Návod k použití SONY DR-ZX103USB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DR-ZX103USB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DR-ZX103USB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DR-ZX103USB.


SONY DR-ZX103USB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (851 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DR-ZX103USB (762 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DR-ZX103USB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. JavaTM and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. 0434 US Patent No 5818437 and other pending patents. [. . . ] Pokud se tak nestane, vyhledejte pøíslu¹enství a zvolte mo¾nost Volby > Pøipojit k audio zaøízení. 1 Otevøete aplikaci, ve které je ulo¾ena polo¾ka, kterou chcete odeslat. Napøíklad pøi odesílání obrázku do jiného kompatibilního pøístroje otevøete aplikaci Galerie. 2 Vyberte polo¾ku a zvolte mo¾nost Volby > Odeslat > Pøes Bluetooth. Na displeji se zobrazí pøístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které jsou v dosahu. Ikony pøístrojù: poèítaè, telefon, audio nebo video pøístroj a jiný pøístroj. Pro pøeru¹ení hledání zvolte mo¾nost Stop. 3 Vyberte pøístroj, ke kterému se chcete pøipojit. 4 Pokud druhý pøístroj vy¾aduje pøed zahájením datového pøenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz èást , , Párování pøístrojù" na str. 65. 65 Spojení Odesílání dat pøes spojení Bluetooth 5 Po sestavení spojení zobrazí pøístroj text Odesílají Spojení Spárované pøístroje jsou v seznamu nalezených zaøízení oznaèeny ikonou . Chcete-li nastavit pøístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte pøístroj a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Autorizovaný ­Spojení mezi va¹ím pøístrojem a tímto pøístrojem mù¾e být navázáno bez va¹eho vìdomí. Viz èást , , Pøenos hudby aplikací Windows Media Player" na str. PC Suite ­Pøipojení datovým kabelem k sadì Nokia Nseries PC Suite. Pøenos dat ­pro pøenos dat mezi pøístrojem a kompatibilním poèítaèem Tisk obrázkù ­pro tisk obrázkù na kompatibilní tiskárnì. 44. Pøístroj mù¾ete pou¾ívat s rùznými komunikaèními a datovými aplikacemi v kompatibilním poèítaèi. Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite mù¾ete napøíklad pøená¹et obrázky mezi pøístrojem a kompatibilním poèítaèem. Pro synchronizaci pøístroje v¾dy vytvoøte spojení s poèítaèem. Synchronizace Aplikace Synchron. umo¾òuje synchronizovat poznámky, kalendáø, textové zprávy èi kontakty s rùznými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním poèítaèi nebo na vzdáleném serveru na internetu. Nastavení synchronizace mù¾ete získat ve speciální zprávì. uvidíte rùzné synchronizaèní profily. Synchronizaèní profil obsahuje v¹echna potøebná nastavení pro synchronizaci dat v pøístroji se vzdálenou databází na serveru nebo v kompatibilním zaøízení. 1 Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Synchron. . 67 Spojení Chcete-li re¾im vzdálené SIM opustit, stisknìte vypínaè a zvolte mo¾nost Ukonè. [. . . ] Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. 129 Doplòkové bezpeènostní informace · musí si pøeèíst a dodr¾ovat pokyny výrobce pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného bezdrátového pøíslu¹enství, na kryty airbagù ani do prostoru, do kterého se airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové pøíslu¹enství ve vozidle nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní. Doplòkové bezpeènostní informace Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DR-ZX103USB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DR-ZX103USB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag