Návod k použití SONY DCR-HC90E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-HC90E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-HC90E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-HC90E.


SONY DCR-HC90E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3756 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-HC90E (4788 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-HC90E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-548-308-11(1) Digitální videokamera Zacínáme 7 Návod k obsluze Záznam/ 18 Pehrávání Pouzití menu Kopírování/upravování 34 58 68 80 DCR-HC90E CZ Pipojení k PC esení problém Dalsí informace 102 © 2005 Sony Corporation Nejprve si pectte Nez zacnete kameru pouzívat, pozorn si pectte tento návod k obsluze; návod uschovejte pro pípadné pouzití v budoucnu. Upozornní Dojde-li bhem penosu dat z kamery k výpadku, restartuje píslusnou aplikaci, pípadn odpojte a znovu pipojte propojovací kabel (USB apod. ). VAROVÁNÍ Kvli nebezpecí úrazu elektrickým proudem nebo pozáru kameru nepouzívejte bhem dest; dbejte na to, aby do kamery nevnikla voda. "Memory Stick" N50 Poznámky Spolu s videokamerou se dodávají dva rzné návody. Návod k obsluze (tato pírucka) ­ , , First Step Guide" obsahující pokyny pro pouzívání softwaru ulozeného na dodaném CD-ROM disku. Záznamová média UZIVATELÉ V EU POZOR Elektromagnetické pole s urcitými kmitocty mze mít nepíznivý vliv na kvalitu snímaného obrazu a zvuku. Videokamera spluje pozadavky elektromagnetické kompatibility EMC pro zaízení s propojovacími kabely kratsími nez 3 metry. · Kazety mini DV oznacené logem (nepouzívejte kazety mini DV s funkcí Cassette Memory) (str. 104). Pouzívání videokamery · Videokameru nedrzte za níze uvedené cásti: LCD panel Kryt baterie/karty , , Memory Stick Duo" Krytka patice píslusenství · Ped pipojováním videokamery k jinému zaízení kabelem USB nebo i. LINK zkontrolujte správnou orientaci konektoru. [. . . ] · Aktivní patice je vybavena pojistkou zajisující bezpecné usazení píslusenství. Pipojované píslusenství zatlacte dol, pak je posute na konec a zajistte sroubem. Pi odpojování nejprve povolte sroub a zaízení poté zatlacte smrem dol a vytáhnte. · V pípad nahrávání na kartu , , Memory Stick Duo" s pipojeným externím bleskem (doplkové píslusenství) vypnte napájení blesku, aby nedocházelo k rusení signálu pi jeho nabíjení. · Soucasné pouzívání integrovaného a externího blesku není mozné. · Po pipojení externího mikrofonu (doplkové píslusenství) se automaticky odpojí integrovaný mikrofon (str. 24). Kopírování/upravování LANC konektor (modrý) · Konektor LANC zajisuje penos ídících signál pro pipojený videorekordér nebo jiné periferie. 67 Ped pouzitím , , First Step Guide" Nainstalování aplikací Picture Package na dodaném disku CD-ROM na PC s operacním systémem Windows vám nabízí pístup k celé ad funkcí. · Aplikace urcené pro OS Macintosh a Windows se vzájemn lisí. Podrobnjsí informace viz kapitola 6 , , First Step Guide" na dodaném CDROM. , , First Step Guide" viz následující oddíl. ­ USB kabel Propojení je vhodné pro kopírování ozvucených obrazových záznam z pásku do PC, kopírování soubor z karty , , Memory Stick Duo" a kopírování soubor z PC na kartu , , Memory Stick Duo". ­ i. LINK kabel (FireWire) Tento zpsob je vhodný pro kopírování ozvuceného obrazového záznamu z kazety do PC. Kvalita takto zkopírovaného obrazového záznamu je o nco vyssí nez v pípad pipojení pes USB rozhraní. Music Video/Slideshow Producer Ze statických snímk a záznam pohyblivého obrazu ulozených v PC mzete snadno vytvoit originální ozvucené video nebo prezentace doplnné vizuálními styly. Automatic Music Video Producer Z obrazových záznam na kazet vidokamery mzete vytvoit originální ozvucené video s rznými vizuálními styly. Ulození záznamu na kazet ve formátu Video CD Z obsahu nahraného na kazet mzete vytvoit disk Video CD. Vypálení obrazového záznamu na CD-R Obrazové záznamy mzete zálohovat vypálením na disk CD-R. Podrobnjsí informace o zapojení viz , , First Step Guide". Vypálení Video CD Mzete vytvoit video CD s menu videa a prezentací. ImageMixer VCD2 podporuje práci se statickými snímky s vysokým rozlisením. USB Streaming Tool Záznamy pehrávané videokamerou z pásku mzete soucasn sledovat na monitoru PC. Video Capturing Tool Celý obsah ulozený na kazet mzete importovat do PC. · Dodaný disk CD-ROM obsahuje tento software. ­ USB Driver (ovladace) ­ Picture Package Ver. 1. 5 ­ ImageMixer VCD2 ­ , , First Step Guide" Prohlízení pohyblivého obrazu a statických snímk na PC Zkopírované obrazové záznamy mzete prohlízet na PC. Soubory statických snímk a pohyblivého obrazu se ve slozkách ukládají podle data vzniku. 68 About , , First Step Guide" , , First Step Guide" je název pro elektronickou pírucku. , , First Step Guide" popisuje postup pipojení videokamery k PC a potebná nastavení a základní informace o pouzití dodaných aplikací. 70) spuste , , First Step Guide" a pokracujte podle zobrazených pokyn. Zvuk: 16 bitová stereofonní zvuková karta a stereofonní reproduktory Pam: min. 64 MB Harddisk: Kapacita potebná pro nainstalování: Alespo 500 MB Doporucená volná kapacita: 6 GB a více (v závislosti na velikosti a poctu obrazových záznam). Display (displej): Grafická karta 4 MB VRAM, minimální rozlisení 800 × 600 bod, High color (16 bit color, 65 000 barev), podpora ovladac DirectDraw (Software správn nepracuje pi rozlisení mensím nez 800 × 600 bod nebo s nastavením poctu barev 256 a mensím. ) Dalsí: USB rozhraní, DV rozhraní (IEEE1394, i. LINK, FireWire) (pro pipojení pes i. LINK), disková mechanika (CD-R mechanika pro vytváení disk Video CD. Kompatibilní mechaniky najdete na URL: http://www. ppackage. com/) Pehrávání obrazových záznam ulozených na kart , , Memory Stick Duo" na PC OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional Standardní verze. Výrobce nerucí za kompatibilitu v pípad aktualizovaného OS. CPU: MMX Pentium 200 MHz a rychlejsí Aplikace: Windows Media Player (nutný pro pehrávání videa) Dalsí: USB port, disková mechanika Funkce nápovdy Nápovda (Help guide) vysvtluje vsechny funkce dodaných aplikací. [. . . ] 2. 2*1 Rotující hlavy, PCM systém Vzorkování: 12 bit (Fs 32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bit (Fs 48 kHz, stereo) Barevný systém PALr, standardy CCIR Mini DV oznacené logem SP: Piblizn 18, 81 mm/s LP: Piblizn 12, 56 mm/s SP: 60 min (s kazetou DVM60) LP: 90 min (s kazetou DVM60) Piblizn 2 min 40 s (s kazetou DVM60 a nabíjecím akumulátorem) Piblizn 1 min 45 s (s kazetou DVM60 a síovým adaptérem) Elektronický (barevný) 5, 9 mm (1/3 type) CCD (Charge Coupled Device) Rozlisení: Piblizn 3 310 000 pixel (efektivních, statický snímek): Piblizn 3 050 000 pixel (efektivních, pohyblivý záznam): Piblizn 2 050 000 pixel Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 10 × (Optický), 120 × (Digitálníl) f=5, 1 - 51 mm Pepocet na fotoaparát s ohnisk. 35 mm Rezim CAMERA-TAPE: 42, 8 ~ 495 mm (16:9)*2, 45 ~ 450 mm (4:3) Rezim CAMERA-MEMORY: 37 ~ 370 mm (1 1/2 ~ 14 5/8 in. ) (4:3), 40, 6 ~ 406 mm (16:9) F1, 8 ~ 2, 9 Prmr filtru: 30 mm Barevná teplota Minimální osvtlení [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K) 5 1x (lux) (F 1. 8) 0 lx (lux) (s funkcí NightShot)*3 Video signál Kazety Rychlost posuvu pásky Doba záznamu/ pehrávání Doba pro rychlé pevíjení vped/ vzad Hledácek Snímací prvek *1 , , Exif" je oznacení formátu souboru standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Soubory v tomto formátu obsahují doplující informace napíklad o nastavení videokamery, datu a case poízení záznamu apod. *2V rezimu zobrazení 16:9 odpovídají ohniskové vzdálenosti skutecným. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-HC90E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-HC90E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag