Návod k použití SONY DCR-DVD7E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-DVD7E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-DVD7E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-DVD7E.


SONY DCR-DVD7E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4434 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-DVD7E (4635 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-DVD7E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-597-463-11 (1) Vase videokamera DVD Handycam Zacínáme 10 16 Digitální videokamera Easy 25 Handycam CZ Návod k obsluze Záznam/ 30 Pehrávání Pehrávání na DVD zaízeních Pouzití disku se záznamem Pouzití polozek menu Editace pomocí videokamery DVD Handycam Kopírování Pipojení k PC esení problém 40 46 48 66 72 75 80 97 DCR-DVD7E Doplující informace © 2005 Sony Corporation Nejprve si pectte Ped uvedením tohoto pístroje do provozu si prosím pecliv pectte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro pípadné pouzití v budoucnu. Upozornní Dojde-li bhem penosu dat z videokamery k výpadku zpsobeném statickou elektinou nebo elektromagnetickým polem, restartujte píslusnou aplikaci nebo odpojte a znovu pipojte propojovací kabel (USB apod. ). VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Likvidace starých elektrických a elektronických zaízení (platí pro Evropskou unii a dalsí evropské zem se systémy sbru tídného odpadu) UPOZORNNÍ Tento výrobek obsahuje optické zaízení, jehoz nesprávné pouzívání mze zpsobit poskození zraku. Pi pouzívání ovládacích prvk nebo provádní pizpsobení ci postup, které jsou v rozporu s tímto návodem k obsluze, mze dojít k nebezpecnému zasazení osob záením. Pokud by doslo ke ztrát krytu pojistky, obrate se na nejblizsí servisní stedisko Sony. Pro zákazníky Evrop Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu upozoruje na to, ze daný výrobek se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Výrobek je namísto toho nutno odevzdat do píslusného sbrného dvoru pro recyklaci elektrických a elektronických zaízení. [. . . ] · Pi záznamu v rezimu LP se mze kvalita scén zhorsit nebo se mohou scény s rychlým pohybem zobrazovat pi pehrávání disku s blokovým sumem. VOLUME (Hlasitost) Viz strana 31. 59 STANDARD SET (Standardní nastavení) (pokracování) MULTI-SOUND (Vícekanálový zvuk) Zvuk zaznamenaný pomocí jiného zaízení mzete pehrávat jako duální zvuk nebo stereo zvuk. STEREO Pehrávání s hlavním a pomocným zvukem (nebo stereo zvuk). LCD BL LEVEL (Úrove podsvícení LCD displeje) Intenzitu podsvícení LCD displeje mzete nastavit podle poteby. NORMAL (Normální) Standardní jas. BRIGHT (Jasný) Vyssí jas. · Pi pouzití síového adaptéru jako napájecího 1 Pehrávání s hlavním zvukem nebo levým zvukovým kanálem. zdroje se automaticky vybere polozka [BRIGHT]. · Pi nastavení [BRIGHT] se bhem záznamu mírn 2 Pehrávání s pomocným zvukem nebo pravým zvukovým kanálem. · Pi odpojení napájecího naptí od videokamery snizuje zivotnost akumulátoru. LCD COLOR (Barvy LCD displeje) Zobrazení barev na LCD displeji mzete upravit pomocí / . po dobu delsí nez 5 minut se obnoví nastavení [STEREO]. MICREF LEVEL (Záznamová úrove mikrofonu) Zde mzete zvolit úrove mikrofonu pro záznam zvuku. Vyberte [LOW] v pípad, ze chcete zaznamenat vzrusující a mohutný zvuk v koncertní síni atd. NORMAL (Normální) Záznam rzných prostorových zvuk a jejich konverze na stejnou úrove. Nízká intenzita Vysoká intenzita WIDE DISPLAY (Sirokoúhlé zobrazení) Nastavení zpsobu zobrazení sirokoúhlého obrazu 16:9 na LCD displeji. LETTER BOX Normální nastavení (standardní typ zobrazení) SQUEZE (Stlacení obrazu) Svislé protazení obrazu, kdyz se v horní a dolní cásti obrazovky zobrazují pi pomru stran 16:9 cerné pruhy. · Kdyz nastavíte vypínac POWER na (Statické fotografie), [WIDE DISPLAY] se nezobrazí. LOW (Nízká) Vrný záznam prostorového zvuku. Toto nastavení není vhodné pro záznam konverzace. · Pi odpojení napájecího naptí od videokamery po dobu delsí nez 5 minut se obnoví nastavení [NORMAL]. USB SPEED (Rychlost USB) Zde mzete zvolit rychlost datového penosu pro penos dat do pocítace. AUTO Data se odesílají pi automatickém pepínání mezi vysokorychlostním USB (USB 2. 0) a rychlostí odpovídající USB 1. 1 (penos plnou rychlostí). LCD SET (Nastavení LCD) Na zaznamenávaný obraz nemá zmna tohoto nastavení zádný vliv. LCD BRIGHT (Jas LCD) Jas LCD displeje mzete nastavit podle poteby. Nastavte jas pomocí Dotknte se . / . FULL SPEED (Penos plnou rychlostí) Odesílá data rychlostí rozhraní USB 1. 1 (penos plnou rychlostí). 60 DATA CODE (Datový kód) Umozuje bhem pehrávání zobrazit automaticky zaznamenávané informace (datový kód). OFF (Vypnuto) Zobrazení je vypnuté. · Datový kód se zobrazuje na televizní obrazovce v pípad, ze pipojíte videokameru k televizoru. · Pi stisku tlacítka DATA CODE na dálkovém CAMERA DATA (Data videokamery) Zobrazuje nastavení videokamery pro zaznamenané obrazy. ovladaci se indikátor pepíná v následující sekvenci: DATE/TIME CAMERA DATA OFF (zádný indikátor). · V závislosti na stavu disku se zobrazí pruhy [--:--:--] . · Pi odpojení napájecího naptí od videokamery po dobu delsí nez 5 minut se obnoví nastavení [OFF]. DATE/TIME (Datum/Cas) Zobrazuje datum a cas pro zaznamenané obrazy. DISC REMAIN (Zbývající kapacita disku) AUTO Údaj o zbývajícím case na disku se zobrazí na 8 sekund v níze uvedených pípadech. · Kdyz zkontrolujete zbývající kapacitu disku CAMERA DATA (Data videokamery) Videosekvence 60min 0:00:00 VIDEO AUTO 100 F1. 8 AWB 9dB Statický snímek 60min 10/10 VIDEO 7 5 6 OEV posunutím vypínace POWER do polohy (Videosekvence) nebo (Statické snímky). · Kdyz nastavíte vypínac POWER do polohy (Videosekvence) nebo (Statické snímky), pak stisknete DISP/BATT INFO pro pepnutí indikátoru ze stavu vypnuto na zapnuto. · Kdyz je zbývající kapacita disku mensí nez 5 minut pro (Videosekvence) nebo 30 snímk pro (Statické snímky). · Kdyz spustíte záznam z linkového vstupu. Pouzití polozek menu F1. 8 60 ON (Zapnuto) Vzdy se zobrazí indikace zbývající kapacity disku. Stabilizace SteadyShot vypnutá Expozice Vyvázení bílé Zisk Rychlost závrky Clona Hodnota expozice REMOTE CTRL (Dálkové ovládání) Ve výchozím nastavení [ON] mzete videokameru ovládat dálkovým ovladacem (str. 37). · Nastavením na [OFF] zabráníte tomu, aby DATE/TIME (Datum/Cas) 60min 0:00:00 VIDEO videokamera reagovala na povely zaslané dálkovým ovladacem jiného zaízení. · Pi odpojení napájecího naptí od videokamery po dobu delsí nez 5 minut se obnoví nastavení [ON]. 8 1 1 2005 11:23:45 9 Datum Cas 61 STANDARD SET (Standardní nastavení) (pokracování) REC LAMP (Indikátor záznamu) Pi nastavení na [OFF] se pi záznamu nerozsvítí indikátor záznamu. (Výchozí nastavení je [ON]. ) · Pi pouzití síového adaptéru jako napájecího zdroje se polozka [A. SHUT OFF] automaticky nastaví na [NEVER]. CALIBRATION (Kalibrace) Viz strana 102. BEEP (Pípnutí) ON (Zapnuto) Signalizace zacátku a konce záznamu nebo dotyku nkterého z tlacítek LCD displeje. OFF (Vypnuto) Signalizace je vypnuta. DISP OUTPUT (Zobrazovací výstup) LCD PANEL Zobrazování údaj (napíklad o case) na LCD displeji. V-OUT/PANEL Zobrazení údaj také na televizní obrazovce. SETUP ROTATE (Rolování v menu) NORMAL (Normální) Dotykem se polozky menu posunují smrem dol. OPPOSITE (Opacné) Dotykem se polozky menu posunují smrem nahoru. A. SHUT OFF (Automatické vypnutí) 5 min Po uplynutí více nez piblizn 5 minut, aniz byste videokameru pouzili, se videokamera automaticky vypne. NEVER (Nikdy) Videokamera se nebude automaticky vypínat. 62 TIME/LANGU. (Cas/Jazyk) (CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE atd. ) Výchozí nastavení je oznaceno . Po zvolení polozky se zobrazí indikátory v závorkách. [. . . ] (Císlo souboru) . . . . . . 57 Finalize (Finalizace). . . . . . . . . . . . . . . . 40 FINE (Jemný). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 First Step Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, Fixing the exposure (Fixování expozice). . . . . . . . . . . . . . . . . 32 FOCUS (Ostení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Format (Formát) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 FULL SPEED (Plná rychlost). . 60 B Battery (Akumulátor) D D. EFFECT (Digitální efekty) . . 58 DATA CODE (Datový kód) . . . . 61 DATE/TIME (Datum/Cas) . . . . . . 61 DC IN jack (Zdíka DC IN) . . . . 17 DC plug (Konektor DC) . . . . . . . . . . 17 DEMO MODE (Demo rezim) . . 58 DIGITAL ZOOM (Digitální zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Disc cover OPEN switch (Pepínac OPEN na krytu disku). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 DISC REMAIN (Zbývající kapacita disku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 DISC SET (Nastavení pro disk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 DISC TITLE (Titul disku) . . . . . . 59 Disc title (Titul disku) . . . . . . . . . . . . . 42 DISP/BATT INFO (Informace o displeji/akumulátoru) . . . . . 21, 33 Display indicators (Indikátory na displeji). . . . . . 35, 36 H Help (Nápovda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 HQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 I Icon (Ikona) . . . . . Viz Indikátory na displeji INDOOR (Vnitní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 "InfoLITHIUM" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Doplující informace Initialize (Inicializace - Reset) . 33 Install (Instalace). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Insulation sheet (Ochranná fólie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 C CALIBRATION (Kalibrace). 102 CAMERA DATA (Data videokamery) . . . . . . . . . . . . . . . . 61 CAMERA SET (Nastavení videokamery) . . . . . . . . 52 J JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 70 107 Index (pokracování) L LANDSCAPE (Krajina) . . . . . . . . . 52 LANGUAGE (Jazyk) . . . . . . . . . . . . . . 63 LCD backlight (Podsvícení LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 LCD BL LEVEL (Jas podsvícení LCD). . . . . . . . . . . . . . 60 LCD BRIGHT (Jas LCD) . . . . . . . 60 LCD COLOR (Barvy LCD). . . . 60 LCD protective sheet (Ochranná fólie LCD displeje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 LCD SET (Nastavení LCD displeje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Lens cover (Ochranná krytka objektivu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 LP (Long Play - dlouhohrající pehrávání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 LUMI. KEY (Tlacítko svtelnosti) . . . . . . . . . . . . . . 58 Original data (Pvodní data) Smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Rozdlení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 OUTDOOR (Venkovní) . . . . . . . . . . 53 OVERLAP (Pekrývání) . . . . . . . . . 57 Q QUALITY (Kvalita). . . . . . . . . . . . . . . . 56 R P PAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 PASTEL (Pastelový) . . . . . . . . . . . . . . . 58 PB ZOOM (Zoom pi pehrávání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Personal Menu } (Osobní menu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 64 Pidání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Uspoádání polozek . . . . . . . . . 65 Smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Personal Menu button (Tlacítko osobního menu) . . . . . . . 35 Photomovie (Videosekvence fotografií) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 70 Pickup lens (Snímací cocka) . 103 PICT. APPLI. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-DVD7E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-DVD7E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag