barevný filtr) Dosazení efektu barevných kompenzacních filtr CC (Color Compensation) ve snímku. Na základ nastavené teploty barvy lze barvu kompenzovat do G (Green) nebo M (Magenta). *1 *2 Hodnota pedstavuje aktuáln vybranou teplotu barev. Hodnota pedstavuje aktuáln vybraný barevný filtr. Ulození barevných tón (Vlastní vyvázení bílé) Ve scén, ve které se svtlo prostedí skládá z více druh svtla, se doporucuje pouzívat vlastní vyvázení bílé, aby byla bílá reprodukována co nejpesnji. Pouzívání funkce fotografování 1 Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t 2 Pomocí tlacítek b/B na ovladaci vyberte nastavení [ SET]. 3 Pidrzte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala krouzek bodového mení, a stisknte tlacítko spoust. Dojde ke cvaknutí závrky a zobrazí se kalibrované hodnoty (Teplota barvy a Barevný filtr). 4 Stisknte stedové tlacítko ovladace. Monitor bude nyní zobrazovat informace o záznamu s ulozeným nastavením vlastního vyvázení bílé. · Nastavení vlastního vyvázení bílé ulozené v této operaci platí do pístího nastavení. 83 Poznámka · Zpráva , , Uzivatelská chyba WB" indikuje, ze hodnota je mimo ocekávaný rozsah. (Pouzívá-li se blesk u pedmtu v bezprostední blízkosti nebo pedmtu s jasnou barvou v rámecku. ) Pokud registrujete tuto hodnotu, rozsvítí se na monitoru LCD indikátor zlut se zobrazenými informacemi o nahrávání. V tomto okamziku lze poídit snímek, ale doporucuje se znovu nastavit vyvázení bílé, a získat tak správnjsí vyvázení bílé. Vyvolání nastavení vlastního vyvázení bílé Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t (Vlastní) Poznámka · Pi pouzití blesku zárove se stiskem tlacítka spoust se registruje vlastní vyvázení bílé a v úvahu je bráno i svtlo blesku. [. . . ] · Pouzívání fotoaparátu v prasném nebo písecném prostedí mze zpsobit poskození. · Jestlize dochází ke kondenzaci par, ped pouzitím fotoaparátu ji odstrate (strana 156). Krom poruch funkce fotoaparátu to mze znemoznit nahrávání snímk, výsledkem mze být nepouzitelná pamová karta nebo mze dojít ke ztrát integrity dat snímk, jejich poskození nebo ztrát. Teplo vznikající pi cinnosti blesku mze zpsobit zbarvení necistot na povrchu okénka blesku nebo jejich pilepení na povrch, címz dojde k omezení propustnosti svtla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DSLR-A200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DSLR-A200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag