Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W270

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W270. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W270 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W270.


SONY CYBER-SHOT DSC-W270 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18425 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W270 (18406 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W270 annexe 1 (3358 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W270 (9531 ko)
   SONY DSC-W270 annexe 2 (18411 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W270 annexe 1 (18342 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W270

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dodrzením této instrukce zabráníte negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí, které naopak mze být ohrozeno nesprávným nákladním s výrobkem pi jeho likvidaci. Recyklováním materiál, z nichz je vyroben, pomzete zachovat pírodní zdroje. Pro získání dalsích informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpecující likvidaci a sbr odpad nebo prodejnu, v níz jste výrobek zakoupili. Pro zákazníky v Evrop Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, ze spluje omezení stanovená ve smrnici EMC pro pouzívání propojovacích kabel kratsích nez 3 metry. Upozornní Elektromagnetické pole mze pi specifických frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto pístroje. Upozornní Pokud statická elektina nebo elektromagnetismus zpsobí perusení penosu dat v polovin (selhání), restartujte aplikaci a znovu pipojte komunikacní kabel (kabel USB apod. ). 2 Nakládání s nepotebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalsích evropských státech vyuzívajících systém oddleného sbru) Upozornní pro zákazníky v zemích, na které se vztahují smrnice ES Výrobcem tohoto produktu je spolecnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Oprávnným zástupcem pro EMC a bezpecnost produkt je spolecnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nmecko. [. . . ] (Automatická expozice) Po zjistní hodnoty expozice pi automatické expozici mzete provést kompenzaci expozice pechodem smrem k + nebo ­, v závislosti na vasich pozadavcích. Pi zmn smrem k + hodnotám mzete celý snímek zesvtlit. Pi zmn smrem k ­ mzete celý snímek ztmavit. Nastavení expozice ve smru ­ Základní expozice Nastavení expozice ve smru + 1 Stisknte tlacítko . Tlacítko · Obrazovka kompenzace expozice se zobrazí v rezimu hledácku. 2 Upravte expozici otocným ovladacem. Smrem k + (peexponování): Zesvtlí obrázek. Smrem k ­ (podexponování): Ztmaví obrázek. Standardní expozice 3 Upravte zaostení a vyfote objekt. 80 Techniky fotografování · Upravte úrove kompenzace pi soucasném sledování zachyceného snímku. · Pi poizování snímk se stupovanou expozicí mzete vyfotografovat nkolik snímk s kladnými nebo zápornými hodnotami expozice (strana 93). 81 Pouzívání funkce fotografování Fotografování s kontrolou histogramu snímku Histogram pedstavuje rozdlení luminance, které zobrazuje, kolik pixel urcitého jasu je v daném snímku. Pocet pixel Tmavý Svtlý Pi kompenzaci expozice se histogram odpovídajícím zpsobem zmní. Poizování snímk s kompenzací expozice na kladné stran zjasní celý snímek a celý histogram se posune k jasnjsí cásti snímku (doprava). Je-li pouzita expozice kompenzace na záporné stran, histogram se posune na opacnou stranu. Oba konce histogramu pedstavují vysokou a nízkou klícovou cást. Tyto oblasti není mozné pozdji obnovit pomocí pocítace. Je-li to nutné, upravte expozici a poite snímek znovu. Poznámky · Histogram, který se zobrazuje v rezimu Live view, nepedstavuje výsledný poízený snímek. Histogram se mze lisit v závislosti na nastavení clony apod. V následující tabulce je uvedeno, jakým zpsobem se mní barevné tóny v závislosti na zdrojích svtla ve srovnání s objektem v bílém slunecním svtle. Denní svtlo Pocasí/ osvtlení Charakteristiky svtla Bílé Namodralé S nádechem do zelena Nacervenalé Oblacno Záivky Zárovky Vyvázení bílé je funkce, která upravuje barevné tóny piblizn na hodnoty viditelné lidským okem. Tuto funkci pouzijte v pípad, ze barevné tóny snímku nevycházejí podle vaseho ocekávání nebo pokud chcete zmnit barevné tóny snímku v rámci umleckého zámru. Poznámka · Pokud jediným svtelným zdrojem bude rtuová nebo sodíková záivka, nebude fotoaparát schopný získat pesné vyvázení bílé kvli vlastnostem svtelného zdroje. V takových pípadech pouzijte blesk. Nastavení vyvázení bílé pro poteby konkrétního svtelného zdroje (Automatické/Vlastní vyvázení bílé) Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t Vybrat pozadované nastavení · Pokud není vybráno nastavení [AWB], mzete barevné tóny detailn nastavit pomocí tlacítek b/B na ovladaci. Pi zmn nastavení smrem k + získá snímek rudý nádech a pi zmn smrem k ­ hodnotám bude mít modrý nádech. 86 AWB (Auto vyváz. bílé) (Denní svtlo) (Stín) (Oblacno) (Zárovky) (Záivky) (Blesk) Fotoaparát automaticky zjistí svtelný zdroj a upraví barevné tóny. V pípad, ze vyberete nastavení, které je vhodné pro urcitý svtelný zdroj, pizpsobí se barevné tóny danému svtelnému zdroji (vlastní vyvázení bílé). Techniky fotografování · V pípad, ze nejste schopni dosáhnout pozadované barvy pi pouzití vybraného nastavení, pouzijte funkci Interval vyvázení bílé (strana 95). · Pí výbru nastavení [5500K] (Teplota barvy) nebo [00] (Barevný filtr) mzete nastavit pozadovanou hodnotu (viz níze). · Pi výbru nastavení (Vlastní) mzete ulozit vlastní nastavení (strana 88). Pouzívání funkce fotografování Nastavení teploty barev a efektu filtru (Teplota barvy/barevný filtr) Tlacítko Fn t [Vyvázení bílé] t [5500K] (Teplota barvy) nebo [00] (Barevný filtr) · Chcete-li nastavit teplotu barev, vyberte hodnotu pomocí tlacítek b/B. · Chcete-li nastavit barevný filtr, vyberte smr kompenzace pomocí tlacítek b/B. Poznámka · Protoze jsou fotometry navrzeny pro pouzití s fotoaparáty na film, lisí se jejich hodnoty pi osvtlení fluorescencní, sodíkovou a rtuovou záivkou. Doporucujeme pouzít vlastní vyvázení bílé nebo poídit zkusební snímek. 87 5500K*1 (Teplota barvy) Nastaví vyvázení bílé pomocí teploty barev. Cím je císlo vyssí, tím má snímek cervenjsí nádech, cím je císlo nizsí, tím má snímek modejsí nádech. 00*2 (Barevný filtr) Dosazení efektu barevných kompenzacních filtr CC (Color compensation) ve snímku. Na základ nastavené teploty barvy lze barvu kompenzovat do G (Green ­ Zelená) nebo M (Magenta ­ Purpurová). *1 *2 Hodnota pedstavuje aktuáln vybranou teplotu barev. [. . . ] Obrate se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Zpsob nabíjení vnitního dobíjecího akumulátoru Do fotoaparátu vlozte nabitý blok akumulátor nebo fotoaparát pipojte prostednictvím AC adaptéru/nabíjecky (nepilozen) k síové zásuvce a fotoaparát ponechte nejmén 24 hodin s vypnutým napájením. Poznámky k nahrávání/ pehrávání · Nez se rozhodnete nahrát neopakovatelné události, vyzkousejte si nahrávání a ovte si, ze fotoaparát pracuje správn. · Tento fotoaparát není odolný proti prachu, stíkající vod nebo ponoení do vody. · Nedívejte se pes sundaný objektiv nebo hledácek do slunce nebo do silného svtla. · Nepouzívejte fotoaparát v blízkosti zdroj silných rádiových vln nebo záení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W270

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W270 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag