Návod k použití SONY DAV-X1G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-X1G. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-X1G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-X1G.


SONY DAV-X1G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1844 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-X1G (1591 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-X1G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-691-014-11(1) Systém domácího kina DVD Návod k obsluze ©2006 Sony Corporation 2-691-017-21(1) DAV-X1G Prvodce rychlým nastavením Píprava A. G. B. C. D. H. E. F. Vlození baterií do dálkového ovladace Upevnní podlozek pod pední reprosoustavy G A 1 2 2 E H 1. Zapojení A A D C Systém/televizor (pohled zezadu) B 1 2 3 4 5 MONITOR OUT VIDEO 6 VIDEO IN 7 2. Nastavení Provedení rychlého nastavení (Quick Setup) 4. 1. Zapnte televizor a stisknte tlacítko |/1. [. . . ] · V závislosti na video souboru DivX se mze obraz zastavovat nebo mze být nejasný. V takovém pípad je doporuceno vytvoit soubor s nizsím datovým tokem. Pokud je zvuk stále zasumný, doporucujeme vám pouzít jako audio formát MP3. Mjte vsak na pamti, ze tento systém nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio). · V dsledku kompresní technologie, pouzité u video soubor DivX, mze po stisknutí tlacítka H chvíli trvat, nez se objeví obraz. · V závislosti na video souboru DivX nemusí zvuk odpovídat obrazu na obrazovce. Volba alba 1 Stisknte tlacítko MENU (menu). Zobrazí se seznam alb obsazených na disku. V seznamu jsou pouze uvedena alba obsahující video soubory ve formátu DivX. 3( 3) SUMMER 2003 NEW YEAR'S DAY MY FAVOURITES · Dalsí podrobnosti o audio souborech MP3 nebo souborech obrázk JPEG, které je mozno pehrávat z disku DATA CD, viz cást , , Audio soubory MP3 nebo soubory obrázk JPEG, které je systém schopen pehrát" (strana 48). Poznámka · Systém nemusí být schopen pehrát video soubor DivX, pokud je tento soubor vytvoen kombinací dvou nebo více video soubor ve formátu DivX. · Systém není schopen pehrát video soubor DivX, jehoz velikost obrazu pesahuje 720 bod (síka) × 576 bod (výska) nebo 2 GB. · V závislosti na video souboru DivX mze být obraz nejasný, nebo mze docházet k peskakování zvuku. · Systém není schopen pehrát nkteré video soubory DivX, které jsou delsí nez 3 hodiny. 2 3 Stisknte tlacítko X/x pro volbu alba, které si chcete pehrát. Stisknte tlacítko H. Systém spustí pehrávání od vybraného alba. Pro volbu video soubor DivX - viz cást , , Volba video souboru DivX" (strana 55). 54CZ Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. Rada Pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. Vypnutí zobrazení údaj Stisknte opakovan tlacítko MENU (menu). · Pokud je pednastaven pocet shlédnutí, mzete si video soubory DivX pehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou nacítány následující události: ­ dojde-li k vypnutí systému, ­ jakmile otevete zásuvku na disk. ­ je pehráván jiný soubor, Sledování a poslech disk Volba video souboru DivX 1 Po Kroku 2 v cásti , , Volba alba" stisknte tlacítko ENTER (Zadání). Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem (A/V SYNC) (synchronizace zvuku a obrazu) Zobrazí se seznam soubor obsazených v albu. MY FAVOURITES 1(2 ) HAWAII 2004 VENUS Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na obrazovce, mzete nastavit prodlevu mezi obrazem a zvukem. 2 Stisknte tlacítko X/x pro volbu souboru a pak stisknte tlacítko ENTER (Zadání). Zahájí se pehrávání zvoleného souboru. Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. X/x/c ENTER (Zadání) Pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. Návrat k pedchozímu zobrazení Stisknte tlacítko O RETURN (návrat). Menu AMP (menu zesilovac) Pi oteveném krytu. Pro pehrání následujícího nebo pedchozího video souboru DivX bez pepnutí na výse uvedený seznam soubor Následující nebo pedchozí video soubor DivX ve stejném albu mzete zvolit stisknutím tlacítka . />. Stisknutím tlacítka > pi pehrávání posledního souboru aktuálního alba mzete rovnz zvolit první soubor následujícího alba. Mjte na pamti, ze k pedchozímu albu se není mozno vrátit stisknutím tlacítka . . Pro návrat k pedchozímu albu zvolte album ze seznamu alb. 1 2 Stisknte tlacítko AMP MENU (Menu zesilovac). Stisknte opakovan tlacítko X/x, az se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , A/V SYNC" (Synchronizace zvuku a obrazu) a pak stisknte tlacítko ENTER (Zadání) nebo c. Stisknte tlacítko X/x pro volbu nastavení. 3 · SYNC OFF (Synchronizace vypnuta): neupravuje se. · SYNC ON (Synchronizace zapnuta): úprava prodlevy mezi obrazem a zvukem. 55CZ 4 Stisknte tlacítko ENTER (Zadání) nebo AMP MENU (Menu zesilovac). Menu AMP (menu zesilovac) se vypne. Poznámka Vyhledání místa rychlým pehráváním dopedu nebo dozadu (Scan) (vyhledávání) (s výjimkou disku JPEG) · V závislosti na vstupním proudu nemusí být funkce úcinná. · Tato funkce nepracuje se signály z pipojeného digitálního satelitního tuneru, s audio signály MP3, disky Super Audio CD nebo disky DTS-CD. Vyhledání urcitého místa na disku (Funkce Scan - vyhledávání, Slowmotion Play - zpomalené pehrávání, Freeze Frame - pehrávání po snímcích) Pi pehrávání disku stisknte tlacítko m nebo M . Jakmile najdete pozadované místo, stisknte tlacítko H pro obnovení normální rychlosti pehrávání. [. . . ] Obrazová data jsou zkomprimována na piblizn 1/140 své pvodní velikosti. Disk VIDEO CD o prmru 12 cm mze obsahovat az 74 minut pohyblivého obrazu. Disky VIDEO CD mohou rovnz obsahovat zkomprimovaná zvuková data. Zvuky mimo slysitelný rozsah lidského sluchu jsou zkomprimovány, zatímco zvuky, které clovk slysí, zkomprimovány nejsou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-X1G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-X1G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag