Návod k použití SONY DCR-PC1000E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-PC1000E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-PC1000E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-PC1000E.


SONY DCR-PC1000E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5443 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-PC1000E (4515 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-PC1000E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-591-679-11 (1) Digitální videokamera Zacínáme 7 Návod k obsluze CZ Záznam/ 20 Pehrávání Pouzití menu Kopírování/upravování 36 63 73 86 DCR-PC1000E Pipojení k PC esení problém Doplující informace 106 © 2005 Sony Corporation Nejprve si pectte Ped uvedením tohoto pístroje do provozu si prosím pecliv pectte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro pípadné pouzití v budoucnu. Upozornní Dojde-li bhem penosu dat z kamery k výpadku, restartujte píslusnou aplikaci, pípadn odpojte a znovu pipojte propojovací kabel (USB apod. ). VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. "Memory Stick" N50 Poznámky, týkající se pouzívání Spolu s videokamerou se dodávají dva rzné návody. Návod k obsluze (tato pírucka) ­ Pírucka "First Step Guide" pi pipojení videokamery k pocítaci a pouzívání dodávaného software (ulozeného na dodávaném CD-ROM) Záznamová média PRO ZÁKAZNÍKY V EVROP POZOR Elektromagnetická pole urcitých frekvencí mohou ovlivovat obraz a zvuk této videokamery. Tento pístroj byl testován, a bylo shledáno, ze odpovídá omezením, stanovených smrnicí EMC Directive pro pouzívání propojovacích kabel, kratsích nez 3 metry. · Kazety mini DV oznacené logem (nepouzívejte kazety mini DV s funkcí Cassette Memory) (str. · Karty "Memory Stick Duo" s oznacením , (str. [. . . ] Po vytistní vsech snímk se dotknte [END]. · Dodrzujte také pokyny výrobce tiskárny. · Zobrazí-li se na monitoru , neprovádjte níze uvedené cinnosti. ­ Odpojte USB kabel (dodávané píslusenství) od kolébky Handycam Station nebo od tiskárny. ­ Vytahování karty "Memory Stick Duo" z videokamery. · Pokud tiskárna pestane pracovat, odpojte USB kabel (dodávané píslusenství), tiskárnu vypnte, znovu zapnte a operaci spuste znovu od zacátku. · Snímky s pomrem stran 16:9 budou po vytistní oezané. · Nkteré typy tiskáren neumozují vytistní snímku spolecn s datem. · Výrobce nerucí za výsledky tisku snímk poízených na jiné videokamee. · PictBridge pedstavuje pro prmyslový standard asociace Camera & Imaging Products Association (CIPA). V pípad kombinace videokamery a tiskárny s podporou PictBridge je mozný tisk statických snímk bez pipojování k PC. 1 / 10 101 END - + SET EXEC Soucasn se zobrazí jeden ze snímk, ulozených na kart "Memory Stick Duo". · Nkteré tiskárny PictBridge nepodporují. Tisk 1 Vyberte snímek, který chcete vytisknout, pomocí / Kopírování/upravování . 2 Dotknte se / . [COPIES]. 3 Pocet kopií vyberte pomocí Maximáln je mozno vytisknout 20 kopií jednoho snímku. 4 Dotknte se [END]. Pro vytistní data se dotknte [DATE/TIME][DATE] nebo [DAY & TIME] . 71 Konektory pro pipojení externích zaízení Videokamera · V pípad záznamu na kartu "Memory Stick Duo" s pipojeným externím bleskem (doplkové píslusenství) vypnte napájení blesku, aby nedocházelo k rusení signálu pi jeho nabíjení. · Soucasné pouzívání integrovaného a externího blesku není mozné. · Po pipojení externího mikrofonu (doplkové píslusenství) se automaticky odpojí integrovaný mikrofon (str. 27). 1 2 3 LANC konektor (modrý) · Konektor LANC zajisuje penos ídících signál pro pipojený videorekordér nebo jiné periferie. A/V (audio/video) konektor (str. 63, 81) Kolébka Handycam Station 8 (USB) konektor · Jakmile posunete pepínac POWER do polohy PLAY/EDIT a pipojíte USB kabel (dodávané píslusenství), objeví se okno pro kontrolu pedchozího pipojení. Pokud pouzíváte parametry pipojení zobrazené na obrazovce, dotknte se [OK]. Pokud se dotknete [SETTING], mzete zmnit parametry pipojení na obrazovce [USB SELECT] (str. · Kdyz zmníte parametry pipojení na obrazovce [USB SELECT], neobjeví se okno pro kontrolu parametr pipojení. 7 DV DC IN A/V 4 3 5 6 Pepínac USB ON/OFF Pepínac USB ON/OFF pepnte na [ON], kdyz pouzíváte USB pipojení. Aktivní patice pro píslusenství (str. 67) K aktivní patici (Active Interface Shoe) mzete pipojit reflektor, blesk nebo externí mikrofon. Pi pipojování dodrzujte také pokyny výrobce píslusenství. · Ped pipojením píslusenství sejmte kryt patice. · Aktivní patice je vybavena pojistkou zajisující bezpecné usazení píslusenství. Pipojované píslusenství zatlacte dol, pak je posute na konec a zajistte sroubem. [. . . ] 56 Date search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DATE/TIME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Doba nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Doba záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 47 DELAY MOTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 DEMO MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 86 Displej automatické diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 DIAL SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 DIGITAL ZOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 92 DISP GUIDE (popis monitoru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 DISP OUTPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 DOT FADER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Dotykový panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 DV rozhraní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 DV STREAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 56 D. EFFECT (digitální efekt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 96 Doba pehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 G GUIDEFRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 H HISTOGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 96 Hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Hlavní zvukový doprovod . . . . . . . . . . 54 Hledácek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Brightness (jas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 B Barevné televizní systémy (normy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 BACK LIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 92 BEACH&SKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 BEEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 BLACK FADER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 BURN DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 BURST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 I Indikátor pístupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Indikátory displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ImageMixer VCD2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Image size (IMAGE SIZE) . . . . . . . . 46 E Easy Handycam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 118 Videosekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Snímek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Indexová obrazovka s náhledy . . . 23 Indikátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 INDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 INT. REC-STL (záznam statických snímk v intervalech) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 i. LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 hledácku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 LCD podsvícení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 88 LCD BL LEVEL (úrove podsvícení LCD). . . . . . . . . . . 55 LCD BRIGHT (jas LCD). . . . . . . . . . . 55 LCD COLOR (barvy LCD) . . . . . . . 56 LCD MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 LCD monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 LCD BL LEVEL (úrove podsvícení LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . 55 LCD BRIGHT (jas LCD) . . 55 LCD COLOR (barvy LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 LCD displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 LETTER BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 LP (Long Play - dlouhohrající pehrávání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 LUMI. KEY (tlacítko svtelnosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Polozky menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Osobní menu . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 59 Menu PICT. APPLI. . . . . . . . . . . . . 48 Menu STANDARD SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Menu TIME/LANGU. . . . . . . . 58 Pouzití menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 MENU ROTATE (otocení menu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Menu STANDARD SET . . . . . . . . . . . . 54 Menu TIME/LANGU. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-PC1000E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-PC1000E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag