Návod k použití SONY DPP-FP97

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPP-FP97. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPP-FP97 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPP-FP97.


SONY DPP-FP97 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9847 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPP-FP97 (5397 ko)
   SONY DPP-FP97 annexe 1 (5397 ko)
   SONY DPP-FP97 DATASHEET (554 ko)
   SONY DPP-FP97 READ THIS FIRST (LARGE FILE - 11.67 MB) (11401 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPP-FP97

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-129-103-11 (2) Nez zacnete Digitální fototiskárna DPP-FP97 Píprava Pímý tisk Tisk z digitálního fotoaparátu PictBridge Tisk z Bluetooth zaízení Tisk z pocítace Chybové zprávy Návod k obsluze Ped pouzitím tohoto pístroje si prosím pecliv pectte pilozené letáky , , Nejdíve si pectte" a , , Poznámky k tiskovým balíckm" a tento , , Návod k obsluze" a uschovejte je pro pípadné budoucí pouzití. Odstraování problém Dalsí informace Záznam uzivatele Na spodní stran pístroje je uvedeno oznacení modelu a výrobní císlo. Výrobní císlo si poznamenejte do níze uvedeného ádku. Tyto údaje sdlte prodejci Sony vzdy, kdyz se na nj budete obracet s dotazem týkajícím se výrobku. Oznacení modelu: DPP-FP97 Výrobní císlo: ________________________ © 2009 Sony Corporation Pectte si prosím pilozené letáky , , Nejdíve si pectte" a , , Poznámky k tiskovým balíckm". DPP-FP97 Digitální fototiskárna Nejdíve si pectte Blahopejeme vám k zakoupení digitální fototiskárny Sony DPP-FP97. [. . . ] Pokud je v tiskárn vlozena pamová karta, vyjmte ji. Pi pipojení tiskárny k digitálnímu fotorámecku mzete z vnitní pamti fotorámecku tisknout snímky ulozené v nkterém ze souborových formát, které tiskárna podporuje (strana 105). Poznámka Nelze tisknout soubory RAW nebo soubory ulozené na pamové kart vlozené ve fotorámecku. Do konektoru PictBridge/EXT INTERFACE (PictBridge/ externí rozhraní) Pímý tisk Digitální fotorámecek 1 Digitální fotoaparát nebo jiné externí zaízení pipravte na tisk na tiskárn kompatibilní se standardem Mass Storage. Potebná nastavení a zpsob ovládání ped pipojením zaízení k tiskárn závisí na konkrétním externím zaízení. Podrobné informace - viz návod k obsluze externího zaízení. (Napíklad u digitálního fotoaparátu Sony Cybershot vyberte moznost , , Normal" (Normální) nebo , , Mass Storage" (Velkokapacitní úlozist dat) v polozce , , USB Connect" (USB pipojení). ) Do USB B konektoru Do konektoru PictBridge/EXT INTERFACE (PictBridge/externí rozhraní) 2 3 4 Externí zaízení, jako napíklad pamové USB zaízení Pipojte tiskárnu k síti (strana 28). Stisknutím tlacítka 1 (Zapnutí/ pohotovostní rezim) zapnte tiskárnu. Pipojte externí zaízení, jako napíklad pamové USB zaízení, do konektoru PictBridge/EXT INTERFACE (PictBridge/externí rozhraní) na tiskárn. Pouzijte USB kabel dodaný s tiskárnou, digitálním fotoaparátem nebo externím zaízení. Bude mozné provést pímý tisk. Poznámky · Pi pouzití bzn dostupného kabelu pouzijte prosím USB kabel typu A (typ zástrcky na stran tiskárny) kratsí nez 3 m. · Pokud bliká indikátor pístupu na externím zaízení, nevypínejte napájení tiskárny nebo externího zaízení ani neodpojujte externí zaízení. Jinak hrozí poskození dat ulozených na externím zaízení. Neposkytujeme náhradu za skody zpsobené ztrátou nebo poskozením dat. · Není mozné pouzívat USB rozbocovac nebo USB zaízení obsahující USB rozbocovac. · Nelze pouzívat kódovaná nebo komprimovaná data ovovaná pomocí otisku prstu nebo hesla. 67 CZ Tisk z digitálního fotoaparátu PictBridge Tisk z digitálního fotoaparátu PictBridge K tiskárn mzete pipojit digitální fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge a provádt pímý tisk snímk. Pi tisku pes konektor PictBridge/EXT INTERFACE (PictBridge/externí rozhraní) nejdíve vyjmte pamovou kartu a odpojte pocítac a televizor od tiskárny. · · · · Tisk DPOF Tisk s okraji/bez okraj Tisk data Tisk s rozvrzením snímk (2/4 snímky) Do konektoru PictBridge/EXT INTERFACE (PictBridge/ externí rozhraní) 1 Pipravte digitální fotoaparát na tisk na tiskárn kompatibilní se standardem PictBridge. Potebná nastavení, která je teba dokoncit ped pipojením k tiskárn, závisí na konkrétním digitálním fotoaparátu. Podrobné informace - viz návod k obsluze vaseho digitálního fotoaparátu. (Napíklad u digitálního fotoaparátu Sony Cybershot vyberte moznost , , PictBridge" v polozce , , USB Connect" (USB pipojení). ) Fotoaparát nebo jiné zaízení kompatibilní s PictBridge Do USB konektoru 2 3 4 Pipojte tiskárnu k síti (strana 28). Stisknutím tlacítka 1 (Zapnutí/ pohotovostní rezim) zapnte tiskárnu. Pipojte fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge do konektoru PictBridge/EXT INTERFACE (PictBridge/externí rozhraní) na tiskárn. Pokud k tiskárn pipojíte digitální fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge, zobrazí se na LCD displeji tiskárny nápis , , PictBridge". Poznámky · Pokud vymníte tiskovou kazetu v dob, kdy je tiskárna pipojena k digitálnímu fotoaparátu PictBridge, nemusí se snímek vytisknout správn. V tom pípad odpojte digitální fotoaparát a znovu jej pipojte. · Pi tisku z digitálního fotoaparátu PictBridge bude snímek vytistn podle nastavení v nabídce tiskárny , , Print setup" (Nastavení tisku). Pokud na vasem digitálním fotoaparátu nastavíte polozky Date Print (Tisk data) nebo Borders/ Borderless (Tisk s okraji/bez okraj), bude mít nastavení na fotoaparátu prioritu. Pokud na tiskárn vyberete moznost , , Borderless" (Bez okraj) a na fotoaparátu , , Borders" (Okraje), bude pro tisk pouzita moznost , , Pattern 1" (Vzor 1). · I pokud nastavíte moznost , , Date/Time" (Datum/ cas) v polozce Date Print (Tisk data), nemusí být v závislosti na pouzívaném fotoaparátu datum vytistno. 5 Ovládáním na fotoaparátu vytisknte snímek. Tiskárna podporuje následující druhy tisku: · Tisk jednoho snímku · Tisk vsech snímk · Indexový tisk 68 CZ · Vysvtlení chybových zpráv zobrazených na displeji digitálního fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze digitálního fotoaparátu. [. . . ] Pi pouzití adaptéru CompactFlash nemusí karta chránná proti zápisu pracovat správn. 104 CZ Technické údaje x Tiskárna Metoda tisku Termosublimacní tisk (zlutá/purpurová/ azurová, 3 prchody) Rozlisení 300 (H) × 300 (V) dpi Pocet barev v kazdém bod 256 úrovní zpracování (8 bit pro slozky zlutá/purpurová/azurová) Tisknutelná plocha 1 800 bod × 1 200 bod Rozmr tisku Formát P (4 × 6 palc): 101, 6 × 152, 4 mm (maximální rozmr, tisk bez okraj) Doba tisku (jednoho listu) Pamová karta/vnitní pam*1*2*3*4: piblizn 45 s PictBridge*3*5: piblizn 58 s Z pocítace*6: piblizn 45 s Vstupní/výstupní konektory Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) typu A, kompatibilní s 1 080i (59, 94 Hz)/1 080i (50 Hz)/576p (50 Hz)/480p (59, 94 Hz) a funkcí , , BRAVIA" Sync USB konektor (vysokorychlostní) pro pipojení k pocítaci Konektor PictBridge/EXT INTERFACE (PictBridge/externí rozhraní) Slot Slot pro pamovou kartu , , Memory Stick" Slot pro pamové karty SD/xD-Picture Card Slot pro pamovou kartu CompactFlash Kompatibilní formáty obrazových soubor JPEG: Kompatibilní s DCF 2. 0, kompatibilní s Exif 2. 21, JFIF*7 TIFF: Kompatibilní s Exif 2. 21 BMP*8: 1, 4, 8, 16, 24, 32bitový formát systému Windows Nkteré formáty obrazových soubor nejsou kompatibilní. Maximální pocet bod snímku, které lze zpracovat 8 192 (H) × 6 144 (V) bod (krom funkce , , Index Print" (Indexový tisk) a nkterých funkcí nabídky , , CreativePrint" (Kreativní tisk)) Souborový systém FAT12/16/32, velikost sektoru 2 048 byt nebo mensí Název obrazového souboru Formát DCF, 256 znak, nizsí nez osmá hierarchická úrove Vnitní pam Piblizn 20 MB Pi mení kapacity médií se 1 MB rovná 1 milionu bajt, picemz cást kapacity se vyuzívá pro správu dat. Maximální pocet soubor, které lze zpracovat 9 999 soubor na pamové kart/ externím zaízení Tisková kazeta/fotopapír Viz pilozený leták , , Poznámky k tiskovým balíckm". LCD displej LCD panel: 8, 8 cm (3, 5"), aktivní matice TFT Celkový pocet obrazových bod: 230 400 (320 RGB × 240) Pozadavky na napájení Konektor DC IN (Vstup stejnosmrného naptí), 24 V Píkon Bhem tisku: 83 W (maximáln) V pohotovostním rezimu: mén nez 1 W Dalsí informace 105 CZ Provozní teplota 5 °C az 35 °C Rozmry Výska: piblizn 67 mm Síka: piblizn 180 mm Hloubka: piblizn 137 mm (bez rukojeti) piblizn 149 mm (vcetn rukojeti) Hloubka pi vlozeném zásobníku papíru: piblizn 317 mm Hmotnost Piblizn 1, 2 kg (bez zásobníku papíru, tiskové kazety a síového adaptéru) Dodávané píslusenství Viz strana 25 návodu k obsluze (tato pírucka). *2 Pi tisku fotografie (souboru velikosti piblizn 4, 3 MB) poízené digitálním fotoaparátem Sony s rozlisením piblizn 12 100 000 bod a ulozené na pamovou kartu , , Memory Stick" nebo ve vnitní pamti. *3 *4 *5 *6 *7 *8 x Síový adaptér AC-S2422 Pozadavky na napájení 100 V az 240 V -, 50/60 Hz, 1, 5 A az 0, 75 A Jmenovité výstupní naptí 24 V , 2, 2 A (2, 2 A) Spickový proud 3, 7 A, 6, 5 s Provozní teplota 5 °C az 35 °C Rozmry Piblizn 60 × 30, 5 × 122 mm (s/v/h, krom vycnívajících cástí a kabel) Hmotnost Piblizn 305 g Design a technické údaje podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. * Celkový pocet list fotopapíru formátu P, které mze tiskárna vytisknout, je piblizn 2 000. Celkový pocet vytisknutých list je uveden v polozce , , Printer information display" (Zobrazení informací o tiskárn) nabídky , , Display/Printer setup" (Nastavení zobrazení/tiskárny)" (strana 62). *1 Rychlost tisku: Cas od stisknutí tlacítka PRINT (Tisk) po dokoncení tisku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPP-FP97

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPP-FP97 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag