Návod k použití SONY DCR-SR90E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-SR90E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-SR90E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-SR90E.


SONY DCR-SR90E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3316 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-SR90E (3102 ko)
   SONY DCR-SR90E SOFTWARE GUIDE (1251 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-SR90E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-672-379-11(1) Zábava s vasí videokamerou Hard Disk Drive Handycam 10 Prvodce ovládáním videokamery Nejprve si pectte Zacínáme 13 Easy Handycam 22 Záznam/ pehrávání 28 Pouzití polozek menu Setup (Nastavení) Editace snímk 46 65 69 76 90 99 DCR-SR90E/SR100E Kopírování, tisk Odstraování problém Doplující informace Glosá pojm, rejstík CZ Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. Dodrzením této instrukce zabráníte negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí, které naopak mze být ohrozeno nesprávným nakládáním s výrobkem pi jeho likvidaci. Recyklováním materiál, z nichz je výrobek vyroben, pomzete zachovat pírodní zdroje. [. . . ] B NORMAL Standardní jas. TV TYPE Viz strana 40. BRIGHT Vyssí intenzita jasu LCD displeje. · Pi pouzití síového adaptéru jako napájecího zdroje se automaticky vybere polozka nastavení [BRIGHT] (Vyssí intenzita jasu). · Zvolíte-li nastavení [BRIGHT] bhem záznamu, mírn se tím snízí zivotnost akumulátoru. USB SPEED Zde mzete zvolit rychlost datového penosu pro penos dat do pocítace. B AUTO Pi odesílání dat se automaticky pepíná mezi rychlostí penosu odpovídající nastavení Hi-Speed USB (USB 2. 0) a rychlostí penosu odpovídající nastavení USB1. 1 (penos plnou rychlostí). x LCD COLOR (Barvy LCD) Zobrazení barev na LCD displeji mzete upravit pomocí tlacítek / . FULL SPEED Odesílá data rychlostí odpovídající rozhraní USB 1. 1 USB1. 1(penos plnou rychlostí). Nízká intenzita Vysoká intenzita x VF B. LIGHT Jas hledácku mzete nastavit podle poteby. B NORMAL Standardní jas. DATA CODE Bhem pehrávání mzete automaticky kontrolovat zaznamenané informace (datový kód). B OFF Zobrazení je vypnuto. BRIGHT Vyssí jas. · Pipojíte-li videokameru k síovému adaptéru, vybere se automaticky nastavení [BRIGHT] (Vyssí jas). · Zvolíte-li nastavení [BRIGHT] bhem záznamu, mírn se tím snízí zivotnost akumulátoru. DATE/TIME Zobrazuje datum a cas poízení záznam. CAMERA DATA Zobrazuje údaje o nastavení videokamery pi záznamu snímk. 60 DATE/TIME 60min 6IMAGES 00:00:00 Zobrazují se miniatury 6 snímk. 12IMAGES 1 1 2006 1:12:34 Zobrazují se miniatury 12 snímk. * K pepínání mzete pouzít tlacítka transfokátoru na rámecku LCD panelu nebo na dálkovém ovladaci. 1Datum 2Cas CAMERA DATA Videosekvence 60min REMAINING 00:00:00 B AUTO Po dobu asi osmi sekund zobrazuje zbývající volné místo na pevném disku, a to níze popsaným zpsobem: ­ Jestlize vase videokamera rozpoznává volné místo na pevném disku po nastavení pepínace POWER do polohy (Videosekvence). ­ Jestlize stisknutím tlacítka DISP/BATT INFO zapnete displej monitoru po nastavení pepínace POWER do polohy (Videosekvence). ­ Jestlize na pevném disku zstává k dispozici mén nez pt minut volného místa pro záznam videosekvencí. ­ Spustíte-li záznam z linkového vstupu (pouze pro DCR-SR100E). AWB Statický snímek 60min 10/10 Pouzití polozek menu Setup (Nastavení) 3SteadyShot (Stabilizátor obrazu) vypnut 4Expozice 5Vyvázení bílé 6Zisk 7Rychlost závrky 8Hodnota clony 9Hodnota expozice · U snímk zaznamenaných za pouzití blesku se zobrazuje symbol . · V pípad, ze videokameru pipojíte k televizoru, se datový kód zobrazuje na obrazovce televizoru. · Pi stisknutí tlacítka DATA CODE (Datový kód) na dálkovém ovladaci se indikátor pepíná v následujícím sledu: DATE/TIME (Datum/cas) t CAMERA DATA (Data kamery) t OFF (Vypnuto) (bez indikace). · V závislosti na stavu pevného disku videokamery se zobrazuji pruhy [--:--:--]. · Odpojíte-li zdroj napájení na dobu delsí nez pt minut, vrátí se nastavení do rezimu [OFF]. ON Indikátor zbývajícího volného místa na pevném disku je zobrazen trvale. REMOTE CTRL (Dálkový ovladac) Ve výchozím nastavení [ON] (Zapnuto) mzete videokameru ovládat dálkovým ovladacem (str. 39). · Nastavením do polohy [OFF] (Vypnuto) zabráníte tomu, aby videokamera reagovala na povely vysílané dálkovým ovladacem jiného zaízení. · Odpojíte-li zdroj napájení na dobu delsí nez pt minut, vrátí se nastavení do rezimu [ON] (Zapnuto). DISPLAY Mzete zvolit pocet miniatur, které se zobrazují na obrazovce VISUAL INDEX. 100) B ZOOM LINK Pocet zobrazených miniatur (6 nebo 12) mzete mnit pomocí pácky transfokátoru na videokamee. * REC LAMP (Kontrolka záznamu) Nastavíte-li tuto polozku na [OFF] (Vypnuto), nebude píslusná kontrolka bhem záznamu svítit. Výchozí nastavení je [ON] (Zapnuto). Pokracování , 61 STANDARD SET (pokracování) TIME/LANGU. (CLOCK SET (Nastavení hodin) /AREA SET (Nastavení oblasti) /LANGUAGE (Jazyk) atd. ) Podrobné informace o výbru polozek nastavení viz strana 46. BEEP B ON Pi spustní/zastavení záznamu nebo pi obsluze pomocí dotykového panelu zazní zvukový signál v podob melodie. CLOCK SET Viz strana 20. OFF Pi tomto nastavení je zvuková signalizace (melodie) zrusena. AREA SET DISP OUTPUT B LCD PANEL Zobrazuje informace, napíklad údaj pocitadla, na LCD displeji a v hledácku. Casový rozdíl mzete nastavit, aniz byste museli zastavit hodiny. Pi pouzití videokamery v zámoí nastavte vasi lokální oblast pomocí tlacítek v/V. Viz , , Rozdíl svtového casu", strana 91. V-OUT/PANEL Informace se zobrazují také na televizní obrazovce. SUMMERTIME Toto nastavení mzete mnit, aniz byste museli zastavit hodiny. Chcete-li cas posunout o jednu hodinu dopedu, nastavte tuto polozku na [ON] (Zapnuto). SETUP ROTATE B NORMAL Dotknete-li se tlacítka , posouvají se polozky menu smrem dol. OPPOSITE Dotknete-li se tlacítka , posouvají se polozky menu smrem nahoru. LANGUAGE Jazyk menu na LCD displeji mzete nastavit podle poteby. · Pokud mezi moznostmi nenajdete svj jazyk, nabízí videokamera moznost volby jazyka [ENG[SIMP]] (zjednodusená anglictina). A. SHUT OFF (Automatické vypínání) B 5min Automatické vypínání videokamery pi necinnosti delsí nez piblizn 5 minut. NEVER Videokamera se nebude automaticky vypínat. · Pipojíte-li videokameru k síové zásuvce, funkce [A. SHUT OFF] (Automatické vypínání) se automaticky nastaví na [NEVER] (Nikdy). CALIBRATION Viz strana 95. 62 Pizpsobení Personal menu (Osobní nastavení) K Personal menu (Osobní nastavení) mzete pidávat pozadované polozky nastavení. Nastavení tohoto menu mzete také pizpsobovat podle svých pozadavk. [. . . ] 15 P-MENU . . . . Viz Menu Personal (osobní) Pocet zaznamenatelných statických obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pocítac . . . . . . . . . . . . . . Viz , , Prvodce k pocítacové aplikaci" Pocitadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Potvrzující zvukový signál operace (pípnutí) . . . . . . Viz BEEP (Zvukový signál) Pouzití v zahranicí . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-SR90E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-SR90E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag