Návod k použití SONY DR-BT21G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DR-BT21G. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DR-BT21G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DR-BT21G.


SONY DR-BT21G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (337 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DR-BT21G (416 ko)
   SONY DR-BT21G (237 ko)
   SONY DR-BT21G annexe 1 (237 ko)
   SONY DR-BT21G annexe 2 (237 ko)
   SONY DR-BT21G DATASHEET (329 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DR-BT21G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-095-524-11(1) Stereofonní bezdrátová sluchátka Návod k obsluze DR-BT21G © 2007 Sony Corporation VAROVÁNÍ Aby nedoslo k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj psobení dest nebo vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy pístroje penechejte pouze kvalifikovaným servisním technikm. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru - nap. [. . . ] *3 Pi volání pomocí mobilního telefonu Bluetooth nemusí být nkteré funkce podporovány. 20 Volání bhem pehrávání hudby Pro uskutecnní hovoru bhem pehrávání hudby je nezbytné spojení Bluetooth vyuzívající profil HFP nebo HSP a rovnz i funkci A2DP. Abyste napíklad mohli uskutecnit hovor pomocí mobilního telefonu Bluetooth bhem poslechu hudby z pehrávace kompatibilního s technologií Bluetooth, je zapotebí nastavit spojení tohoto pístroje s mobilním telefonem pomocí profilu HFP nebo HSP. Vytvote spojení Bluetooth mezi tímto pístrojem a pouzitým zaízením podle postupu, který je souhrnn popsán níze. 1 Vytvote spojení Bluetooth mezi tímto pístrojem a pouzitým mobilním telefonem pomocí profilu HFP nebo HSP podle postup, které jsou souhrnn popsány v cásti , , Volání" (viz strana 17). 2 Nastavte zaízení Bluetooth (hudební pehrávac nebo mobilní telefon) pouzité pro pehrávání hudby tak, aby se vytvoilo spojení Bluetooth s tímto pístrojem pomocí funkce A2DP. Uskutecnní hovoru bhem pehrávání hudby Píjem hovoru bhem pehrávání hudby V pípad píchozího hovoru se pehrávání hudby pozastaví a z pístroje bude slyset vyzváncí tón. 1 Sestavte telefonní hovor stisknutím víceúcelového tlacítka bhem pehrávání hudby (strana 19) nebo prostednictvím mobilního telefonu Bluetooth. Pokud prostednictvím tohoto pístroje neslysíte zádný zvuk vytácení, stisknte a na piblizn 2 sekundy podrzte víceúcelové tlacítko. 1 Stisknte víceúcelové tlacítko a hovote. Po ukoncení hovoru stisknte víceúcelové tlacítko. Pístroj se pepne zpt na pehrávání hudby. Pokracování 21 Není-li slyset vyzváncí tón, pestoze má být pijat píchozí hovor 1 Zastavte pehrávání hudby. 2 Bhem vyzvánní stisknte víceúcelové tlacítko a hovote. 22 DALSÍ INFORMACE Likvidace pístroje Tento pístroj je vybaven lithium-iontovou dobíjecí baterií umístnou uvnit levého sluchátka. Z dvodu ochrany zivotního prostedí vyjmte z pístroje ped jeho likvidací vestavnou dobíjecí baterii a vhodným zpsobem tuto baterii zlikvidujte. 1 Sejmte náusní podusku z levého sluchátka a potom demontujte levé sluchátko. Sluchátko je upevnno pomocí 3 západek. plochý sroubovák) a zvednutím sluchátko demontujte. 1 Externí kryt je upevnn pomocí 3 západek. Podle obrázku vlozte do mezery u konektoru vhodný pedmt (nap. plochý sroubovák) a zvednutím desku odpojte. 1 Kryt levého sluchátka Západky 2 Odsroubujte sroubek, který upevuje externí kryt. Upevovací sroubek Dobíjecí baterie 2 4 Vytáhnte konektor a vyjmte dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie je upevnna pomocí izolacní pásky. 2 3 Otevete externí kryt a odpojte desku plosných spoj. 1 23 Bezpecnostní upozornní O komunikaci pomocí technologie Bluetooth · Bezdrátová technologie Bluetooth má provozní dosah piblizn 10 m. Maximální rozsah komunikace se mze mnit v závislosti na pekázkách (osoby, kov, stny atd. ) nebo výskytu elektromagnetických vln v okolním prostedí. · Anténa tohoto pístroje je zabudována do pouzdra pro pravé ucho. Citlivost komunikace prostednictvím spojení Bluetooth mzete zlepsit umístním pipojovaného zaízení Bluetooth po vasí pravé stran. · Na citlivost komunikace prostednictvím technologie Bluetooth mohou mít vliv následující podmínky. osoby, kovu nebo stny) mezi tímto pístrojem a zaízením Bluetooth. ­ Zaízení pouzívající frekvenci 2, 4 GHz (nap. bezdrátové LAN zaízení, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba), které pouzíváte v blízkosti pístroje. · Pokud tento pístroj pouzíváte v blízkosti bezdrátového LAN zaízení, mze dojít k mikrovlnnému rusení, v jehoz dsledku se zhorsí rychlost komunikace, sumu nebo se mze perusit spojení, protoze zaízení Bluetooth a bezdrátové sít LAN (IEEE802. 11b/g) pouzívají stejnou frekvenci. V takovém pípad provete následující opatení. ­ Pouzívejte tento pístroj ve vzdálenosti alespo 10 m od bezdrátového LAN zaízení. [. . . ] Indikátor (modrý) dvakrát zabliká. Nelze vytvoit spojení Bluetooth ze zaízení Bluetooth k tomuto pístroji. , Zaízení Bluetooth není vybaveno technologií ochrany obsahu SCMST*. Po vypnutí pístroje stisknte a po dobu asi 7 sekund podrzte tlacítka POWER (Napájení) a Nx a deaktivujte tak ochranu obsahu SCMS-T. * Technologie ochrany obsahu SCMS-T je jednou z metod ochrany obsahu penáseného prostednictvím bezdrátového spojení Bluetooth. Tento pístroj mze pijímat obsah chránný touto metodou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DR-BT21G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DR-BT21G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag