Návod k použití SONY DR-BT50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DR-BT50. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DR-BT50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DR-BT50.


SONY DR-BT50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (333 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DR-BT50 (673 ko)
   SONY DR-BT50 (294 ko)
   SONY DR-BT50 annexe 1 (268 ko)
   SONY DR-BT50 DATASHEET (353 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DR-BT50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-095-523-12(1) Stereofonní bezdrátová sluchátka Návod k obsluze DR-BT50 © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Aby nedoslo k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj psobení dest nebo vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy pístroje penechejte pouze kvalifikovaným servisním technikm. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru - nap. [. . . ] ­ Naposledy zvolené císlo mzete volat stisknutím víceúcelového tlacítka po dobu piblizn 2 sekund. Pro ukoncení hovoru Hovor mzete ukoncit stisknutím víceúcelového tlacítka na pístroji. Zastavení pouzívání Pro pijetí hovoru V pípad píchozího volání bude z pístroje slyset vyzváncí tón. 1 Prostednictvím mobilního telefonu Bluetooth ukoncete Bluetooth spojení. Pokracování 17 2 Pro vypnutí napájení stisknte a podrzte na piblizn 3 sekundy tlacítko POWER. Indikátor (modrý) a indikátor (cervený) se spolecn rozsvítí a pístroj se vypne. HFP (Hands-free Profile) Stav Víceúcelové tlacítko Krátké stisknutí Pohotovostní rezim Aktivace hlasového vytácení Zrusení hlasového vytácení Ukoncení odchozího hovoru Odpov Ukoncení hovoru Dlouhé stisknutí Opakování volby posledního císla ­ Ovládání mobilního telefonu Bluetooth ­ HFP, HSP Ovládání tlacítek na tomto pístroji je rzné v závislosti na vasem mobilním telefonu. U mobilních telefon Bluetooth se pouzívá profil HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile). Informace o podporovaných Bluetooth profilech a zpsobu ovládání najdete v návodu k obsluze k mobilnímu telefonu Bluetooth. Hlasové vytácení aktivní Odchozí hovor ­ Píchozí hovor Bhem hovoru Zamítnutí Zmna aktivního zaízení HSP (Headset Profile) Stav Víceúcelové tlacítko Krátké stisknutí Pohotovostní rezim Odchozí hovor ­ Ukoncení odchozího hovoru*1 Dlouhé stisknutí Vytácení*1 Ukoncení odchozího hovoru nebo zmna aktivního zaízení na sluchátka*2 ­ Zmna aktivního zaízení na sluchátka Píchozí hovor Bhem hovoru Odpov Ukoncení hovoru*3 *1 V závislosti na mobilním telefonu Bluetooth nemusí být nkteré funkce podporovány. *2 Mze se mnit, v závislosti na mobilním telefonu Bluetooth. *3 Pi volání pomocí mobilního telefonu Bluetooth nemusí být nkteré funkce podporovány. 18 Volání bhem pehrávání hudby Pro uskutecnní hovoru bhem pehrávání hudby je nezbytné spojení Bluetooth vyuzívající profil HFP nebo HSP jakoz i funkci A2DP. Abyste napíklad mohli uskutecnit hovor pomocí mobilního telefonu Bluetooth bhem poslechu hudby z pehrávace kompatibilního s technologií Bluetooth, je zapotebí nastavit spojení tohoto pístroje s mobilním telefonem pomocí profilu HFP nebo HSP. Vytvote spojení Bluetooth mezi tímto pístrojem a pouzitým zaízením podle postupu, který je souhrnn popsán níze. 1 Vytvote spojení Bluetooth mezi tímto pístrojem a pouzitým mobilním telefonem pomocí profilu HFP nebo HSP podle postup, které jsou souhrnn popsány v cásti , , Volání" (viz strana 16). 2 Nastavte zaízení Bluetooth (hudební pehrávac nebo mobilní telefon) pouzité pro pehrávání hudby tak, aby se vytvoilo spojení Bluetooth s tímto pístrojem pomocí funkce A2DP. Uskutecnní hovoru bhem pehrávání hudby Píjem hovoru bhem pehrávání hudby V pípad píchozího hovoru se pehrávání hudby pozastaví a z pístroje bude slyset vyzváncí tón. 1 Sestavte telefonní hovor stisknutím víceúcelového tlacítka bhem pehrávání hudby (strana 18) nebo prostednictvím mobilního telefonu Bluetooth. Pokud prostednictvím tohoto pístroje neslysíte zádný zvuk vytácení, stisknte a na piblizn 2 sekundy podrzte víceúcelové tlacítko. 1 Stisknte víceúcelové tlacítko a hovote. Po ukoncení hovoru stisknte víceúcelové tlacítko. Pístroj se pepne zpt na pehrávání hudby. Není-li slyset vyzváncí tón, pestoze má být pijat píchozí hovor 1 Zastavte pehrávání hudby. 2 Bhem vyzvánní stisknte víceúcelové tlacítko a hovote. 19 DALSÍ INFORMACE Likvidace pístroje Tento pístroj je vybaven lithium-iontovou dobíjecí baterií umístnou uvnit pravého sluchátka. Z dvodu ochrany zivotního prostedí vyjmte z pístroje ped jeho likvidací vestavnou dobíjecí baterii a vhodným zpsobem tuto baterii zlikvidujte. 1 Oddlte pravé pouzdro od pravého sluchátka. 1 Sejmte z pravého sluchátka náusní podusku. 3 Sejmte pravé pouzdro. 3 Odpojte dobíjecí baterii od pístroje. 1 Odstrate sroubek. 2 Vyjmte a obrate desku s obvody, na které je dobíjecí baterie nainstalována. 3 Vytáhnte konektor umístný na desce s obvody. 2 1 3 Pravé pouzdro 4 Vysute dobíjecí baterii a vyjmte ji. 2 Vyjmte z pravého pouzdra dotekový pepínac. 1 Odstrate sroubek umístný na boku dobíjecí baterie. 2 Povytáhnte desku s obvody, na které je nainstalován dotekový pepínac, spolecn s krytem dotekového pepínace. Dobíjecí baterie 20 Bezpecnostní upozornní O komunikaci pomocí technologie Bluetooth · Bezdrátová technologie Bluetooth má provozní dosah piblizn 10 m. Maximální rozsah komunikace se mze mnit v závislosti na pekázkách (osoby, kov, stny, atd. ) nebo výskytu elektromagnetických vln v okolním prostedí. · Anténa tohoto pístroje je zabudována do pouzdra pro pravé ucho. Citlivost komunikace prostednictvím spojení Bluetooth mzete zlepsit umístním pipojovaného zaízení Bluetooth po vasí pravé stran. · Na citlivost komunikace prostednictvím technologie Bluetooth mohou mít vliv následující podmínky. osoby, kovu nebo stny) mezi tímto pístrojem a zaízením Bluetooth. ­ Zaízení pouzívající 2, 4GHz frekvenci (nap. bezdrátové LAN zaízení, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba), které pouzíváte v blízkosti pístroje. · Pokud tento pístroj pouzíváte v blízkosti bezdrátového LAN zaízení, mze dojít k mikrovlnnému rusení, v jehoz dsledku se zhorsí rychlost komunikace, sumu nebo se mze perusit spojení, protoze zaízení Bluetooth a bezdrátové sít LAN (IEEE802. 11b/g) pouzívají stejnou frekvenci. V takovém pípad provete následující opatení. [. . . ] Po vypnutí pístroje stisknte a po dobu asi 7 sekund podrzte tlacítka POWER (Napájení) a Nx a deaktivujte tak ochranu obsahu SCMS-T. * Technologie ochrany obsahu SCMS-T je jednou z metod ochrany obsahu penáseného prostednictvím bezdrátového spojení Bluetooth. Tento pístroj mze pijímat obsah chránný touto metodou. Opakovaným stisknutím tlacítek POWER (Napájení) a Nx a jejich podrzením po dobu asi 7 sekund znovu aktivujte ochranu obsahu SCMS-T u tohoto pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DR-BT50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DR-BT50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag