Návod k použití SONY CYBERSHOT DSC-TX55

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBERSHOT DSC-TX55. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBERSHOT DSC-TX55 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBERSHOT DSC-TX55.


SONY CYBERSHOT DSC-TX55 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17870 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBERSHOT DSC-TX55

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 13 13 15 16 17 18 18 20 22 27 27 28 29 31 31 32 32 33 34 3 Èistìní a údrzba. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] · Jestlize nenajdete pro vlastní recept zádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. · Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùze doba peèení prodlouzit o 10-15 minut. pizza, ovocné koláèe apod. ) se pøipravuje na jedné úrovni. · Rùzná výska jídla mùze na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. · Peèení masa nebo sladkostí mùze v nové troubì probíhat jinak, nez jak jste byli zvyklí u staré trouby. Upravte proto obvyklá nastavení (teplotu, doby peèení) a úroveò drázek podle údajù doporuèených v následující tabulce. Pøi delsí dobì peèení mùzete troubu vypnout asi 10-15 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vlození jídla do chladné trouby. 2 21 Tabulka peèení Druh peèiva Peèivo ve formì Bábovka apod. Linecký koláè/královská bábovka Piskotový dort Piskotový dort Dortový korpus, køehké tìsto Dortový korpus, tøené tìsto Jablkový dort Jablkový koláè (2formy Ø20cm, pøíènì pøekládaný) Jablkový koláè (2formy Ø20cm, pøíènì pøekládaný) Pikantní dort (napø. · Vsechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùzete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. nebo 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. · Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì az od mnozství 1 kg . · Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové st'ávy nebo tuku. · Peèeni podle potøeby (po 1/2 - 2/3 doby peèení) obrat'te. · Velké peèenì a drùbez bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou st'ávou. · Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. 28 Tabulka peèení masa Druh masa Hovìzí maso Dusené hovìzí 1-1, 5 kg Horní/dolní topné tìleso 1 200-250 2:00-2:30 na cm výsky na cm výsky na cm výsky na cm výsky Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 190-2001) 0:05-0:06 180-190 170-180 0:06-0:08 0:08-0:10 Mnozství Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Èas hod. : min. Rostbíf nebo filety - uvnitø krvavé - uvnitø rùzové - propeèené Vepøové maso Ramínko, plec, sunka Kotlety, uzené maso Sekaná peèenì Vepøové nozièky (pøedvaøené) Telecí maso Telecí peèenì Telecí nozièky Jehnìèí Jehnìèí kýta, Jehnìèí peèenì jehnìèí høbet Zvìøina Zajeèí høbet, zajeèí kýty az 1 kg Horní/dolní topné tìleso 3 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg Infrapeèení Infrapeèení 1 1 150-170 160-180 1 kg 1, 5-2 kg Infrapeèení Infrapeèení 1 1 160-180 160-180 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg 750 g-1 kg 750 g-1 kg Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 1 160-180 170-180 160-170 150-170 1:30-2:00 1:00-1:30 0:45-1:00 1:30-2:00 1:30-2:00 2:00-2:30 1:15-2:00 1:00-1:30 220-2501) 0:25-0:40 29 Druh masa Mnozství Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek Teplota °C Èas hod. : min. 1:15-1:45 Srnèí/jelení høbet 1, 5-2 kg 1 210-220 Srnèí/jelení kýta Drùbez Drùbezí kusy Kuøecí pùlky Kuøe, mladá slepice Kachna Husa Krocan/krùta Ryba (dusená) Celé ryby 1, 5-2 kg 1 200-210 1:30-2:15 po 200250g po 400500g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kg Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 1 1 1 1 200-220 190-210 190-210 180-200 160-180 160-180 140-160 0:35-0:50 0:35-0:50 0:45-1:15 1:15-1:45 2:30-3:30 1:45-2:30 2:30-4:00 1-1, 5 kg Horní/dolní topné tìleso 1 210-220 0:45-1:15 1)Troubu pøedehøejte. 30 Plochý gril 1 3 Funkce trouby: Gril nastavením teploty. nebo Velkoplosný gril s maximálním Upozornìní: Grilujte vzdy se zavøenými dveømi trouby. Prázdnou troubu vzdy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte. · Ke grilování zasuòte rost do doporuèené úrovnì drázek. · Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací tabulka Doba grilování Potraviny ke grilování Spikované maso Vepøové bez kosti Klobásy Hovìzí steaky, telecí steaky Hovìzí høbet, rostbíf (asi 1 kg) Toastový chléb1) Oblozzené toustovací chleby 1)Nepøedehøívejte. [. . . ] Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 42 5. Dveøní skla uchopte postupnì za horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem nahoru. ÈIstìní skel dveøí Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. Dveøní sklo zasuòte jedno po druhém sikmo shora do dveøního profilu na dolní stranì dveøí a spust'te. Nejprve zasaïte mensí sklenìnou tabuli a potom velkou sklenìnou tabuli. 3 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBERSHOT DSC-TX55

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBERSHOT DSC-TX55 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag