Návod k použití SONY DPF-E710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPF-E710. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPF-E710 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPF-E710.


SONY DPF-E710 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12803 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPF-E710 (1851 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPF-E710

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro správnou instalaci zaízení je teba odpovdt na nkolik otázek. Vyskytly se njaké potíze? V ojedinlých pípadech se mze stát, ze se ONE ádn nespustí, anebo pestane reagovat na dotyk. K úplnému nabití je zapotebí nechat baterii nabíjet alespo 2 hodiny. Postupujte tak, ze na 15 vtein stisknete hlavní vypínac. V okamziku, kdy se zaízení znovu zapne, tlacítko uvolnte. Nabíjení TomTom ONE ONE je vhodné ped prvním pouzitím pln nabít pomocí stolní nabíjecky, coz trvá piblizn 2 hodiny. [. . . ] ONE nalezne vasi casovou zónu a prostednictvím informací GPS udrzuje vzdy pesný cas. Funkci Sync mzete pouzít jen ve chvíli, kdy máte píjem signálu GPS. Cas tedy tímto zpsobem nelze nastavit v interiéru. Pedvolby klávesnice Klávesnice se pouzívá pi zadávání cíle a pi hledání polozek v seznamu, napíklad bod zájmu. Chcete-li vybrat velikost a rozlození kláves na klávesnici, poklepejte na toto tlacítko. Mzete vybrat dv velikosti: · Velká klávesnice · Malá klávesnice Mzete vybrat ti rozlození kláves: · Klávesnice ABCD · Klávesnice QWERTY · Klávesnice AZERTY Pedvolby klávesnice 33 Pedvolby kompasu Chcete-li konfigurovat kompas, poklepejte na toto tlacítko. Máte k dispozici následující moznosti: · Zádný ­ kompas není zobrazen. Pedvolby kompasu · Se sipkou ve smru na sever ­ sipka vzdy ukazuje na sever, zatímco vrsek kompasu odpovídá smru vasí cesty. · Se sipkou ve smru jízdy ­ sipka vzdy ukazuje smrem, kterým se pohybujete. Pokud vyberete jednu z tchto mozností, potebujete potom vybrat funkce, které jsou zobrazeny uprosted sipky: · Smr ­ vás smr se zobrazuje jako dílek na rzici kompasu uprosted jeho sipky. · Stupn ­ vás smr se ukazuje ve stupních ve stedu sipky kompasu. · Nic · Se sipkou ve smru cílového místa ­ sipka vzdy ukazuje smrem k vasemu cílovému místu. Uprosted sipky kompasu se zobrazuje vzdálenost do cíle. Obnovit nastavení od výrobce Na toto tlacítko poklepejte, chcete-li pro TomTom ONE obnovit na výchozí nastavení od výrobce. Píklad: jedete autem za kamarádem a po cest si vsimnete, ze název ulice, kterou projízdíte, neodpovídá názvu zobrazenému na vasí map. Chcete-li zmnu nahlásit, poklepejte na tlacítko Ohlásit a ONE ulozí vasí stávající pozici. Az dorazíte do cíle, mzete aktualizaci odeslat TomTom Map Share. Komunita TomTom Map Share Chcete-li se ke komunit Map Share pipojit, ucite následující: 1. Poklepejte na Stáhnout opravy provedené ostatními uzivateli. Poklepejte na Pipojit se. 36 Kdyz svj TomTom ONE pipojíte k pocítaci, TomTom HOME automaticky stáhne vsechny dostupné aktualizace mapy a jakékoli vase opravy odesle komunit Map Share. Zmna vlastních pedvoleb aktualizací mapy V Pedvolbách oprav se nastavuje zpsob fungování TomTom Map Share na vasem zaízení. V pedvolbách mzete provést následující: · Vybrat, jaké typy aktualizací chcete na svých mapách vyuzívat. · Rozhodnout, zda chcete své aktualizace sdílet s ostatními. · Zobrazit nebo skrýt tlacítko Ohlásit na Obrazovce pro ízení. Chcete-li nastavit své pedvolby, provete následující: 1. Zaskrtnte polícko vedle kazdého typu aktualizace, který chcete pouzívat. Zvolte, jak chcete své aktualizace mapy sdílet s komunitou Map Share, a poté poklepejte na Hotovo. [. . . ] Pesto není zaruceno, ze k interferenci nemze pi urcité instalaci dojít. Pokud toto zaízení zpsobí skodlivé rusení rádiového nebo televizního píjmu, coz lze zjistit vypnutím a zapnutím zaízení, uzivateli se doporucuje pokusit se rusení korigovat jedním z následujících zpsob: · Pemístte nebo jinak nastavte anténu pro píjem. · Zvtsete vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. · Pipojte zaízení do výstupu na jiném obvodu nez k jakému je pipojen pijímac. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPF-E710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPF-E710 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag