Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-T7

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-T7. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-T7 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-T7.


SONY CYBER-SHOT DSC-T7 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1117 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 (1114 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 annexe 1 (3374 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 (2048 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 (642 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 annexe 2 (2048 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 annexe 1 (2079 ko)
   SONY DSC-T7 annexe 4 (2051 ko)
   SONY DSC-T7 annexe 3 (642 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 annexe 3 (2048 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 READ THIS FIRST (642 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 READ THIS FIRST (644 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 READ THIS FIRST GUIDE (646 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T7 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-T7

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto body jsou ve výrobním procesu normální a záznam nijak neovlivují. , , Memory Stick" S fotoaparátem nelze pouzívat karty , , Memory Stick". Nelze pouzívat jiné pamové karty. · Podrobnosti o , , Memory Stick Duo" viz strana 101. Cerné, bílé, cervené, modré nebo zelené body · Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo objektivu slunci mze zpsobit poskození. Dbejte opatrnosti pi ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování barev nebo poruse. · Ve studeném prostedí se mohou obrázky na LCD displeji posouvat. [. . . ] Pi kopírování snímk do pocítace pomocí modulu akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se modul akumulátoru mze vybít a mze dojít k poskození dat snímk. · Nelze vybrat snímky ke kopírování. · Pvodní snímky ulozené ve vnitní pamti se zachovají i po zkopírování. Chcete-li smazat obsah vnitní pamti, vyjmte po kopírování kartu , , Memory Stick Duo", a poté vnitní pam naformátuje ([Formát. ] v nabídce [Nástroj vnitní pamti]) (strana 62). · Na kart , , Memory Stick Duo" se vytvoí nová slozka, do které se zkopírují vsechna data. Nelze vybrat urcitou slozku a zkopírovat do ní snímky. · Znacky (Tisková objednávka) na snímku nebudou zkopírovány. 61 Pamový nástroj -- Nástroj vnitní pamti Formát. Naformátuje vnitní pam. Podrobnosti o operaci 1 strana 55 Tato polozka se nezobrazí, je-li do fotoaparátu vlozena karta , , Memory Stick Duo". · Nezapomete, ze formátování trvale vymaze vsechna data ve vnitní pamti vcetn chránných snímk. 1 Vyberte [Formát. ] pomocí v/V na ovládacím tlacítku, poté stisknte z. Objeví se zpráva , , Data ve vnitní pamti budou vymazána". Formátování se spustí. Zrusení formátování Vyberte [Zrusit] v kroku 2, poté stisknte z. 62 Nastavení hodin Nastavení hodin Nastavení data a casu. 1 Vyberte [Nastavení hodin] z nabídky Podrobnosti o operaci 1 strana 55 (Nastavení). 2 Stisknte z na ovládacím tlacítku. 3 Vyberte formát zobrazení data pomocí v/V, poté stisknte z. 4 Vyberte jednotlivé polozky pomocí b/B, nastavte numerickou hodnotu pomocí v/V, poté stisknte z. Toto nastavení mzete zmnit pozdji. Pehled informací o aplikaci , , PMB" Pomocí aplikace , , PMB" mzete: · Importovat snímky poízené fotoaparátem a zobrazit je na pocítaci. · Chcete-li snímky zobrazit, uspoádejte je na pocítaci v kalendái podle data jejich vytvoení. · Snímky ulozené na pocítaci mzete prohlízet pomocí fotoaparátu, kdyz je zkopírujete na kartu , , Memory Stick Duo". · Retusovat (Korekce cervených ocí apod. ), tisknout a posílat fotografie v píloze elektronické posty, mnit datum poízení atd. · Fotografie lze vytisknout nebo ulozit s vlozeným datem. · Pomocí CD nebo DVD vypalovacky mzete vytvoit datový disk. · Podrobné informace viz dokument , , PMB Guide". Ukoncení aplikace , , PMB" Klepnte na tlacítko v pravém horním rohu obrazovky. Otevení programu , , PMB Guide" · Poklepejte na ikonu , , PMB Guide" na plose. · V nabídce Start klepnte na [Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide]. 70 Kopírování snímk do pocítace pomocí aplikace , , PMB" Píprava fotoaparátu a pocítace Pipojení fotoaparátu k pocítaci 1K (USB) · konektoru A/V OUT 1 Do fotoaparátu vlozte kartu , , Memory Stick Duo" s nahranými snímky. · Pi kopírování snímk z vnitní pamti tento krok vynechte. 2 Do fotoaparátu vlozte dostatecn nabitý modul akumulátoru nebo fotoaparát pipojte pomocí napájecího adaptéru (prodává se samostatn) k elektrické zásuvce. · Pi kopírování snímk do pocítace pomocí nedostatecn nabitého modulu akumulátoru mze kopírování selhat nebo se mohou data snímk poskodit, pokud se modul akumulátoru vybije pílis brzy. Urcený kabel USB 2 Do zdíky USB 3 Zapnte pocítac a stisknte tlacítko (Pehrávání). Na displeji fotoaparátu se zobrazí , , Pipojení. . . " Pouzití pocítace Indikátory pístupu* Tlacítko (Pehrávání) Pi prvním pouzití pipojení USB pocítac automaticky spustí program, který fotoaparát rozpozná. Chvíli vyckejte. * se zobrazí na obrazovce bhem komunikace. Nepouzívejte pocítac po dobu zobrazení indikátoru. Jakmile se indikátor zmní na , mzete znovu zacít s pocítacem opt pracovat. · Nezobrazí-li se zpráva , , Pipojení. . . ", nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (strana 57). 71 Kopírování snímk do pocítace pomocí aplikace , , PMB" Kopírování snímk do pocítace 1 Pipojí fotoaparát k pocítaci tak, jak je popsáno v , , Pipojení fotoaparátu k pocítaci". [. . . ] Jestlize nabíjecka akumulátoru pracuje správn, pravdpodobn doslo k chyb akumulátoru. · Pokud bliká indikátor CHARGE pomalu, znamená to, ze nabíjecka akumulátoru perusila docasn nabíjení v pohotovostním rezimu. Nabíjecka akumulátoru automaticky perusí nabíjení a pepne se do pohotovostního rezimu, je-li okolní teplota mimo rozsah doporucené provozní teploty. Pokud se teplota vrátí do odpovídajícího rozsahu, nabíjecka akumulátoru zacne znovu nabíjet a indikátor CHARGE se rozsvítí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-T7

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-T7 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag