Návod k použití SONY DCR-HC17E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-HC17E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-HC17E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-HC17E.


SONY DCR-HC17E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3338 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-HC17E (2997 ko)
   SONY DCR-HC17E (3650 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-HC17E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-586-507-53 (1) Digitální videokamera Zacínáme 8 Návod k pouzití Nahrávání/ 18 pehrávání Pouzití nabídky 32 47 53 63 77 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Kopírování a úpravy Pouzití pocítace Odstraování problém Doplující informace © 2005 Sony Corporation Pectte si jako první Nez zacnete videokameru pouzívat, prostudujte si tuto pírucku. Pírucku poté uschovejte pro pípadné dalsí pouzití. tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpecující likvidaci a sbr odpad nebo prodejnu, v níz jste výrobek zakoupili. Pouzitelné píslusenství: dálkový ovladac (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) UPOZORNNÍ Nevystavujte kameru psobení dest nebo vlhkosti, pedejdete tak moznosti vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Poznámky k pouzívání videokamery Videokamera se dodává s dvma typy návod. ­ , , Návod k pouzití" (tj. ­ , , Úvodní pírucka", která vysvtluje pouzití dodaného softwaru (je ulozena na dodaném disku CD-ROM). PRO ZÁKAZNÍKY V EVROP POZOR Elektromagnetická pole urcitých frekvencí mohou mít vliv na kvalitu obrazu a zvuku videokamery. [. . . ] ­ Verze HTML , , Úvodní pírucky" se nenainstaluje automaticky. Domovská stránka spolecnosti Pixela Windows: http://www. ppackage. com/ Macintosh: http://www. ImageMixer. com/ ­ Severní Amerika (Los Angeles) Telefon: +1-213-341-0163 ­ Evropa (Velká Británie) Telefon: +44-1489-564-764 ­ Asie (Filipíny) Telefon: +63-2-438-0090 Pouzití pocítace Copyright Hudební díla a zvukové nahrávky hudebních dl tetích stran získané z disk CD, sít Internet nebo jiných zdroj (dále jen , , Hudební díla") jsou chránná autorskými právy a dalsími zákony jednotlivých zemí/oblastí. Krom rozsahu výslovn povoleného píslusnými zákony nejste oprávnni pouzívat (vcetn, a bez omezení, kopírování, úprav, reprodukcí, nacítání, penásení ci umisování na externí sít pístupné veejnosti, penásení, distribuce, pjcování, udlování licencí, prodávání a publikování) zádná Hudební díla bez souhlasu píslusných vlastník tchto dl. Licenci k pouzití softwaru Picture Package od spolecnosti Sony Corporation nelze povazovat za propjcení, a uz implicitn nebo prostednictvím zalobního návrhu, licence nebo oprávnní nakládat s Hudebním dílem. Spustní na pocítaci se systémem Macintosh Poklepejte na polozku , , FirstStepGuide. pdf". 59 Vytvoení disku DVD (funkce , , Direct Access to Click to DVD") Disky DVD mzete vytvoit, pipojíteli videokameru k pocítaci ady Sony VAIO*, který podporuje funkci , , Click to DVD" pes kabel i. LINK (není soucástí dodávky). Obraz je automaticky zkopírován a zapsán na disk DVD. Níze je uveden postup vytvoení disku DVD z obrazu nahraného na kazet. Informace o pozadavcích na systém a zpsob pouzití najdete na dále uvedených adresách URL: ­ Evropa http://www. vaio-link. com/ ­ USA http://www. ita. sel. sony. com/support/ dvimag/ ­ Jihovýchodní Asie http://www. css. ap. sony. com/ ­ Korea http://scs. sony. co. kr/ ­ Tchaj-wan http://vaio-online. sony. com/tw/vaio/ ­ Cína http://www. sonystyle. com. cn/vaio/ ­ Thajsko http://www. sony. co. th/vaio/index. html ­ Latinská Amerika http://vaio-online. sony. com/ · Pro tuto operaci mzete pouzít pouze kabel i. LINK. * Budete potebovat pocítac Sony VAIO vybavený zapisovací jednotkou DVD. Na pocítaci by ml být nainstalován software , , Click to DVD Ver. 1. 2" (originální software Sony) nebo novjsí. První pouzití funkce Direct Access to , , Click to DVD" Funkce Direct Access to , , Click to DVD" umozuje snadné kopírování obrazu nahraného na kazet na disk DVD, je-li videokamera pipojena k pocítaci. Ped vyuzitím funkce Direct Access to , , Click to DVD" postupujte podle pokyn uvedených níze a spuste aplikaci , , Click to DVD Automatic Mode Launcher". Zapnte pocítac. Klepnte na tlacítko Start a vyberte píkaz [All Programs]. Ze zobrazených program vyberte polozku [Click to DVD] a klepnte na polozku [Click to DVD Automatic Mode Launcher]. Spustí se aplikace [Click to DVD Automatic Mode Launcher]. · Jakmile jednou spustíte aplikaci [Click to DVD Automatic Mode Launcher], spustí se automaticky vzdy pi kazdém dalsím zapnutí pocítace. · Aplikace [Click to DVD Automatic Mode Launcher] je nastavena pro kazdého uzivatele systému Windows XP. Kabel i. LINK (není soucástí dodávky) Ke konektoru i. LINK (IEEE1394) 1 Zapnte pocítac. Ukoncete vsechny aplikace pouzívající rozhraní i. LINK. Do rozhraní DV 2 Pipravte zdroj napájení pro 60 videokameru a poté pomocí pepínace POWER vyberte rezim PLAY/EDIT. Jako zdroj napájení pouzijte napájecí adaptér, nebo vytvoení disku DVD trvá nkolik hodin. 3 Vlozte do videokamery nahranou kazetu. · Pouzijete-li disk DVD-RW/+RW, na nmz jsou ulozena jiná data, objeví se na obrazovce LCD na videokamee zpráva [This is a recorded disc. Dotknete-li se tlacítka [EXEC], budou stávající data vymazána a pepsána novými daty. 4 Pipojte videokameru k pocítaci · Pi pipojení videokamery k pocítaci prostednictvím kabelu i. LINK (není soucástí dodávky) (str. 52, 60). 8 Dokoncete vytváení disku DVD dotykem tlacítka [ END]. 60min 0:00:00:00 BURN DVD COMPLETED Create another copy?EXEC END se ujistte, zda konektor zasouváte správným smrem. Zasunete-li konektor násilím, mze se poskodit a zpsobit poruchu videokamery. · Podrobnosti najdete v , , Úvodní pírucce". 5 Dotknte se tlacítka [PAGE2] [BURN DVD] . Spustí se funkce , , Click to DVD" a na obrazovce pocítace se zobrazí pokyny. 6 Vlozte nový zapisovatelný disk DVD do jednotky pocítace. Automaticky se vysune disk. Chceteli vytvoit dalsí disk DVD se stejným obsahem, dotknte se tlacítka [EXEC]. Vlozte nový disk DVD, na njz lze zapisovat, do diskové jednotky. Poté opakujte kroky 7 a 8. Pouzití pocítace 7 Na obrazovce videokamery se dotknte tlacítka [EXEC]. 0:00:00:00 60min BURN DVD START CREATE DVD? Zrusení operace Na LCD obrazovce videokamery se dotknte tlacítka [CANCEL]. · Operaci nelze zrusit, pokud se jiz na obrazovce LCD videokamery zobrazila zpráva [Finalizing DVD. ] (Probíhá finalizace disku DVD). [. . . ] 85 emínek pro uchycení na zápstí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Tlacítko DISP/BATT INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 23 Tlacítko EASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 55, 59 Zástrcka stejnosmrného naptí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zbývající energie v akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-HC17E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-HC17E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag