Návod k použití SONY DR-BT20NX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DR-BT20NX. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DR-BT20NX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DR-BT20NX.


SONY DR-BT20NX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (298 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DR-BT20NX (240 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DR-BT20NX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-696-115-12(1) Stereofonní bezdrátová sluchátka Návod k obsluze DR-BT20NX ©2006 Sony Corporation VAROVÁNÍ Aby nedoslo k pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj psobení dest nebo vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy pístroje penechejte vzdy kvalifikovaným servisním technikm. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru - nap. [. . . ] ­ Zda je párování tohoto pístroje a mobilního telefonu BLUETOOTH dokonceno. Kdyz chcete pipojit pístroj k jinému nez naposledy pouzitému mobilnímu telefonu BLUETOOTH, postupujte podle postupu v cásti , , Kdyz se pístroj nepipojí k mobilnímu telefonu BLUETOOTH automaticky". 1 Bhem doby, kdy je pístroj vypnutý, stisknte a na piblizn 3 sekundy podrzte tlacítko POWER. Indikátor (modrý) a indikátor (cervený) dvakrát spolecn bliknou, pístroj se zapne a pak se tento pístroj automaticky spojí s naposledy pouzitým mobilním telefonem BLUETOOTH. Poznámka Po zmácknutí nedrzte tlacítko POWER déle nez 7 sekund, jinak se pístroj pepne do rezimu párování. Kdyz se pístroj nepipojí k mobilnímu telefonu BLUETOOTH automaticky 1 Vytvote BLUETOOTH spojení (HFP nebo HSP) z mobilního telefonu BLUETOOTH k tomuto pístroji. Podrobné informace o ovládání najdete v pírucce dodávané k mobilnímu telefonu BLUETOOTH. Na displeji mobilního telefonu BLUETOOTH se zobrazí seznam detekovaných zaízení. 16CZ Tento pístroj se zobrazuje jako , , DR-BT20NX". Kdyz pouzíváte mobilní telefon BLUETOOTH podporující HFP (Hands-free Profile) i HSP (Headset Profile)*, nastavte HFP. * Podrobné informace o profilech najdete na stran 23. Pro pijetí hovoru Kdyz telefon vyzvání, uslysíte prostednictvím tohoto pístroje vyzváncí tón. 1 Stisknte víceúcelové tlacítko na pístroji. Vyzváncí tón se bude v závislosti na vasem mobilním telefonu následujícím zpsobem lisit. ­ vyzváncí tón nastavený na pístroji ­ vyzváncí tón nastavený na mobilním telefonu ­ vyzváncí tón nastavený na mobilním telefonu pouze pro BLUETOOTH spojení Poznámka Pokud bylo stisknuto tlacítko pro volání na mobilním telefonu BLUETOOTH, musíte vzít v úvahu, ze nkteré mobilní telefony BLUETOOTH mohou mít nastaveny prioritu pro pouzití telefonu. V takovém pípad aktivujte hovor pomocí tohoto pístroje stiskem a podrzením víceúcelového tlacítka na dobu piblizn 2 sekund, nebo prostednictvím mobilního telefonu BLUETOOTH. Podrobné informace najdete v pírucce dodávané k mobilnímu telefonu BLUETOOTH. Poznámka Kdyz pomocí tohoto pístroje pipojeného k mobilnímu telefonu BLUETOOTH posloucháte hudbu, vytvote BLUETOOTH spojení prostednictvím mobilního telefonu BLUETOOTH. Nelze to provést pomocí víceúcelového tlacítka. Pro volání 1 Pi sestavování hovoru pouzijte tlacítka na vasem mobilním telefonu. Pokud prostednictvím tohoto pístroje neslysíte zádný zvuk, stisknte víceúcelové tlacítko. Rada V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH mzete volat následujícím zpsobem. Podrobné informace o ovládání najdete v pírucce dodávané k mobilnímu telefonu. ­ Kdyz neprobíhá komunikace, mzete volat pomocí funkce hlasového vytácení stiskem víceúcelového tlacítka. ­ Konkrétní císlo mzete volat stiskem víceúcelového tlacítka na dobu piblizn 2 sekund. Nastavení hlasitosti Pro nastavení hlasitosti zatlacte ovladac jog nahoru nebo dol. Rady · Hlasitost nelze nastavovat bhem doby, kdy neprobíhá komunikace. · Úrove hlasitosti pro volání a poslech hudby lze nastavit nezávisle na sob. Pokracování 17CZ Pro ukoncení hovoru Hovor mzete ukoncit stiskem víceúcelového tlacítka na pístroji. HFP (Hands-free Profile) Stav Víceúcelové tlacítko Krátce stisknte Aktivace hlasového vytácení Zrusení hlasového vytácení Ukoncení odchozího hovoru Odpov Ukoncení hovoru Dlouze stisknte Opakování volby posledního císla ­ Zastavení pouzívání Pohotovostní rezim 1 Prostednictvím mobilního telefonu BLUETOOTH ukoncete BLUETOOTH spojení. Hlasové vytácení aktivní Odchozí hovor Píchozí hovor Bhem hovoru ­ 2 Pro vypnutí napájení stisknte a podrzte na piblizn 3 sekundy tlacítko POWER. Indikátor (modrý) a indikátor (cervený) se spolecn rozsvítí a pístroj se vypne. Zamítnutí Zmna aktivního zaízení HSP (Headset Profile) Stav Víceúcelové tlacítko Krátce stisknte ­ Dlouze stisknte Vytácení*1 Ovládání mobilního telefonu BLUETOOTH ­ HFP, HSP Ovládání tlacítek na tomto pístroji je rzné v závislosti na vasem mobilním telefonu. U mobilních telefon BLUETOOTH se pouzívá profil HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile). Informace o podporovaných BLUETOOTH profilech a zpsobu ovládání najdete v návodu k obsluze k mobilnímu telefonu BLUETOOTH. Pohotovostní rezim Odchozí hovor Ukoncení odchozího hovoru*1 Píchozí hovor Bhem hovoru Odpov Ukoncení hovoru*3 Ukoncení odchozího hovoru nebo zmna aktivního zaízení na sluchátka*2 ­ Zmna aktivního zaízení na sluchátka 18CZ *1 V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH nemusí být nkteré funkce podporovány. *2 Mze se mnit, v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. *3 Pi volání pomocí mobilního telefonu BLUETOOTH nemusí být nkteré funkce podporovány. Volání bhem pehrávání hudby Pokud je BLUETOOTH spojení s mobilním telefonem aktivní, mzete pístroj pepnout tak, abyste mohli volat, a to dokonce bhem poslechu hudby. Ped zahájením si prosím pectte cást , , Volání" (strana 16), kde najdete podrobné informace k ovládání. Volání bhem pehrávání hudby Píjem hovoru bhem pehrávání hudby Zvuk reprodukovaný prostednictvím tohoto pístroje se automaticky zmní na vyzváncí tón. 1 Sestavte telefonní hovor stiskem víceúcelového tlacítka bhem pehrávání hudby (strana 16), nebo prostednictvím mobilního telefonu BLUETOOTH. Pokud prostednictvím tohoto pístroje neslysíte zádný zvuk, stisknte a na piblizn 2 sekundy podrzte víceúcelové tlacítko. 1 Stisknte víceúcelové tlacítko a hovote. Po ukoncení hovoru stisknte víceúcelové tlacítko. Pístroj se pepne zpt na pehrávání hudby. Pokud se zvuk nezmní na vyzváncí tón automaticky 1 Zastavte pehrávání hudby. 2 Bhem vyzvánní stisknte víceúcelové tlacítko a hovote. 19CZ DALSÍ INFORMACE Likvidace pístroje Z dvodu ochrany zivotního prostedí vyjmte z pístroje ped jeho likvidací vestavnou dobíjecí baterii a vhodným zpsobem tuto baterii zlikvidujte. 1 Pomocí kízového sroubováku odstrate 2 srouby - viz následující obrázek. 2 Otevete pouzdro a vyjmte vestavnou dobíjecí baterii pipevnnou k víku. Baterie Zlikvidujte vestavnou dobíjecí baterii, aniz byste ji oddlovali od víka. Poznámka Pi násilném oddlení vestavné dobíjecí baterie mze dojít k jejímu poskození a mze to být také nebezpecné. 20CZ Bezpecnostní upozornní O BLUETOOTH komunikaci · Bezdrátová technologie BLUETOOTH má provozní dosah piblizn 10 m. Maximální rozsah komunikace se mze mnit v závislosti na pekázkách (osoby, kov, stny, atd. ) nebo výskytu elektromagnetických vln v okolním prostedí. · Anténa tohoto pístroje je zabudovaná do pístroje. Citlivost BLUETOOTH komunikace mzete zlepsit umístním pipojovaného BLUETOOTH zaízení do vtsí blízkosti tohoto pístroje. · Na citlivost BLUETOOTH komunikace mohou mít vliv následující podmínky. ­ Existence pekázky (nap. osoby, kovu nebo stny) mezi tímto pístrojem a zaízením BLUETOOTH. [. . . ] , Zkontrolujte, zda tento pístroj i zaízení BLUETOOTH vytváejí BLUETOOTH spojení, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). , Zkontrolujte, zda je na zaízení BLUETOOTH pehrávaná hudba. , Zkontrolujte, zda není hlasitost pístroje nastavena na pílis nízkou hodnotu. , Zkontrolujte, zda není hlasitost zaízení BLUETOOTH nastavena na pílis nízkou hodnotu, pokud má zaízení BLUETOOTH ovladac hlasitosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DR-BT20NX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DR-BT20NX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag