Návod k použití SONY DPP-FP55

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPP-FP55. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPP-FP55 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPP-FP55.


SONY DPP-FP55 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3972 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPP-FP55 (3020 ko)
   SONY DPP-FP55 (3018 ko)
   SONY DPP-FP55 (2989 ko)
   SONY DPP-FP55 annexe 1 (3020 ko)
   SONY DPP-FP55 annexe 2 (3020 ko)
   SONY DPP-FP55 annexe 3 (3020 ko)
   SONY DPP-FP55 QUICK START (897 ko)
   SONY DPP-FP55 QUICK START GUIDE (745 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPP-FP55

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-682-264-12 (1) Nez zacnete Digitální foto tiskárna Píprava Základní tisk Rzné druhy tisku Tisk z digitálního fotoaparátu kompatibilního s normou PictBridge Tisk z PC DPP-FP55 Odstraování problém Dalsí informace Návod k obsluze Ped pouzitím tiskárny si pozorn pectte tento návod a uschovejte jej pro budoucí pouzití. © 2006 Sony Corporation DPP-FP55 Pírucka - Rychlý úvod Budete-li chtít vytisknout snímek z karty , , Memory Stick", , , Memory Stick Duo" nebo SD card, provete postup, uvedený v krocích 1 az 6. Dalsí podrobné vysvtlení, týkající se ovládání a dalsích metod tisku najdete v návodu k obsluze. 1 Zkontrolujteobsahbalení. Polozky oznacené znakem * budou pouzity pro ukázkový tisk. Zásobník papíru * Ukázkový barevný tiskový materiál * Síový adaptér (AC-S2425) * · 10 list papíru formátu pohlednice · Tisková kazeta na 10 výtisk Podrobnosti viz stránka 10 v návodu k obsluze. Tiskárna * Cisticí kazeta Síový napájecí kabel * · Návod k obsluze · Pírucka - Rychlý úvod (tento list) * · Záruka (V nkterých regionech není záruka pilozena. ) · Licencní ujednání spolecnosti Sony s koncovým uzivatelem · CD-ROM (ovladac tiskárny Sony DPP-FP55 a program Picture Motion Browser Verze 1. 1) Volitelnésadytiskovýchmateriál Pro tisk na formát pohlednic (101, 6 x 152, 4 mm): SVM-F40P · 40 list tiskového papíru 10 x 15 cm (2 balení po 20 listech) · Tisková kazeta na 40 výtisk SVM-F80P · 80 list tiskového papíru 10 x 15 cm (4 balení po 20 listech) · Tiskové kazety pro 40 výtisk po 2 kusech SVM-F120P · 120 list tiskového papíru 10 x 15 cm (6 balení po 20 listech) · Tiskové kazety pro 40 výtisk po 3 kusech © 2006 Sony Corporation Vytistno v CR 2-682-266-12(1) 2 Pipravtesipotebné polozkyproukázkový tisk. 3 Vloztetiskovoukazetu. Pouzívejte tiskovou kazetu, urcenou pouze do této tiskárny. 1 Vytáhnteaotevetevíkoprostoru prokazetu. Budete-li chtít vytvoit tisk, podobný výse uvedené ukázce, pipravte si potebné polozky pro ukázkový tisk, oznacené v kroku 1 znakem *: -Tiskárna* -Ukázkový tiskový materiál * (tiskový papír a tisková kazeta) -Síový adaptér* -Síový napájecí kabel* -Zásobník papíru* Poznámka k tiskovému materiálu Pro tisk budete potebovat tiskový materiál obsahující tiskový papír a tiskovou kazetu. Jakmile dojde zásoba v dodaném tiskovém materiálu, zakupte si prosím doplkový tiskový materiál. 2 Zasutetiskovoukazetusmrem dozaduvesmrusipkyazatlacteji, az zapadnenamísto. Sipka 3 Zavetevíkoprostoruprokazetu. 4 Vloztetiskovýpapír. 1 Otevetezásobníkpapíru()apakposute ()azvedntevíkozásobníkupapíru(). 5 Pipojtezdroj napájecíhonaptí. Jeden konec síového kabelu zasute do zásuvky ve zdi a druhý do síového adaptéru. [. . . ] · Formát P · Formát L Poznámka V nkterých oblastech se papír formátu L neprodává. Apply Exif Print (Pouzít tisk Exif) · Pokud je zaskrtnuto toto pole, snímek poízený digitálním fotoaparátem, který je kompatibilní s Exif (Exif 2. 21) se vytiskne s korekcí pro optimální kvalitu obrazu. Poznámka Snímek zobrazený na monitoru je bez korekce. Print options (Moznosti tisku) · Pi potvrzení se snímek vytiskne pes celou tiskovou oblast papíru. · Pokud není volba potvrzena, vytiskne se snímek bez oíznutí okraje. Tip Budete-li chtít snímek vytisknout bez okraj (Borderless Print Maximální rozmr tisku bez okraj), musíte tuto moznost potvrdit. · Pokud není volba potvrzena, vytiskne se snímek bez korekcí. Poznámka Pokud polozku nepotvrdíte, bude polozka , , Color reproduction/Picture quality" (Reprodukce barev/Kvalita snímku) stále nastavena na hodnotu , , Auto Fine Print 3". Pro zmnu nastavení polozky , , Color reproduction/Picture quality" (Reprodukce barev/Kvalita snímku) nastavte vlastnosti (Properties). Tisk z pocítace PC Properties (Vlastnosti) Urcení orientace, kvality snímku a dalsích podrobností. Po klepnutí na tlacítko , , Properties" (Vlastnosti) se oteve dialogové okno vlastností vybrané tiskárny. Borderless (Maximální rozmr tisku bez okraj) · Pokud je potvrzeno toto pole, snímek se vytiskne bez nepotistných okraj. · Pokud je toto pole nepotvrzeno, snímek se vytiskne s okraji. Tip Budete-li chtít snímek vytisknout bez okraj (Borderless Print - Maximální rozmr tisku bez okraj), musíte potvrdit moznost , , Zoom the image until the print area is full" (Zvtsit tiskovou oblast pro její vyplnní) v moznostech Print (Tisk). Pokracování 55 CZ 5 Na zálozce , , Paper/Output" (Papír/ Výstup) nastavte rozmr papíru. Polozky Funkce Copies (Pocet kopií) Urcení poctu kopií, které chcete vytisknout. Poznámka Podle toho, jakou aplikaci pouzíváte, mze mít nastavení poctu výtisk provedené v aplikaci vyssí prioritu nez zde provedené nastavení. Polozky Funkce Paper size (Velikost papíru) V rozbalovacím seznamu vyberte rozmr papíru, který máte zalozen v tiskárn. · Formát P · Formát L V tom pípad se rozhodnte, zda chcete snímky tisknout s okraji nebo bez okraj. · with border: snímek se vytiskne s nepotistnými okraji. · borderless: snímek se vytiskne bez nepotistných okraj. Orientation (orientace) Vyberte orientaci snímku pro tisk: · Portrait (Na výsku) · Landscape (Na síku) · Rotates 180 degrees (Vzhru nohama) Poznámka V závislosti na tom, jakou aplikaci pouzíváte, se orientace nemusí zmnit, ani pokud nastavíte formát na síku nebo na výsku. Enlarge/ Reduce (Zmensení/zvtsení) Máte moznost snímek pi tisku zvtsit nebo zmensit o zadané procento. Referencní bod, který je stedem zvtsování nebo zmensování snímku, mzete urcit zaskrtnutím pole , , Upper left reference" (Levá horní reference). · Pokud toto pole není zaskrtnuto, je stedem zvtsování nebo zmensování snímku jeho sted. · Pokud toto pole je zaskrtnuto, je stedem zvtsování nebo zmensování snímku jeho levý horní roh. Tato volba je vhodná pi práci s urcitými typy aplikací. Pokud se pi zrusení zaskrtnutí tohoto pole tisk nedaí, zkuste toto pole zaskrtnout. Print preview (Náhled tisku) Zaskrtnutím tohoto pole zobrazíte ped tiskem náhled snímku. 56 CZ 6 Na zálozce , , Graphics" (Grafika) nastavte parametry reprodukce barev a kvality snímku. Polozky · Funkce ICM (system): V rozbalovacím seznamu , , Settings" (Nastavení) vyberte jednu z níze uvedených metod korekcí: ­ Graphics (Grafika): pokud pracujete s grafikou nebo zivými barvami. ­ Match (Odpovídající): pokud chcete dodrzet pesnou kalibraci barev. ­ Pictures (Obrázky): budete-li chtít tisknout fotografie nebo obrázky. Poznámka Nastavení ICM se uplatní pouze tehdy, pokud pracujete s aplikacním softwarem, který je kompatibilní s ICM. Pokud pracujete se softwarem, který nepodporuje systém ICM, mze se snímek vytisknout s nesprávnými barvami. Polozky Funkce Color reproduction/Picture quality (Reprodukce barev/Kvalita snímku) V rozbalovacím rámecku zvolte nastavení: · Off (vypnuto): Snímek se vytiskne bez korekce. · Auto Fine Print 3: V rozbalovacím seznamu , , Settings" (Nastavení) vyberte jednu z níze uvedených korekcí: ­ Photographical: Automatická korekce snímku tak, aby se tisknul s zivjsími barvami. (Doporucené nastavení) ­ Vivid: Automatická korekce snímku tak, aby se tisknul s zivjsími barvami. (Pi tomto nastavení je aplikována výraznjsí korekce barev, díky cemuz jsou snímky zivjsí. ) Exif Print (Tisk Exif) Toto pole zaskrtnte, pokud tisknete snímek poízený digitálním fotoaparátem, který je kompatibilní s Exif (Exif 2. 21). Ovladac tiskárny v tom pípad pouzije ke korekci snímku barevné pevodní tabulky a informace Exif. [. . . ] (karta SD card) · Zabrate ohýbání nebo pádu pamové karty. · Vyvarujte se pouzívání karty na místech s vysokou vlhkostí, protoze by mohlo dojít k jejímu navlhnutí. · Nepouzívejte a neskladujte kartu v následujících podmínkách: ­ na místech, vystavených vysokým teplotám, jako je napíklad interiér automobilu, zaparkovaného na pímém slunci, exteriéry, vystavené pímému slunci nebo místa v blízkosti topných tles 86 CZ Technické údaje x Tiskárna Metoda tisku Termosublimacní tisk (zlutá/purpurová/ azurová, 3 prchody) Rozlisení 300 (svisle) x 300 (vodorovn) dpi Ekvivalentní 3 barevná inkoustová tiskárna Ink-Jet 4 800 dpi x 4 800 dpi*1 6 barevná inkoustová tiskárna Ink-Jet 3 810 dpi x 3 810 dpi*2 Pocet barev v kazdém bod 256 úrovní (8 bit pro slozky zlutá/ purpurová/azurová), piblizn 16 770 000 barev Rozmr tisku Pohlednice (10 x 15 cm): 101, 6 x 152, 4 mm (maximální rozmr, tisk bez okraj) Doba tisku (jednoho listu) Pohlednice (10 x 15 cm): Piblizn 67 sekund (Pi tisku z pamové karty zasunuté do slotu tiskárny tento údaj nezahrnuje dobu potebnou pro penos a zpracování dat) Vstupní/Výstupní konektory USB pro pipojení k pocítaci PC USB 1. 1 (Typ B) Vysokorychlostní penos není podporován. Konektor PictBridge Slot Slot pro zasunutí karty , , Memory Stick" Slot pro zasunutí karty SD Card Kompatibilní obrazové formáty JPEG: Kompatibilní s DCF 2. 0, kompatibilní s Exif 2. 21, JFIF*3 TIFF: Kompatibilní s Exif 2. 21 BMP*4: 24 bitový formát Windows Nkteré formáty obrázkových soubor nejsou kompatibilní. Maximální pocet bod snímku, které lze zpracovat 6 400 (svisle) x 4 800 (vodorovn) (Krom rezimu Index Print - Indexový tisk a cást Creative Print - Kreativní tisk) Maximální pocet soubor, které lze zpracovat 9 999 soubor na pamové kart/vnjsím zaízení Tisková kazeta/Tiskový papír Viz cást , , Píprava tiskových materiál" na stránce 11. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPP-FP55

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPP-FP55 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag