Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W40

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W40. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W40 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W40.


SONY CYBER-SHOT DSC-W40 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4532 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 (1588 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 (1588 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 annexe 2 (1922 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 annexe 3 (6284 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 (905 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 (3191 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 (2817 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 annexe 1 (3646 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 annexe 2 (981 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 annexe 3 (3666 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W40 READ THIS FIRST (762 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W40

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Hledání informací podle klícového slova. MENU/Hledání nastavení Rejstík Výchozí nastavení je oznaceno Oznacuje varování a omezení v souvislosti se správným pouzitím fotoaparátu. . Oznacuje informace, které je uzitecné vdt. 2CZ Poznámky k pouzívání fotoaparátu Obsah Poznámky o typech , , Memory Stick", které lze pouzít (prodává se samostatn) , , Memory Stick Duo": , , Memory Stick Duo" lze pouzít ve fotoaparátu. , , Memory Stick": , , Memory Stick" nelze pouzít ve fotoaparátu. Nelze pouzívat jiné pamové karty · Podrobnosti o , , Memory Stick Duo" viz strana 171. Cerné, bílé, cervené, modré nebo zelené body Poznámky k pouzití LCD displeje, LCD hledácku a objektivu · LCD displej a LCD hledácek je vyroben pomocí specializované vysoce pesné technologie, díky které je aktivních pes 99, 99 % pixel. Pesto se na LCD displeji mohou objevit cerné nebo svtlé body (bílé, cervené, modré nebo zelené). [. . . ] 2 Pomocí ovládacího tlacítka místo piblízení 3 MENU t vybere velikost snímku pro ulození t z 4 [OK] t z · Oíznutím se kvalita snímk mze zhorsit. · Velikost snímku, který mzete oezat, se mze snímek od snímku lisit. 1 MENU/Hledání nastavení Rejstík (Korekce cervených ocí) Korekce jevu cervených ocí vyvolaného bleskem. Vyberte [OK] pomocí ovládacího tlacítka t z · U nkterých snímk nemusí být mozné opravit jev cervených ocí. 1 (Neostrá místa) Zaostí snímek uvnit vybraného rámecku. Vyberte oblast (rámecek) u pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí ovládacího tlacítka t MENU 2 [OK] t z · V závislosti na snímku nemusí být provedená korekce dostatecná a mze dojít ke zhorsení kvality snímku. 1 92CZ Pokracování r (Mkké ostení) Rozmaze se okolí vybraného bodu za úcelem zvýraznní objektu. Vyberte stedový bod u pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí ovládacího tlacítka t MENU 2 Vyberte úrove retusování t z 3 Upravte pozadovaný okraj pro retusování pomocí pácky W/T (zoom) t [OK] t z 1 Obsah Hledání operace (Cástecná barva) Zvýrazní objekt odebráním barev z okolí vybraného bodu. Vyberte stedový bod u pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí ovládacího tlacítka t MENU 2 Upravte pozadovaný okraj pro retusování pomocí pácky W/T (zoom) t [OK] t z 1 MENU/Hledání nastavení (Rybí oko) Pouzití efektu rybího oka kolem vybraného místa. Vyberte stedový bod u pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí ovládacího tlacítka t MENU 2 Vyberte úrove retusování t z 3 [OK] t z 1 Rejstík (Paprskový filtr) Pidání efektu odlesk ke zdrojm svtla. Vyberte úrove retusování pomocí ovládacího tlacítka t z 2 Upravte pozadovanou délku pro retusování pomocí pácky W/T (zoom) t [OK] t z 1 (Rozmazat okolo) Urcete stedový bod pro zvýraznní pohybu na fotografii. Vyberte stedový bod u pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí ovládacího tlacítka t MENU 2 Upravte pozadovaný okraj pro retusování pomocí pácky W/T (zoom) t [OK] t z 1 93CZ Pokracování r (Retro) Zmkcení snímku rozmazáním zaostení a snízením okolního svtla tak, ze vypadá, jako by byl poízen starým fotoaparátem. Vyberte úrove retusování pomocí ovládacího tlacítka t z 2 Upravte pozadovaný okraj pro retusování pomocí pácky W/T (zoom) t [OK] t z 1 Obsah Hledání operace (Úsmvy) Tato funkce pidá úsmv do tváe osoby. Vyberte úrove retusování pomocí ovládacího tlacítka t z 2 [OK] t z · V závislosti na snímku nemusí být retusování mozné. 1 MENU/Hledání nastavení Poznámka · Videoklipy a panoramatické snímky není mozné retusovat. 94CZ Rejstík Rzné zmny velikosti Obsah Lze zmnit pomr stran a velikost poízených snímk, a poté je ulozit jako nové soubory. Snímky lze pevést na pomr stran 16:9 z dvodu prohlízení ve vysokém rozlisení a do velikosti VGA pro pouzití na blogu nebo v píloze elektronické posty. 1 Stisknte tlacítko pehrávání (Pehrávání), chcete-li pepnout do rezimu Hledání operace 2 MENU t (Rzné zmny velikosti) t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku 3 Pomocí pácky W/T (zoom) nastavte zobrazení, které chcete oíznout 4 Pomocí ovládacího tlacítka urcete oblast, kterou chcete oíznout 5 MENU t [OK] t z (HDTV) Zmna pomru stran ze 4:3/3:2 na 16:9 a ulození ve velikosti 2M. Zmna pomru stran ze 16:9/ 3:2 na 4:3 a ulození ve velikosti VGA. MENU/Hledání nastavení (Blog / Emailm) Rejstík Poznámky · Nelze mnit velikost videoklip. · U snímk poízených ve velikosti VGA nelze zmnit velikost na [HDTV]. · Zvtsení snímku a opakovaná zmna velikosti mohou snízit kvalitu snímku. 95CZ Vymazat Obsah Umozuje vybrat nechtné snímky, které chcete vymazat. Snímky lze vymazat také pomocí tlacítka (Vymazat) (strana 50). 1 Stisknte tlacítko pehrávání 2 MENU t 3 [OK] t z (Tento snímek) (Více snímk) (Pehrávání), chcete-li pepnout do rezimu (Vymazat) t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku Hledání operace Vymaze aktuáln zobrazený snímek v rezimu jednoho snímku. Postupujte následovn od kroku 2. MENU/Hledání nastavení 1Vyberte snímek a stisknte z Opakujte výse uvedené kroky, dokud nevymazete vsechny nechtné snímky. 2MENU t [OK] t z (Vse ve slozce) (Vsechny snímky z období) (Vse z události) (Vse v této skupin) (Vse krom hlavního snímku) Poznámky · Je-li ovladac rezim nastaven na (Snadné fotografování), lze vybrat mezi [Vymazání jednoho snímku] nebo [Vymazání vsech snímk]. · Je-li Rezim prohlízení nastaven na [Oblíbené], nelze vymazat snímky. Vymaze vsechny snímky ve vybrané slozce, v rozmezí dat, skupiny události nebo skupiny série snímk najednou. 96CZ Rejstík Chránit Obsah Ochrana zaznamenaných snímk ped náhodným smazáním. Znacka se zobrazí u registrovaných snímk. 1 Stisknte tlacítko pehrávání 2 MENU t (Pehrávání), chcete-li pepnout do rezimu (Chránit) t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku Chrání aktuáln zobrazený snímek v rezimu jednoho snímku. mízky] t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku Zap. Mízka se nezobrazuje. 102CZ Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstík Digitál. Fotoaparát umozuje piblízit zábr pomocí optického zoomu (az 20×). Jestlize bude stupnice piblízení pekrocena, fotoaparát pouzije inteligentní nebo pesný digitální zoom. 1 Nastavte fotoaparát do rezimu fotografování 2 MENU t (Nastav. ) t (Nastavení pro zábr) t [Digitál. zoom] t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku Smart ( ) Zvtsuje snímek digitáln v rozsahu, dokud jest nebude zkreslený, v závislosti na velikosti snímku (Inteligentní transfokátor). ) Zvtsí velikost vsech snímk celkovým piblízením piblizn 40×, vcetn optického zoomu 20×. Vezmte vsak na vdomí, ze obrazová kvalita se snízí, pekrocíte-li stupnici optické transfokace (Pesný digitální zoom). Digitální transfokace se nepouzívá. Hledání operace Pesný ( MENU/Hledání nastavení Vyp. Poznámky · Digitální zoom není dostupný v následujících pípadech: ­ V rezimu Volba scény je vybrán rezim (Pokrocilé snímání sportu) ­ Snímání videa ­ Snímání úsmvu pracuje správn ­ Snímání pomocí (Plynulé panoráma) · Inteligentní transfokátor není dostupný, je-li velikost snímku nastavena na [9M], [3:2(8M)] nebo [16:9(6M)]. · Funkce Detekce oblicej nepracuje pi pouzití digitálního zoomu. Rejstík Celková stupnice zoomu pi pouzití funkce Inteligentní transfokátor (vcetn optického zoomu 20×) Dostupný rozsah transfokace závisí na velkosti snímku. Velikost 5M 3M VGA 16:9(2M) Celkový rozsah transfokace Pibl. 36× 103CZ Pedsádka Obsah Provede odpovídající zaostení, pipojíte-li pedsádku (prodává se samostatn). 1 Nastavte fotoaparát do rezimu fotografování 2 MENU t (Nastav. ) t (Nastavení pro zábr) t [Pedsádka] t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku Hledání operace Tele ( Vyp. [. . . ] prohlízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Automat. program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 H HD(1080i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Histogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Hudba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Obsah CH Chránit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 B Barevný filtr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Barevný rezim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Blesk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 58 , , BRAVIA" Sync. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 BRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 I Iluminátor AF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Inicializace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Inteligentní autom. nastav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Inteligentní transfokátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 46 Hledání operace MENU/Hledání nastavení C CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Cestovní transformátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Citlivost detekce úsmvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Clona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 COMPONENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 J Jednobod. mení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Jídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 K Karta , , Memory Stick Duo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 C Cástecná barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Císlo souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Rejstík Kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Kopírovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Korekce cervených ocí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Krajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kvalita snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 D Datum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Detekce oblicej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Detekce pohybu oblicej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Digitál. zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 DISP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 DRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 L Language Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 LCD displej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 M Makro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Mass Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Mkké ostení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Mení expozice podle stedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Modul akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Music Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, 148 E EV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Expozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Expozicní ada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 F Filtr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Formát hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Formát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Fotografování s ruc. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W40

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W40 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag