Návod k použití SONY DAV-X10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-X10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-X10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-X10.


SONY DAV-X10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2041 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-X10 (2331 ko)
   SONY DAV-X10 annexe 1 (2342 ko)
   SONY DAV-X10 annexe 2 (2342 ko)
   SONY DAV-X10 SPEAKER WALL MOUNTING BRACKETS (WS-X10W) (115 ko)
   SONY DAV-X10 ASSEMBLY INSTRUCTIONS (WS-10FB SPEAKER STANDS) (188 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-X10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-210-565-32(1) Systém domácího kina s DVD Návod k obsluze © 2007 Sony Corporation 3-210-567-32(1) DAV-X10 Prvodce pro rychlé uvedení do provozu (1) © 2007 Sony Corporation Dodávané polozky A A Pední reprosoustavy (2) B Subwoofer (1) C Kabel reprosoustavy (1) B D D Dálkový ovladac (1) E Baterie typu R6 (velikost AA) (2) F Micí mikrofon (1) Podrobné informace o ostatních polozkách viz návod k obsluze. C E F Vlození baterií Prvodce pro rychlé uvedení do provozu 1 1 Zapojení Televizor 2 4 2 DIGITAL IN 1 2 DMPORT (DVD ONLY) OUT 6 OPTICAL OPTICAL COAXIAL ANTENNA COMPONENT VIDEO OUT (DVD Y PB / CB PR / CR ONLY) TV SAT/ CABLE EURO AV OUTPUT(TO TV) A. CAL MIC ECM-AC2 AM IMPEDANCE USE 4 FM R SPEAKER AUDIO L VIDEO SAT/CABLE IN 75 COAXIAL 1 5 3 2 Prvodce pro rychlé uvedení do provozu 1 2 Stítek FRONT L (bílý): Levá reprosoustava FRONT R (cervený): Pravá reprosoustava Spodní plocha reprosoustavy Svorka reprosoustavy LEFT: Pro levou reprosoustavu RIGHT: Pro pravou reprosoustavu 3 WOOFER Poznámka · Nezapojujte do zásuvky WOOFER (Subwoofer) zádnou z pedních reprosoustav, ani nezapojujte subwoofer do zásuvek LEFT (Levá) nebo RIGHT (Pravá). Tip · Pipojujete-li konektor do zásuvky subwooferu, otocte jej do vodorovné polohy. Prvodce pro rychlé uvedení do provozu 3 4 Do zásuvky EURO AV t INPUT Y 5 COMPONENT VIDEO OUT (DVD PB / CB PR / CR ONLY) EURO AV OUTPUT(TO TV) R AUDIO L VIDEO SAT/CABLE IN Není soucást píslusenství Poznámka · Zvuk z televizoru mzete poslouchat prostednictvím reprosoustav systému. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze. 6 Do elektrické zásuvky 2 Instalace Umístní reprosoustav pro nejlepsí prostorové efekty A Umístte ob pední reprosoustavy ve stejné vzdálenosti od sebe, v jaké jsou umístny od poslechového místa (aby se vytvoil rovnostranný trojúhelník). Pední reprosoustavy by mly být umístny v úrovni usí posluchace na poslechovém míst. B C Pední reprosoustavy by mly být umístny alespo 0, 6 m od sebe. [. . . ] · [MODE3] (Rezim 3): Obrázek se roztáhne smrem od stedu obrazovky k okrajm. · [MODE4] (Rezim 4): Pi zobrazení obrázku se budou náhodn volit jednotlivé efekty. · [MODE5] (Rezim 5): Následující obrázek pekryje pedcházející obrázek. · [OFF] (Vyp): Vypnutí této funkce. Disky DATA CD a DATA DVD, které je tento pístroj schopen pehrát Pro pehrávání disk DATA CD (CD-ROM/ CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/ DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) na tomto pehrávaci musí být splnny urcité podmínky: ­ Na discích DATA CD/DATA DVD, obsahujících krom audio skladeb MP3 nebo soubor obrázk JPEG také video soubory ve formátu DivX, bude pehrávac pehrávat pouze video soubory DivX. Tento systém vsak bude pehrávat pouze disky DATA CD, jejichz logický formát je v souladu s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet a disky DATA DVD ve formátu UDF. Dalsí podrobnosti o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrzeli s píslusnou jednotkou a se svým nahrávacím (vypalovacím) softwarem (není soucástí píslusenství). 4 Stisknte tlacítko . Poznámky k poadí pehrávání dat na discích DATA CD nebo DATA DVD Viz cást , , Poadí pi pehrávání audio soubor MP3 nebo soubor obrázk JPEG" (strana 60). Mjte na pamti, ze poadí pehrávání nemusí platit, a to v závislosti na softwaru, pouzitém pro vytvoení videosekvence DivX, nebo pokud je v kazdém albu více nez 200 alb a 600 videosekvencí DivX. pokracování 65CZ Poznámka · Pístroj nemusí být schopen pehrát nkteré disky DATA CD/DATA DVD vytvoené ve formátu Packet Write. 3( 3) MY FAVOURITES NEW YEAR'S DAY SUMMER 2003 Video soubory DivX, které je tento pístroj schopen pehrát Tento pístroj je schopen pehrát data, zaznamenaná ve formátu DivX, která mají píponu souboru , , . AVI" nebo , , . DIVX". Tento pístroj nebude schopen pehrát soubory s píponou , , . AVI" nebo , , . DIVX", pokud neobsahují video soubory ve formátu DivX. Rada 2 3 Stisknte tlacítko X/x pro volbu alba, které si chcete pehrát. Stisknte tlacítko H. · Dalsí podrobnosti o audio souborech MP3 nebo souborech obrázk JPEG, které je mozno pehrávat na disku DATA CD nebo DATA DVD, viz cást , , Na pístroji lze pehrávat následující typy disk" (strana 59). Poznámka Systém spustí pehrávání od vybraného alba. Pro volbu video soubor DivX - viz cást , , Volba videosekvence DivX" (strana 66). Pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. · Systém nemusí být schopen pehrát video soubor DivX, pokud je tento soubor vytvoen kombinací dvou nebo více video soubor ve formátu DivX. · Pístroj není schopen pehrát video soubor DivX, jehoz velikost obrazu pesahuje 720 bod (síka obrazu) × 576 bod (výska obrazu) nebo jehoz velikost pesahuje 2 GB. · V závislosti na video souboru DivX mze zvuk peskakovat nebo nemusí odpovídat obrazu na obrazovce TV. · Systém není schopen pehrát nkteré video soubory DivX, které jsou delsí nez 3 hodiny. · V závislosti na videosekvenci DivX se mze obraz zastavovat nebo mze být nejasný. V takovém pípad je doporuceno vytvoit soubor s nizsím datovým tokem. Pokud je zvuk stále zasumlý, doporucujeme vám pouzít jako zvukový formát MP3. Mjte vsak na pamti, ze tento systém nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio). · V dsledku kompresní technologie, pouzité u video soubor DivX, mze po stisknutí tlacítka H chvíli trvat, nez se objeví obraz. Vypnutí zobrazení údaj Stisknte opakovan tlacítko DVD MENU. Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. Volba videosekvence DivX 1 Po provedení kroku 2 v cásti , , Volba alba" stisknte tlacítko . Zobrazí se seznam soubor obsazených v albu. MY FAVOURITES 1(2 ) HAWAII 2004 VENUS Volba alba 1 Stisknte tlacítko DVD MENU. 2 Zobrazí se seznam alb obsazených na disku. V seznamu jsou uvedena pouze alba obsahující videosekvence ve formátu DivX. Stisknte tlacítko X/x pro volbu souboru a stisknte tlacítko . Zahájí se pehrávání zvoleného souboru. Pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. 66CZ Návrat k pedchozímu zobrazení Stisknte tlacítko O RETURN (Návrat). Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. Pehrávání disk VIDEO CD s funkcemi PBC (Ver. 2. 0) (PBC Playback) Pro pehrání následujícího nebo pedchozího video souboru DivX bez pepnutí na výse uvedený seznam soubor Následující nebo pedchozí video soubor DivX ve stejném albu mzete zvolit stisknutím tlacítka . />. Stisknutím tlacítka > pi pehrávání posledního souboru aktuálního alba mzete rovnz zvolit první soubor následujícího alba. Mjte na pamti, ze k pedchozímu albu se není mozno vrátit stisknutím tlacítka . . Pro návrat k pedchozímu albu zvolte album ze seznamu alb. Rada Pomocí funkce PBC (ízení pehrávání) mzete provádt jednoduché interaktivní operace, funkce vyhledávání a dalsí podobné operace. [. . . ] Napíklad: Nabídka Control Menu 1 pi pehrávání DVD VIDEO. 106CZ Císlo práv pehrávaného titulu1) Císlo práv pehrávané kapitoly2) Celkový pocet titul1) Celkový pocet kapitol2) Polozky nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) Stav pehrávání (N Pehrávání, X Pauza, x Stop atd. ) Typy pehrávaných disk3) Doba pehrávání4) Aktuální nastavení Moznosti 12 (27) 18 (34) T 1:32:55 OFF OFF DISC TITLE CHAPTER REPEAT ENTER DVD VIDEO Vybraná polozka Název funkce ve vybrané polozce nabídky Control menu (Ovládání) Indikace operací 1) Quit: DISPLAY Zobrazuje se císlo scény u disku VIDEO CD (funkce PBC je zapnuta), císlo skladby u disku VIDEO CD/Super Audio CD, císlo alba u disku DATA CD/DATA DVD. Zobrazuje se císlo indexu u disku VIDEO CD/Super Audio CD, císlo audio skladby MP3 nebo císlo souboru obrázku JPEG u disku DATA CD/DATA DVD. Zobrazuje se císlo video souboru DivX u disk DATA DVD/ DATA CD. Zobrazuje se , , MP3" v nabídce Control Menu 1 nebo , , JPEG" v nabídce Control Menu 2 pro DATA CD/DATA DVD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-X10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-X10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag