Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V.


SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22801 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V (2661 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V DATASHEET (1261 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V THE HIGH-RESOLUTION PANORAMIC IMAGE (900 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto informace naleznete v èásti , , Technické údaje" nebo na identifikaèním stítku vozidla. Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr pneumatiky Letní pneumatiky Zimní pneumatiky Vpøedu Pøední Maximální zatízení Vzadu Zadní Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla ­ Pohotovostní hmotnost Nakládání = -1 Vás vùz Movano je inteligentní kombinací prùkopnické technologie, impozantní bezpeènosti, ohledu na zivotní prostøedí a hospodárnosti. Nyní zálezí uz jen na Vás, zda budete s Vasím vozidlem bezpeènì jezdit a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uzivatelská pøíruèka Vám poskytne veskeré potøebné informace. Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí nehody a zranìní následkem nesprávného pouzívání vozidla. [. . . ] Opravy a údrzba z Nesprávnì provedené opravy nebo seøízení a údrzba mohou zvýsit spotøebu paliva. Neprovádìjte sami zádné práce na motoru. Nesprávnou likvidací pouzitých materiálù mùzete porusit zákony na ochranu zivotního prostøedí. Vhodné èásti by nemusely být recyklovány. Kontakt s nìkterými materiály mùze pøedstavovat nebezpeèí ohrození zdraví. z Doporuèujeme Vám, abyste se s opravami a údrzbou obrátili na servisního partnera Opel. Ztízené jízdní podmínky z Jízda do prudkých kopcù, jízda po nekvalitních vozovkách, èasté zatáèení nebo jízda v zimì, vsechny tyto jízdní podmínky zvysují spotøebu paliva. Spotøeba paliva se silnì zvysuje v mìstském provozu a pøi teplotách pod bodem mrazu, zejména pøi krátkých jízdách, kdy motor nedosáhne provozní teploty. z Dodrzujte výse uvedené rady, abyste spotøebu paliva za vsech okolností udrzeli na minimálních hodnotách. Pøebìh z Pøívod paliva je automaticky odpojen pøi pøebìhu, napø. pøi absolvování dlouhého klesání nebo pøi brzdìní. z Aby bylo umoznìno odpojení pøívodu paliva pøi pøebìhu, nesmíte pøi pøebìhu akcelerovat. Správné doplòování paliva závisí na správné obsluze pistole èerpacího stojanu: 1. Zasuòte pistoli èerpacího stojanu co nejdále a stisknìte spoust'. Po prvním automatickém vypnutí pistole mùzete nádrz doplnit na jmenovitý objem pomocí dalsích dvou dávek paliva. Zavøete víèko palivové nádrze a otoète jej doprava pøes odpor, az se víèko slysitelnì zajistí. Pøeteklé palivo ihned otøete. Spínaè odpojení pøívodu paliva 3 Dojde-li k nehodì vozidla, spínaè automaticky odpojí pøívod paliva. Pøed opìtovným nastartováním nejprve zkontrolujte: z ze je vozidlo øiditelné z ze necítíte zápach paliva z ze palivo neuniká Pøívod paliva obnovíte resetováním odpojovacího spínaèe stisknutím tlaèítka. Øízení vozidla a jeho provoz 89 Øízení obsahu emisí Díky konstrukènímu øesení motoru ­ zejména v oblasti systému dodávky paliva ­ je podíl jedovatých skodlivin ve výfukových plynech, jako jsou oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC) èi oxidy dusíku (NOx), snízen na minimum. Kontrolka Z systému øízení emisí Pokud se rozsvítí pøi bìhu motoru, je mozné, ze se vyskytla porucha v systému øízení emisí. Neprodlenì vyhledejte pomoc v servisu. Kontrolka A elektroniky motoru Rozsvítí se na nìkolik sekund pøi zapnutí zapalování. Pokud se rozsvítí pøi bìhu motoru, znamená to poruchu v elektronice motoru nebo pøevodovky. Elektronický systém se pøepne do nouzového rezimu, mùze dojít ke zvýsení spotøeby paliva a snízení výkonu. V nìkterých pøípadech mùze být závada odstranìna vypnutím a zapnutím motoru. Pokud se kontrolka znovu rozsvítí za chodu motoru, obrat'te se na servis a nechte pøíèinu poruchy odstranit. 90 Øízení vozidla a jeho provoz 9 Upozornìní Pøed provádìním regenerace odluèovaèe pevných èástic se ujistìte, ze podmínky na vozovce umozní vozidlu bezpeènì jet rychlostí vyssí nez cca 60 km/h po dobu maximálnì 20 minut. [. . . ] 10 S Setøení energií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 T Tachograf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tazení jiného vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Tazné zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag