Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-S60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-S60. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-S60 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-S60.


SONY CYBER-SHOT DSC-S60 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (972 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 (1771 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 annexe 1 (3844 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 (2394 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 (2048 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 (472 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 annexe 4 (2048 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 annexe 5 (2085 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 annexe 1 (2085 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 annexe 2 (2048 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 annexe 3 (2085 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 DATASHEET (422 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 READ THIS FIRST (470 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 READ THIS FIRST GUIDE (2393 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S60 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-S60

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro získání dalsích informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpecující likvidaci a sbr odpad nebo prodejnu, v níz jste výrobek zakoupili. CZ 2 Poznámky k pouzívání fotoaparátu Typy karet , , Memory Stick", které lze pouzívat (nejsou soucástí balení) Interním záznamovým médiem tohoto fotoaparátu je pamová karta , , Memory Stick". K dispozici jsou dva typy karet , , Memory Stick". · , , Memory Stick": Kartu , , Memory Stick" mzete ve fotoaparátu pouzívat. Objektiv Carl Zeiss Tento fotoaparát je vybaven objektivem Carl Zeiss, který dokáze reprodukovat ostré obrazy s vynikajícím kontrastem. Objektiv pro tento fotoaparát byl vyroben spolecností Carl Zeiss v Nmecku, a to certifikovaným systémem zarucujícím prvotídní kvalitu znacky Carl Zeiss v souladu s normami jakosti. Neexistuje náhrada za obsah záznamu · , , Memory Stick Duo": Kartu , , Memory Stick Duo" mzete pouzívat po vlození do adaptéru Memory Stick Duo. · Pokud není mozno zaznamenávat nebo pehrávat v dsledku poruchy fotoaparátu, záznamového média atd. , nelze nijak kompenzovat obsah záznamu. Doporucení týkající se zálohování · Abyste pedesli moznému riziku ztráty dat, vzdy si data zkopírujte (zálohujte) na jiné médium. CZ Adaptér pro kartu Memory Stick Duo · Podrobnjsí informace o kartách , , Memory Stick" viz strana 90. Zálohování interní pamti · Pokud vypnete napájení otevením krytu/ , , Memory Stick" baterie apod. [. . . ] · Informace týkající se modelu DSC-ST80 získáte také v návodu k pouzití , , Cybershot Station". Kabel pro víceúcelový konektor Do konektoru USB · V systému Windows XP se na obrazovce pocítace zobrazí prvodce Automatické pehrávání. 3 Nastavte volic rezim na hodnotu a zapnte fotoaparát a pocítac. Na displeji fotoaparátu se zobrazí , , USB Mode Normal". POWER Indikátory pístupu* Pi první aktivaci pipojení USB spustí pocítac automaticky program, který fotoaparát rozpozná. Chvíli vyckejte. * Bhem komunikace svítí kontrolky pístupu cerven. Nepracujte s pocítacem, dokud indikátory nezblají. · Pokud se nezobrazí moznost , , USB Mode Normal", nastavte polozku [USB Connect] na hodnotu [Normal] (strana 53). Krok 3: Propojení fotoaparátu s pocítacem · Informace týkající se modelu DSC-ST80 získáte také v návodu k pouzití , , Cyber-shot Station". CZ 58 Krok 4-A: Kopírování snímk do pocítace · V pípad systém Windows 98/98SE/2000/ Me postupujte podle krok uvedených v cásti , , Krok 4-B: Kopírování snímk do pocítace" na stran 60. 3 Klepnutím zruste zaskrtnutí u snímk, které kopírovat nechcete, a klepnte na tlacítko [Next]. Tato cást popisuje píklad kopírování snímk do slozky , , My Documents". 1 1 Po propojení USB v kroku 3 klepnte na moznost [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] (zkopírovat snímky do slozky na pocítaci pomocí prvodce pro skenery a fotoaparáty Microsoft) t [OK], jakmile se na obrazovce pocítace automaticky zobrazí okno prvodce. 2 Objeví se okno , , Picture Name and Destination" (název a umístní snímku). Pouzívání pocítace 4 Vyberte název a cílové umístní snímk a poté klepnte na tlacítko [Next]. 1 1 2 2 Objeví se okno , , Scanner and Camera Wizard" (prvodce pro skenery a fotoaparáty). Kopírování snímk zacne. Po skoncení kopírování se objeví okno , , Other Options" (dalsí volby). · Tato cást popisuje píklad kopírování snímk do slozky , , My Documents". 2 Klepnte na [Next] (dalsí). Zobrazí se snímky ulozené na kart , , Memory Stick" ve fotoaparátu. · Pokud není vlozena zádná karta , , Memory Stick", zobrazí se snímky zaznamenané na interní pamti. CZ 59 5 Klepnutím na pepínac vedle polozky [Nothing. I'm finished working with these pictures (nic, práce s obrázky je dokoncena] a klepnte na tlacítko [Next]. 1 Poklepejte na ikonu [My Computer] t [Removable Disk] t [DCIM]. 1 2 Objeví se okno , , Completing the Scanner and Camera Wizard" (ukoncení prvodce pro skenery a fotoaparáty). · Není-li ikona , , Removable Disk" zobrazena, viz strana 82. 2 Poklepejte na slozku, do které chcete soubory zkopírovat a ulozit. Poté klepnutím pravým tlacítkem mysi na obrazový soubor vyvolejte zobrazení místní nabídky a klepnte na [Copy]. 6 Klepnte na tlacítko [Finish]. Okno prvodce se zave. · Chcete-li pokracovat kopírováním dalsích snímk, odpojte kabel od víceúcelového konektoru (DSC-S90/S80/S60) nebo Cyber-shot Station (DSC-ST80) (strana 62) a znovu jej pipojte. ite se postupem vysvtleným v cásti , , Krok 3: Propojení fotoaparátu s pocítacem" na stran 58. 1 2 Krok 4-B: Kopírování snímk do pocítace · U systému Windows XP se ite postupem vysvtleným v cásti , , Krok 4-A: Kopírování snímk do pocítace" na stran 59. · Podrobnosti o cílovém úlozisti obrazových soubor ­ viz strana 62. Tato cást popisuje píklad kopírování snímk do slozky , , My Documents". CZ 60 3 Poklepejte na slozku [My Documents]. Poté klepnutím pravým tlacítkem mysi na polozku , , My Documents" vyvolejte zobrazení místní nabídky a klepnte na píkaz [Paste]. 2 1 1 Zobrazí se obsah slozky , , My Documents". · Jestlize nepouzíváte systém Windows XP, poklepejte na ikonu [My Documents] na pracovní plose pocítace. 2 2 Poklepejte na pozadovaný Obrazové soubory se zkopírují do slozky , , My Documents". · Jestlize v cílové slozce existují snímky se stejným názvem souboru, zobrazí se dotaz s pozadavkem na potvrzení pepsání souboru. Pokud pepísete existující snímek novým, pvodní data ze slozky budou odstranna. Vlozte císlo od 0001 do 9999 do ssss. 1 2 · Jestlize se zobrazí zpráva vyzadující potvrzení pepsání souboru, zadejte v kroku 1 jiné císlo. · Podle nastavení pocítace se mze zobrazit i pípona souboru. Pípona pro soubory se statickými snímky je JPG a pro videoklipy MPG. Píponu nemte. CZ 63 Pouzívání dodaného softwaru Tato cást popisuje píklad postupu pi pouzití pocítace se systémem Windows. 1 Zapnte pocítac a vlozte disk CD-ROM (pilozen) do mechaniky CD-ROM. Objeví se instalacní obrazovka s menu. · Pokud se neobjeví, poklepejte na ikonu (My Computer) t (PICTUREPACKAGE). Pehled dodaného softwaru Pilozený disk CD-ROM obsahuje dv softwarové aplikace: , , PicturePackage" a , , ImageMixer". PicturePackage A B C D 2 Klepnte na polozku [PicturePackage]. Objeví se okno , , Choose Setup Language" (volba jazyka instalace). 3 Vyberte pozadovaný jazyk Co mzete udlat: A Vypálit disk Video CD Objeví se okno , , ImageMixer VCD2". B Vytvoit hudební videoklip/prezentaci snímk C Ulozit snímky na disk CD-R D Zobrazit video a snímky na pocítaci a dvakrát klepnte na tlacítko [Next]. Objeví se okno , , License Agreement" (licencní smlouva). Jestlize pijímáte podmínky smlouvy, zaskrtnte polícko [I accept the terms of the license agreement] (souhlasím s podmínkami licencní smlouvy) vedle a klepnte na tlacítko [Next]. Zpsob spustní funkcí: Klepnte na jednu z mozností A-D. Poté klepnte na tlacítko v pravém dolním rohu obrazovky. Instalace softwaru Software , , PicturePackage" a , , ImageMixer VCD2" lze instalovat následujícím postupem. · Pokud jste jest nenainstalovali ovladac USB (strana 57), nepipojujte fotoaparát k pocítaci, dokud nenainstalujete software , , Picture Package" (neplatí pro systém Windows XP). · V systému Windows 2000/XP se pihlaste jako správce. [. . . ] 64 Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Zobrazení snímku ulozeného v pocítaci z fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pocítac se systémem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Doporucené prostedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Podexponováno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Podsvícení displeje LCD. . . . . 52 Pomalá synchronizace t krok 5 v pírucce , , Nejdíve si pectte" Pomalá závrka NR . . . . . . . . . . . 27 Popis soucástí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pouzívání fotoaparátu v zahranicí t krok 1 v pírucce , , Nejdíve si pectte Precision digital zoom. . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-S60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-S60 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag