Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-WX10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-WX10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-WX10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-WX10.


SONY CYBER-SHOT DSC-WX10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22313 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-WX10 (2604 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-WX10 DATASHEET (1054 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-WX10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Windows® je v USA registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Vytisknuto v Cín . Obsah Kapitola 1: Zacínáme . 10 Vlození pam ové karty (volitelné p íslusenství) . 16 Zadní a pravá bocní strana fotoaparátu . [. . . ] SONY Instant Share. . . ) z nabídky podle pokyn v následující cásti. Kapitola 4: Pouzití funkce SONY Instant Share 73 Nastavení cíl v nabídce SONY Instant Share POZNÁMKA. Pro dokoncení tohoto postupu na pocítaci s operacním systémem Windows budete pot ebovat p ipojení k Internetu. U pocítac Macintosh vsak p ipojení k internetu pot ebovat nebudete. Pokud je ve fotoaparátu vlozena pam ová karta (volitelné p íslusenství), ujist te se, ze tato karta není ve fotoaparátu uzamcena a ze je na ní volné místo. 1 Zkontrolujte, zda je v pocítaci nainstalován software SONY Image Zone (viz strana 14). 2 Zapn te fotoaparát a pak stiskn te tlacítko SONY Instant Share/Tisk / na zadní stran fotoaparátu. 3 Pomocí tlacítka zvýrazn te polozku SONY Instant Share Setup. . . (Nastavení SONY Instant Share) a pak stiskn te tlacítko Menu/OK. (Nastavení SONY Instant Share), zobrazí se na displeji zpráva, která vás vyzve k p ipojení fotoaparátu k pocítaci. Pokud pocítac pracuje s operacním systémem Windows XP, m ze se p i p ipojení fotoaparátu k pocítaci zobrazit dialogové okno s výzvou Vyberte program, který bude pro tuto akci spust n. Toto dialogové okno zav ete klepnutím na tlacítko Storno. Do pole Menu Item Name (Název polozky nabídky) vlozte název cíle a postupujte jedním z následujících zp sob : · Vyberte polozku Use my local e-mail application (Pouzít lokální aplikaci elektronické posty), pokud chcete posílat obrázky bez pouzití funkce SONY Instant Share p ímo na adresu/adresy elektronické posty zadané níze v tomto okn . · Vyberte polozku Use SONY Instant Share e-mail and services (Pouzít elektronickou postu a sluzby SONY Instant Share) a vytvo te cíl SONY Instant Share. 3 Nový cíl nabídky SONY Instant Share p idáte klepnutím na tlacítko OK. Tím se vrátíte do okna Modify Share Menu (Zm nit nabídku sdílení) a v seznamu cíl se objeví název vaseho nového cíle. V nabídce SONY Instant Share na fotoaparátu lze pro funkci SONY Instant Share konfigurovat maximáln 32 cíl (jako nap . jednotlivé adresy elektronické posty nebo skupinové seznamy). Kapitola 4: Pouzití funkce SONY Instant Share 77 4 Po klepnutí na tlacítko Add (P idat) m zete p idat dalsí cíl (opakujte kroky 2 a 3 výse) nebo vybrat cíl a postupovat jedním z následujících zp sob : · Zm te cíl klepnutím na tlacítko Edit (Upravit). · Vymazte cíl klepnutím na tlacítko Remove (Odstranit). 5 Po dokoncení p idávání cíl klepn te na tlacítko Update Camera (Aktualizovat fotoaparát). Tím se nové cíle ulozí do nabídky SONY Instant Share ve fotoaparátu. Po potvrzení pocítacem, ze cíle byly ulozeny do fotoaparátu, odpojte fotoaparát od pocítace. Výb r obrázk pro cíle SONY Instant Share POZNÁMKA. Pro kazdou fotografii lze vybrat libovolný pocet cíl SONY Instant Share. [. . . ] Na software SONY vám poskytuje spolecnost SONY po výse uvedenou dobu od data jeho zakoupení záruku na poruchu provád ní programových p íkaz v d sledku závad materiálu a zpracování, pokud byl software ádn nainstalován a pouzíván. Pokud bude taková závada spolecnosti SONY oznámena v pr b hu zárucní doby, provede spolecnost SONY vým nu softwaru, který v d sledku t chto závad neprovádí programové p íkazy. P íloha D: Informace o záruce 159 Na nep erusovaný nebo bezchybný provoz produkt SONY spolecnost SONY záruku neposkytuje. Pokud spolecnost SONY nebude v p im ené dob schopna opravit nebo vym nit jakýkoli produkt dle podmínek uvedených v záruce, zákazník je oprávn n po bezodkladném vrácení produktu získat zp t po izovací cástku. Produkty SONY mohou obsahovat p epracované díly, které svým výkonem odpovídají novým díl m, nebo díly, které mohly být p edm tem vedlejsího vyuzití. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-WX10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-WX10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag