Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-H70

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-H70. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-H70 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-H70.


SONY CYBER-SHOT DSC-H70 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (20476 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-H70 (2331 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H70 DATASHEET (192 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-H70

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto informace naleznete v èásti , , Technické údaje" nebo na identifikaèním stítku vozidla. Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr pneumatiky Letní pneumatiky Zimní pneumatiky Vpøedu Vpøedu Maximální zatízení Vzadu Vzadu Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla ­ Pohotovostní hmotnost Nakládání = -1 Vase Vivaro Vyvinutý podle nejnovìjsích poznatkù automobilového výzkumu nabízí spièkovou technologii a mimoøádný komfort. Vase vozidlo je sofistikovaným spojením techniky budoucnosti, pøesvìdèivé bezpeènosti, ohleduplnosti k zivotnímu prostøedí a hospodárnosti. Nyní zálezí uz jen na Vás, zda budete se svým vozidlem jezdit bezpeènì a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uzivatelská pøíruèka Vám poskytne veskeré potøebné informace. [. . . ] Velký význam pøitom mají i pøísady pøidávané do paliva (tzv. Benzín s velmi nízkým oktanovým èíslem mùze zpùsobit klepání ventilù motoru. Spoleènost Opel nemùze nést zodpovìdnost za takto vzniklé skody. Vzdy mùzete pouzít benzín s vyssím oktanovým èíslem. Spotøeba paliva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doplòování paliva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 98 99 99 Není mozné zasunout èerpací pistoli ze stojanu s olovnatým benzínem do plnicího hrdla palivové nádrze vozidla, které musí pouzívat výhradnì bezolovnaté palivo. Spotøeba paliva, palivo, doplòování paliva Palivo pro vznìtové motory Pro vznìtové motory tankujte pouze motorovou naftu, splòující normu EN 590. Nepouzívejte naftu pro lodní vznìtové motory, topné oleje, bionaftu, napø. øepkovou bionaftu, Aquazole a podobné emulze nafty a vody. Pøi nízkých teplotách dochází k nedostateènému proudìní a filtrovatelnosti motorové nafty, coz zpùsobují krystalizované parafíny. Ujistìte se, ze jiz pøed pøíchodem zimního období jste doplnili zimní motorovou naftu. Pouzívejte motorové nafty, u nichz výrobce zaruèuje vlastnosti urèené pro pouzití v zimì, u kterých není nutné pouzívat pøísady. 99 Doplòování paliva 9 Upozornìní Pøi manipulaci s palivem buïte opatrní. Pøed doplnìním paliva vzdy vypnìte motor a spalovací pøídavná topení. Údrzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katalyzátor pro zázehové motory 3 Pouzití olovnatého benzínu poskodí katalyzátor a èásti elektronického systému, které tím ztratí svou úèinnost. U vozidel vybavených katalyzátorem je plnicí hrdlo palivové nádrze zúzeno a tím je znemoznìné zasunutí èerpací pistole ze stojanu s olovnatým benzínem. z Dostane-li se do katalyzátoru neshoøelé palivo, mùze dojít k pøehøátí a neopravitelnému poskození katalyzátoru. Proto se musíte vyvarovat èastého startování za studena, zbyteènì dlouhého bìhu startéru pøi startování motoru, úplného vyprázdnìní nádrze (nepravidelný pøívod paliva vede k pøehøátí) a startování motoru roztazením nebo roztlaèením. z Pokud bliká kontrolka výfukových emisí Z, uvolnìte pedál akcelerátoru a neseslapujte jej, dokud kontrolka nepøestane blikat a zùstane plynule svítit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na Vaseho Opel partnera. Kontrolka Z pro výfukové emise ­ viz strana 23. Katalyzátor, výfukové plyny Øízení obsahu emisí Díky konstrukènímu øesení motoru ­ zejména v oblasti systému dodávky paliva - je podíl jedovatých skodlivin ve výfukových plynech, jako jsou oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC) èi oxidy dusíku (NOx), snízen na minimum. 103 Katalyzátor pro vznìtové motory K poskození katalyzátoru nebo vozidla mùze dojít, nebudete-li dodrzovat následující pokyny: z Obrat'te se co nejrychleji na servis, napøíklad Opel partnera, v pøípadì nepravidelného chodu motoru, znatelné ztráty výkonu motoru nebo pøi jiných neobvyklých poruchách. V pøípadì potøeby mùzete pokraèovat v jízdì nízkou rychlostí, po krátkou dobu, bez vytáèení motoru do vyssích otáèek. Kontrolka Z pro výfuk Svítí pøi zapnutí zapalování a bìhem startování. Pokud se rozsvítí pøi bìhu motoru, znamená to poruchu systému øízení emisí. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. 104 Katalyzátor, výfukové plyny Výfukové plyny Údrzba Veskeré údrzbové práce nechávejte provést v intervalech daných firmou Opel. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera, který je vybaven vhodným vybavením a nástroji a má k dispozici skolené mechaniky. Elektronické testování systémù umozòuje rychlou diagnostiku a odstranìní problému. [. . . ] 29 Svìtla do mlhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Svìtla zpáteèky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Svìtlomety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 74 Houkaèka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Nastavení sklonu svìtlometù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-H70

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-H70 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag