Návod k použití SONY DR-BT101

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DR-BT101. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DR-BT101 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DR-BT101.


SONY DR-BT101 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (331 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DR-BT101 (613 ko)
   SONY DR-BT101 annexe 3 (605 ko)
   SONY DR-BT101 annexe 4 (2254 ko)
   SONY DR-BT101 annexe 2 (1108 ko)
   SONY DR-BT101 annexe 1 (1122 ko)
   SONY DR-BT101 DATASHEET (355 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DR-BT101

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-130-181-11(1) Stereofonní bezdrátová sluchátka Návod k obsluze DR-BT101 © 2009 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste pedesli nebezpecí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy pístroje penechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru, jako napíklad do knihovnicky nebo vestavné skín. [. . . ] Podrobné informace o ovládání najdete v návodu k obsluze Bluetooth zaízení. 3 Spuste pehrávání na Bluetooth zaízení. Rada Bluetooth pipojení A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) mezi tímto pístrojem a Bluetooth zaízením lze rovnz ovládat pomocí posuvného pepínace (krom pípadu telefonování prostednictvím tohoto pístroje). Poznámky · Pi pehrávání hudby po pipojení tohoto pístroje k Bluetooth zaízení pomocí profilu HSP (Headset Profile) nebude kvalita zvuku vysoká. Pro dosazení kvalitnjsího zvuku zmte prostednictvím Bluetooth zaízení profil pouzitý pro Bluetooth pipojení na A2DP. · Pokud je vytvoeno Bluetooth pipojení pomocí profilu A2DP a dojde k vypnutí pístroje, zacnte od kroku 1 a vytvote Bluetooth pipojení pomocí profilu A2DP znovu. 1 Bhem doby, kdy je pístroj vypnutý, podrzte stisknuté tlacítko POWER (Napájení) piblizn 2 sekundy. Oba indikátory (modrý a cervený) dvakrát soucasn bliknou a pístroj se zapne. 16 * Podrobné informace o profilech naleznete na stran 6. Nastavení hlasitosti Stisknutím tlacítka VOL+/­ (hlasitost) bhem poslechu hudby nastavte hlasitost. Rady · V závislosti na pipojeném zaízení mze být nutné rovnz nastavit hlasitost i na píslusném zaízení. · Úrove hlasitosti pro volání a poslech hudby lze nastavit nezávisle na sob. Pi zmn úrovn hlasitosti bhem hovoru se hlasitost pro pehrávání hudby nezmní. Ovládání audio zaízení ­ AVRCP Pokud Bluetooth audio zaízení pipojené k tomuto pístroji podporuje profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), mzete jej ovládat pomocí tlacítek na tomto pístroji. Podrobné informace o ovládání najdete v návodu k obsluze Bluetooth zaízení. Poznámka Ovládání pipojeného Bluetooth zaízení pomocí tohoto pístroje se bude lisit v závislosti na jeho specifikacích. Stav: v rezimu zastavení nebo pozastavení Ukoncení pouzívání 1 Prostednictvím Bluetooth zaízení ukoncete Bluetooth pipojení. Podrzte stisknuté tlacítko POWER (Napájení) piblizn 2 sekundy. Oba indikátory (modrý a cervený) se soucasn rozsvítí a pístroj se vypne. Krátké stisknutí Nx . /> 1 3 Dlouhé stisknutí 2 4 2 Rada Po ukoncení pehrávání hudby se mze Bluetooth pipojení ukoncit v závislosti na Bluetooth zaízení automaticky. 1 2 3 4 Spustní pehrávání*1 Zastavení Skok na následující/ pedchozí Rychlé vyhledávání vped/vzad*2 Krátké stisknutí Dlouhé stisknutí 6 8 Stav: v rezimu pehrávání Nx . /> 5 7 5 6 7 8 Pozastavení*1 Zastavení Skok na následující/ pedchozí Rychlé vyhledávání vped/vzad*2 *1 V závislosti na Bluetooth zaízení mze být nutné toto tlacítko stisknout dvakrát. *2 Nkterá Bluetooth zaízení nemusí tuto funkci podporovat. Pokracování 17 Poznámka Pomocí tlacítek ovládání hlasitosti na pístroji nelze nastavovat hlasitost Bluetooth zaízení. Rada V závislosti na Bluetooth zaízení mze být rychlé vyhledávání vped nebo vzad umoznno po provedení následujícího postupu na tomto pístroji. 1 Podrzte stisknuté tlacítko POWER (Napájení) piblizn 2 sekundy pro vypnutí pístroje. Podrzte stisknuté tlacítko POWER (Napájení) a posuvný pepínac (Nx) piblizn 7 sekund. Nastavení lze zrusit zopakováním výse uvedeného postupu. V takovém pípad indikátor (modrý) dvakrát blikne. 2 Poznámka Pomocí tlacítek ovládání hlasitosti na pístroji nelze nastavovat hlasitost Bluetooth zaízení. 18 Volání Tlacítko VOL + (Hlasitost +) Tlacítko VOL ­ (Hlasitost ­) Tlacítko POWER (Napájení) Multifunkcní tlacítko Pokud se pístroj automaticky nepipojí k Bluetooth mobilnímu telefonu Pipojení k naposledy pipojenému Bluetooth zaízení mzete provést prostednictvím Bluetooth mobilního telefonu nebo prostednictvím tohoto pístroje. Ped pouzitím pístroje zkontrolujte následující: ­ zda je na mobilním telefonu aktivní funkce Bluetooth, ­ zda je dokonceno spárování tohoto pístroje s Bluetooth mobilním telefonem. A Pipojení prostednictvím Bluetooth mobilního telefonu 1 1 Pomocí Bluetooth mobilního telefonu vytvote Bluetooth pipojení (HFP nebo HSP*) k tomuto pístroji. Podrobné informace o ovládání najdete v návodu k obsluze Bluetooth mobilního telefonu. Na displeji Bluetooth mobilního telefonu se zobrazí seznam rozpoznaných zaízení. Pokud pouzíváte Bluetooth mobilní telefon podporující funkci HFP (Hands-free Profile) i HSP (Headset Profile), nastavte moznost HFP. Poznámka Pi pipojování Bluetooth mobilního telefonu, který je odlisný od naposledy pipojeného telefonu, se ite výse uvedeným postupem. * Podrobné informace o profilech naleznete na stran 6. Bhem doby, kdy je pístroj vypnutý, podrzte stisknuté tlacítko POWER (Napájení) piblizn 2 sekundy. Oba indikátory (modrý a cervený) dvakrát soucasn bliknou, pístroj se zapne a potom se pokusí pipojit k naposledy pouzitému Bluetooth mobilnímu telefonu. Rada Tento pístroj se po uplynutí piblizn 1 minuty pestane pokouset o pipojení k Bluetooth mobilnímu telefonu. V takovém pípad stisknte multifunkcní tlacítko pro optovný pokus o pipojení. Pokracování 19 B Pipojení k naposledy pipojenému Bluetooth zaízením prostednictvím tohoto pístroje 1 Stisknte multifunkcní tlacítko. [. . . ] , Zkontrolujte, zda je pístroj a pocítac propojen pímo a nikoliv pes USB rozbocovac. , Mohlo dojít k výskytu problému s USB konektorem pocítace. , V jiných nez výse uvedených pípadech znovu zopakujte postup pro pipojení do USB konektoru. Problémy pi poslechu hudby Není slyset zádný zvuk. , Bluetooth zaízení jsou zapnuté. , Pístroj není pipojen k Bluetooth zaízení pomocí profilu A2DP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DR-BT101

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DR-BT101 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag