Návod k použití SONY DCR-TRV480E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-TRV480E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-TRV480E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-TRV480E.


SONY DCR-TRV480E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3293 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-TRV480E (4871 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-TRV480E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-515-263-11(1) Prvodce pro obsluhu videokamery [CZ] Prvodce pro obsluhu videokamery Nejprve si pectte Digitální videokamera DCR-TRV480E TM SERIES © 2005 Sony Corporation Nejprve si pectte Ped uvedením tohoto pístroje do provozu si prosím pecliv pectte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro pípadné pouzití v budoucnu. PRO ZÁKAZNÍKY V EVROP POZOR Elektromagnetická pole urcitých frekvencí mohou ovlivovat obraz a zvuk této videokamery. Tento pístroj byl testován, a bylo shledáno, ze odpovídá omezením, stanovených smrnicí EMC Directive pro pouzívání propojovacích kabel, kratsích nez 3 metry. b Upozornní Pokud statická elektina nebo elektromagnetismus zapíciní selhání penosu dat v jeho prbhu, provete restart aplikace nebo odpojte a opt zapojte komunikacní kabel (USB, atd. ). VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Videokameru neotevírejte - nebezpecí úrazu elektrickým proudem. [. . . ] Pokud ji nemzete najít, dotknte se polozky [MENU], a zvolte ji z menu (EDIT/PLAY) (str. 3 Zvolte menu (EDIT/PLAY), a pak polozku [ REC CTRL] s ikonou . 5 Spuste na videorekordéru pehrávání kazety nebo zvolte televizní TV program. Obraz reprodukovaný pipojeným zaízením se zobrazí na LCD monitoru videokamery. 6 7 Dotknte se polozky [REC START] v míst, kde chcete zahájit záznam. Zastavte záznam. Pi záznamu na kazetu Dotknte se polozky (stop) nebo polozky [REC PAUSE]. Pi záznamu na "Memory Stick" Dotknte se polozky [REC STOP]. Kopírování/Editace Záznam videosekvencí 1 2 3 4 Pipojte svj televizor TV nebo videorekordér k videokamee (str. Budete-li chtít nahrávat z videorekordéru, vlozte do nj kazetu. Pak videokameru ovládejte jako pi záznamu videosekvencí. Pi záznamu na kazetu 1 Dotknte se . 2 Dotknte se polozky [ s ikonou . 8 Dotknte se polozky polozky . , a pak z Rady · Indikátor se zobrazí po pipojení videokamery a dalsích zaízení prostednictvím kabelu i. LINK. (Tento indikátor se mze rovnz zobrazit na vasem televizoru TV. ) · Pi záznamu videosekvencí na "Memory Stick" mzete peskocit krok 4 a stisknout tlacítko REC START/STOP v kroku 6. · Pro zajistní plynulého pechodu doporucujeme, abyste na kazet nestídali zábry, zaznamenané v norm Hi8 /8 mm na jiných zaízeních se systémem Digital8 . REC CTRL] , pokracování Kopírování/Editace 89 Záznam statických snímk 1 2 Provete kroky 1 az 3 v cásti "Záznam videosekvencí" (str. Zacnte pehrávat videosekvenci nebo pepnte na píjem televizního programu, který hodláte zaznamenávat. Na monitoru videokamery se objeví obraz z videorekordéru nebo televizoru. Kopírování snímk z kazety na "Memory Stick" Na "Memory Stick" mzete zaznamenat videosekvence (s monofonním zvukem) nebo statické snímky. Zkontrolujte, zda je kazeta zaznamenána v systému Digital8 a zda je ve videokamee vlozeno médium "Memory Stick". 3 1 Jakmile se objeví scéna, kterou chcete zaznamenat, stisknte zlehka tlacítko PHOTO. Zkontrolujte zábr a stisknte tlacítko úpln. Snímek se nezaznamená, dokud netisknete tlacítko PHOTO úpln. Uvolnte tlacítko, pokud scénu nebudete chtít zaznamenat, a pak výse uvedeným postupem zvolte jinou scénu. Posute vypínac POWER a zvolte rezim PLAY/EDIT. Vyhledejte a zaznamenejte scénu, kterou hodláte zaznamenat. Záznam statického snímku 1 Dotknte se polozky (play) pro spustní pehrávání kazety. 2 Jakmile se objeví scéna, kterou chcete zaznamenat, stisknte zlehka tlacítko PHOTO. Zkontrolujte zábr a stisknte tlacítko úpln. 60min 101 2 FINE 20 CAPTURE P-MENU Pi záznamu videosekvence 1 Dotknte se polozky . 4 Dotknte se polozky (play) pro spustní pehrávání kazety. REC CTRL REC START 0:00:00:00 2min 90 Kopírování/Editace 5 Dotknte se polozky [REC START] v míst, kde chcete zahájit záznam. 6 Dotknte se polozky [REC STOP] v míst, kde chcete záznam ukoncit. 8 Dotknte se polozky , a pak polozky . 7 Dotknte se polozky Kopírování statických snímk z média "Memory Stick" na kazetu Na kazetu mzete zaznamenávat statické snímky. Zkontrolujte, zda je ve videokamee vlozeno médium "Memory Stick" se snímky a kazeta pro záznam. b Poznámky · Datový kód a titulky, zaznamenané na kazet není mozno na "Memory Stick" zaznamenat. Zaznamená se cas a datum poízení (ulození) zábru na "Memory Stick". · Zvukový doprovod bude zaznamenán se vzorkovací frekvencí 32 kHz jako monofonní. · Záznam zábr z kazety v podob statických snímk bude probíhat automaticky v rezimu [FRAME], a to i tehdy, pokud v menu zvolíte hodnotu [FIELD] (str. [. . . ] 47, 50 Hlavní zvukový doprovod Viz polozka MULTISOUND Hledácek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Indexová obrazovka s náhledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Indikátor záznamu (REC LAMP) . . . . . . . . . . . . . 22, 83 Jemná (FINE) Viz Kvalita obrazu (QUALITY) JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 134 Kazeta s duálním zvukovým doprovodem. . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-TRV480E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-TRV480E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag