Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W15. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W15 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W15.


SONY CYBER-SHOT DSC-W15 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3687 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W15 (1212 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W15 (1212 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W15 (6199 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W15 (488 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W15 annexe 1 (6199 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W15 MANUAL 2 (6250 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W15

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování barev nebo poruse. · Ve studeném prostedí se mohou obrázky na LCD displeji posouvat. Chrate objektiv ped nárazy a nemanipulujte s ním silou. Nelze pouzívat jiné pamové karty. · Podrobnosti o , , Memory Stick Duo" viz str. 95. Pouzití karty , , Memory Stick Duo" se zaízením kompatibilním s kartami , , Memory Stick" Kartu , , Memory Stick Duo" mzete pouzít tak, ze ji vlozíte do adaptéru Memory Stick Duo (není soucástí dodávky). Obrázky pouzité v této pírucce Obrázky pouzité jako píklady v této pírucce jsou reprodukované obrázky, nikoli skutecné snímky poízené tímto fotoaparátem. Adaptér Memory Stick Duo 2 Obsah Poznámky k pouzívání fotoaparátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Základní techniky k získání lepsích snímk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ostení ­ Úspsné zaostení na objekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] shodovat s normou vaseho digitálního fotoaparátu. V níze uvedených seznamech vyhledejte barevný televizní systém pouzívaný v zemi ci oblasti, v níz pouzíváte fotoaparát. Systém NTSC Bahamské ostrovy, Bolívie, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Stední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela atd. Systém PAL Austrálie, Belgie, Ceská republika, Cína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong, Itálie, Kuvajt, Maarsko, Malajsie, Nmecko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Spanlsko, Svédsko, Svýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd. Systém PAL-M Brazílie Systém PAL-N Argentina, Paraguay, Uruguay Prohlízení snímk na televizoru Systém SECAM Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd. 59 Pouzití pocítace Vyuzití pocítace se systémem Windows Podrobnjsí informace k pouzití pocítace Macintosh viz kapitola , , Pouzití pocítace Macintosh" (str. Ilustrace obrazovek v této cásti jsou z anglické verze systému. · Ve Windows Vista se nkterá jména a operace mohou lisit od zde uvedených. Nejprve nainstalujte software (je soucástí dodávky) (str. 62) · Instalace softwaru následujícím zpsobem: ­ , , Picture Motion Browser" Kopírování snímk do pocítace (str. 65) · Kopírování snímk do pocítace pomocí , , Picture Motion Browser". · Práce se snímky v aplikaci , , Picture Motion Browser": ­ Zobrazení snímk ulozených v pocítaci ­ Editace snímk ­ Zobrazení místa fotografie na map na internetu ­ Vytváení disku se snímky (vyzaduje vypalovacku CD nebo DVD) ­ Tisk nebo ukládání fotografií s datem Dalsí informace o tomto produktu a odpovdi na casté otázky lze nalézt na webové stránce zákaznické podpory spolecnosti Sony. http://www. sony. net/ 60 Vyuzití pocítace se systémem Windows Doporucená konfigurace pocítace Pro pipojení pocítace k fotoaparátu se doporucuje následující prostedí. Poznámky k pipojení fotoaparátu k pocítaci · Funkcnost není zarucena ani pro vsechny doporucené konfigurace zmínné výse. · Jestlize pipojujete k pocítaci soucasn dv nebo více zaízení USB, nkterá zaízení (vcetn fotoaparátu) nemusí pracovat. To závisí na typech pouzívaných USB zaízení. · Funkcnost není zarucena pi pouzití rozbocovace USB. · Pipojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB kompatibilního s Hi-Speed USB (odpovídajícího standardu USB 2. 0) umozuje pokrocilý (vysokorychlostní) penos, protoze fotoaparát je kompatibilní s Hi-Speed USB (odpovídá standardu USB 2. 0). Zobrazí se miniatury importovaných snímk. · Jako výchozí je v seznamu , , Viewed folders" nastavena slozka , , My Pictures". · Pouzíváte-li slot Memory Stick, pectte si pokyny viz str. · Zobrazí-li se v systému Windows XP/ Windows Vista okno prvodce automatického pehrání, zavete jej. Uspoádat snímky v pocítaci podle data jejich vytvoení. Podrobnjsí informace viz , , Picture Motion Browser Guide". 2 Import snímk. Zahájení importu provedete klepnutím na tlacítko [Import]. Píklad: Zobrazení msíc Ve výchozím nastavení jsou snímky importovány do podslozky vytvoené ve slozce , , My Pictures" oznacené datem importu. 66 Kopírování snímk do pocítace pomocí , , Picture Motion Browser" Odpojení zaízení USB Pedem provete níze uvedený postup od kroku 1 do kroku 4: · Odpojení urceného kabelu USB. · Vlození karty , , Memory Stick Duo" do fotoaparátu po zkopírování snímk z vnitní pamti. · Vypnutí fotoaparátu. Názvy a slozky pro ukládání obrazových soubor Soubory snímk vytvoené fotoaparátem jsou na kart , , Memory Stick Duo" seskupeny do slozek. Píklad: slozky v systému Windows XP 1 Poklepejte na ikonu na panelu úloh. Poklepejte zde 2 Klepnte na (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Potvrte zaízení v potvrzovacím okn a pak klepnte na tlacítko [OK]. Zaízení je odpojeno. · V systému Windows XP/Windows Vista není krok 4 nutný. A Slozka obsahující soubory snímk vytvoené fotoaparátem, který není vybaven funkcí vytváení slozek B Slozka obsahující soubory snímk vytvoené tímto fotoaparátem Nejsou-li vytvoeny zádné nové slozky, vypadají slozky takto: ­ , , Memory Stick Duo": pouze , , 101MSDCF" ­ Vnitní pam: pouze , , 101_SONY" · Do slozek , , 100MSDCF" nelze ukládat snímky. Snímky v této slozce jsou k dispozici pouze pro prohlízení. · Do slozek , , MISC" nelze ukládat snímky ani je pehrávat. 67 Pouzití pocítace Kopírování snímk do pocítace pomocí , , Picture Motion Browser" · Soubory se snímky jsou pojmenovány následujícím zpsobem: ­ Soubory s fotografiemi: DSC0ssss. JPG ­ Soubory s videoklipy: MOV0ssss. AVI ­ Indexové soubory snímk, které se nahrávají pi nahrávání videoklip: MOV0ssss. THM ssss znamená jakékoliv císlo v rozsahu od 0001 do 9999. Numerické cásti názvu souboru videoklipu a jeho odpovídajícího indexového souboru jsou shodné. [. . . ] Prohlízení . . . . . . . . . . . . . . 50 Automatické zaostení . . . . . . . . . 6 AVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Expozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 F Formátovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 N Nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Polozky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Snímání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zobrazení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Nabídka fotografování . . . . . . . 32 Nahr. rezim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Namácknutí spoust. . . . . . . . . . . . . 6 Napájecí adaptér. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Nastav. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W15 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag