Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W5. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W5 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W5.


SONY CYBER-SHOT DSC-W5 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3687 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 (1212 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 (1212 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 (488 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 (6250 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 (6043 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 REVISED (487 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 annexe 4 (6199 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 annexe 1 (6014 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 annexe 2 (6014 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 annexe 3 (477 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 MANUAL 2 (6250 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 DATASHEET (415 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 READ THIS FIRST GUIDE (486 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W5 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W5

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Recyklováním materiál, z nichz je vyroben, pomzete zachovat pírodní zdroje. Pro získání dalsích informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpecující likvidaci a sbr odpad nebo prodejnu, v níz jste výrobek zakoupili. Pro zákazníky v Evrop Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, ze spluje omezení stanovená ve smrnici EMC pro pouzívání propojovacích kabel kratsích nez 3 metry. [ Upozornní Elektromagnetické pole mze pi specifických frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto pístroje. [ Upozornní Pokud statická elektina nebo elektromagnetismus zpsobí perusení penosu dat v polovin (selhání), restartujte aplikaci a znovu pipojte komunikacní kabel (kabel USB apod. ). 2 Nakládání s nepotebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalsích evropských státech vyuzívajících systém oddleného sbru) [ Upozornní pro zákazníky v zemích, na které se vztahují smrnice ES Výrobcem tohoto produktu je spolecnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávnným zástupcem pro EMC a bezpecnost produkt je spolecnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nmecko. S otázkami týkajícími se servisu ci záruky se obracejte na adresy uvedené ve zvlástních servisních ci zárucních dokumentech. Tento symbol umístný na baterii nebo na jejím obalu upozoruje, ze s baterií opatenou tímto oznacením by se nemlo nakládat jako s bzným domácím odpadem. [. . . ] Fotografuje pohybující se objekty na jasných místech. [ Blesk (výbr rezimu blesku pro snímky) : Automatický blesk Bliká pi nedostatecném osvtlení nebo protisvtle (výchozí nastavení) : Vynucený blesk : Pomalá synchronizace (vynucený blesk) Za spatných svtelných podmínek je rychlost závrky pomalá, aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah svtla blesku. : Vypnutý blesk Dotknte se tlacítka pro nastavení rezimu blesku na displeji. [ Makro/Lze ostit na blízké objekty (Snímání blízkých objekt) : Auto Fotoaparát upraví ostení automaticky od vzdálených az po velmi blízké objekty. : Makro zapnuto Fotoaparát upraví ostení s prioritou na velmi blízké objekty. Pi snímání velmi blízkých objekt nastavte makro na zapnuto. : Lze ostit na blízké objekty Uzamceno v poloze W: Asi 1 az 20 cm Dotknte se tlacítka k nastavení Makra/ostení blízkých objekt na displeji. [ Zmna zobrazení na displeji Pro zmnu obrazovky výbru displeje se dotknte [DISP] na displeji. Nastavení displeje: Nastavuje, zda budou nebo nebudou tlacítka a ikony zobrazeny na displeji. Zobraz histogram: Nastaví, zda se histogram zobrazí na displeji. Jas LCD: Nastavuje jas podsvícení. 15 Fotografování v rezimu snímání úsmv Kdyz fotoaparát detekuje úsmv, spous je uvolnna automaticky. 1Rezim fotografování vyberte dotykem na (Snímání úsmvu) (str. 14). (Volba scény) a nastavte rezim 2Stisknutím tlacítka spoust nadoraz nastavíte rezim detekce úsmvu. Snímání úsmvu je v pohotovostním rezimu. Znacka detekce úsmvu/pocet snímk Rámecek detekce úsmvu (oranzový) Indikátor citlivosti detekce úsmvu Oznacuje aktuální úrove úsmvu. Pokazdé, kdyz úrove úsmvu dosáhne nastavené citlivosti úsmvu (oznacené pomocí b), fotoaparát automaticky spustí závrku a nahraje az sest snímk. Po nahrání snímku se rozsvítí kontrolka snímání úsmvu. 3Optovným stisknutím tlacítka spoust nadoraz rezim snímání úsmvu ukoncíte. · Nahrávání v rezimu snímání úsmvu skoncí automaticky po zaplnní karty , , Memory Stick Duo" nebo vnitní pamti nebo po nahrání sesti snímk. · Objekt pro prioritu snímání úsmvu lze vybrat pomocí [Detekce úsmvu] (str. · Není-li zádný úsmv detekován, nastavte [Citlivost detekce úsmvu] (str. Pro penesení a zmnu hudby se ite následujícími kroky. 1 Dotknte se [HOME]. Pak vyberte [ Hudební nástroj] t [Staz. hudby] v (Prezentace) (str. 4 Spuste aplikaci , , Music Transfer" nainstalovanou v pocítaci a zmte hudbu. Podrobnosti o zmn hudby naleznete v nápovd v aplikaci , , Music Transfer". 18 [ Prohlízení snímk na televizoru Pipojte fotoaparát k televizoru kabelem pro víceúcelový konektor (pilozen). Do víceúcelový konektor Do vstupní zdíky audia/ videa Kabel víceúcelového konektoru K prohlízení na televizoru HD (s vysokým rozlisením) je teba adaptérový kabel pro výstup HD (nepilozen). · Pokud nastavíte velikost snímku na [16:9], lze nahrávat snímky ve velikosti, která zaplní celou obrazovku televizoru HD. · Videoklipy nelze prohlízet ve formátu signálu [HD(1080i)]. Pi snímání videoklip nastavte [COMPONENT] na [SD]. 19 Informace o rzných funkcích ­ HOME/ Nabídka Pouzití obrazovky HOME Z obrazovky HOME jsou pístupné vsechny funkce fotoaparátu a lze ji zobrazit nezávisle na nastaveném rezimu (fotografování/pehrávání). 1Dotykem na [HOME] zobrazte obrazovku HOME. Polozka Kategorie HOME 2Dotknte se kategorie, kterou chcete nastavit. 3Dotknte se polozky v kategorii, kterou chcete nastavit. Pír. funkce Pokud se zobrazí nápovda k funkci, potvrte dotykem na [OK]. [ Kdyz vyberete kategorii (Správa pamti) nebo (Nastav. ) Nápovda 1 Dotknte se polozky, jejíz nastavení chcete zmnit. · Pokud vyberete (Správa pamti), dotknte se [ Pamový nástroj]. (Nastav. ). 2 Pro zobrazení ostatních polozek nastavení se dotknte v/V. · Tuto cinnost lze vykonat, jen kdyz bylo vybráno 3 Dotknte se polozky nastavení, kterou chcete zmnit, a pak se dotknte [OK]. 4 Dotknte se pozadované hodnoty nastavení. · Na pedchozí obrazovku se vrátíte dotykem [×] nebo [BACK]. 20 Podrobnosti o cinnosti 1 str. 20 Polozky HOME Dotykem na [HOME] zobrazíte následující polozky. Podrobnosti o kazdé polozce jsou zobrazeny v nápovd ve spodní cásti obrazovky. Kategorie Polozky Snímání Pehled dat Pehled slozek Oblíbené Prezentace Hudební nástroj Staz. hudby Tisk Pamový nástroj Nástroj Memory Stick Formát. [. . . ] Fotografování za extrémn nízkých nebo vysokých teplot se nedoporucuje. [ Srazená vlhkost Pinesete-li fotoaparát z chladného prostedí na teplé místo, mze uvnit nebo vn fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato srazená vlhkost mze zpsobit poruchu funkcnosti fotoaparátu. Pokud se objeví srazená vlhkost Vypnte fotoaparát a pockejte asi hodinu, az se vlhkost odpaí. Pokud se pokusíte fotografovat s vlhkostí srazenou v objektivu, nebudete mít ostré snímky. [ Vnitní nabíjecí zálohovací akumulátor Tento fotoaparát je vybaven interním dobíjecím akumulátorem, který udrzuje datum a cas a ostatní nastavení bez ohledu na to, zda je zapnuto napájení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W5 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag