Návod k použití SONY DAV-X1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-X1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-X1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-X1.


SONY DAV-X1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1620 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-X1 (1599 ko)
   SONY DAV-X1 (1597 ko)
   SONY DAV-X1 annexe 1 (1617 ko)
   SONY DAV-X1 annexe 2 (1617 ko)
   SONY DAV-X1 DATASHEET (343 ko)
   SONY DAV-X1 QUICK START (370 ko)
   SONY DAV-X1 QUICK START GUIDE (324 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-X1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-594-460-12(1) Systém domácího kina DVD Návod k obsluze ©2005 Sony Corporation 3 VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Výmnu síového napájecího kabelu je mozno provádt výhradn v kvalifikované servisní díln. Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte rozsvícené svícky. Aby nedoslo k pozáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy. [. . . ] · SYNC ON: úprava zpozdní mezi obrazem a zvukem. 4 Stisknte tlacítko ENTER nebo AMP MENU. AMP menu se vypne. Poznámka · Pokud je pednastaven pocet shlédnutí, mzete si video soubory DivX pehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou nacítány následující události: ­ dojde-li k vypnutí systému, ­ pi otevení zásuvky na disk, ­ jakmile budete pehrávat jiný soubor. · V závislosti na vstupním proudu nemusí být tato funkce úcinná. · Tato funkce nepracuje se signály z pipojeného digitálního satelitního tuneru, s audio signály MP3, disky Super Audio CD nebo disky DTS-CD. 55CZ Vyhledání urcitého místa na disku (Scan (prohledávání), Slow-motion Play (zpomalené pehrávání), Freeze Frame (pehrávání po snímcích) Ve smru pehrávání ×2B t 1M t 2M t 3M 3M (pouze disky DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/VIDEO CD) ×2B (pouze disky DVD VIDEO/Super Audio CD/ CD) V opacném smru ×2b t 1m t 2m t 3m Urcité místo mzete na disku rychle vyhledat pi procházení obrazu nebo pi pomalém pehrávání. 3m (pouze disky DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/VIDEO CD) ×2b (pouze disk DVD VIDEO) H m/M / SLOW Rychlost pehrávání , , ×2B"/ , , ×2b" je piblizn dvojnásobná oproti normální rychlosti. Rychlost pehrávání , , 3M"/, , 3m" je rychlejsí nez , , 2M"/, , 2m" a rychlost pehrávání , , 2M"/ , , 2m" je rychlejsí nez , , 1M"/, , 1m". / Sledování jednotlivých snímk (Slow-motion play) (pouze disky DVD, DVD-RW, DivX video, VIDEO CD) Pi oteveném krytu Poznámka · U nkterých disk DVD/VIDEO CD nelze nkteré zde popsané operace pouzívat. Vyhledání místa rychlým pehráváním dopedu nebo dozadu (Scan) (neplatí pro soubory JPEG) Stisknte tlacítko m nebo M ve chvíli, kdy je systém v rezimu pauzy. Pro návrat k normální rychlosti pehrávání stisknte tlacítko H. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M pi pomalém pehrávání jednotlivých snímk (Slow-motion) se rychlost pehrávání zmní. Po kazdém stisknutí tlacítka se indikace zmní následujícím zpsobem: Ve smru pehrávání 2 y1 V opacném smru (pouze disk DVD VIDEO) 2 y1 Rychlost pehrávání , , 2 , , 1 "/, , 1 ". "/, , 2 " je nizsí, nez Pi pehrávání disku stisknte tlacítko m nebo M . Jakmile najdete pozadované místo, stisknte tlacítko H pro obnovení normální rychlosti pehrávání. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M v prbhu vyhledávání se rychlost pehrávání zmní. Skutecná rychlost mze být u rzných disk rozdílná. 56CZ Pehrávání po snímcích (Freeze Frame) (krom disk Super Audio CD, CD a JPEG) Po perusení pehrávání (pauza) stisknte tlacítko (step) a pejdte na následující snímek. Stisknutím tlacítka (step) pejdete na pedcházející snímek (pouze disk DVD VIDEO/DVD-RW). K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Poznámka Vyhledávání Titulu/ Kapitoly/Skladby/Scény atd. Sledování a poslech disk · Vyhledávání statického snímku není na disku DVD-RW mozné. · U disk DATA CD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX. Na disku DVD mzete hledat podle titulu nebo kapitoly, na discích VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD mzete hledat podle skladby, indexu nebo scény. K titulm a skladbám na disku jsou piazena jednoznacná císla a zadáním odpovídajícího císla lze pozadovanou polozku pímo zvolit. Scénu mzete rovnz vyhledávat prostednictvím casového kódu. X/x ENTER DISPLAY Numerická tlacítka CLEAR Pi oteveném krytu 1 Stisknte tlacítko DISPLAY. (Pi pehrávání disku DATA CD s obrázky JPEG stisknte tlacítko DISPLAY dvakrát. ) Zobrazí se nabídka Control Menu. 2 Stisknte tlacítko X/x pro volbu zpsobu vyhledávání. x Pi pehrávání disku DVD VIDEO/ DVD-RW [TITLE] (titul) [CHAPTER] (kapitola) [TIME/TEXT] (cas/text) pokracování 57CZ Volba [TIME/TEXT] umozuje vyhledávat pocátecní bod zadáním casového kódu. x Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD bez funkce PBC 3 Stisknte tlacítko ENTER. [** (**)] se zmní na [­ ­ (**)]. 12(27) (34) T 1:32:55 DVD VIDEO [TRACK] (skladba) [INDEX] x Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD s funkcí PBC [SCENE] (scéna) x Pi pehrávání disku Super Audio CD 4 [TRACK] (skladba) [INDEX] x Pi pehrávání disku CD Stisknte tlacítko X/x nebo numerickými tlacítky zvolte císlo pozadovaného titulu, kapitoly, skladby, indexu, scény atd. , kterou chcete vyhledat. [TRACK] (skladba) x Pi pehrávání disku DATA CD (MP3 audio) Pokud udláte chybu Zruste císlo stiskem tlacítka CLEAR a pak zadejte jiné císlo. [ALBUM] [TRACK] (skladba) x Pi pehrávání disku DATA CD (soubor JPEG) 5 Stisknte tlacítko ENTER. Systém zahájí pehrávání od zvoleného císla. [ALBUM] [FILE] (soubor) x Pi pehrávání disku DivX Video Vyhledání scény prostednictvím casového kódu (pouze disky DVD VIDEO/DVD-RW) 1 V kroku 2 zvolte hodnotu TEXT]. [TIME/ [ALBUM] [FILE] (soubor) Píklad: kdyz zvolíte [CHAPTER], vybere se [** (**)] (** pedstavuje císlo). Císlo v závorce odpovídá celkovému poctu titul, kapitol, skladeb, index, scén, alb nebo soubor. 12(27) 18(34) T 1:32:55 DVD VIDEO [T **:**:**] Zvolí se (doba pehrávání aktuálního titulu). 2 Stisknte tlacítko ENTER. [T **:**:**] se zmní na [T --:--:--]. 3 Numerickými tlacítky zadejte casový kód, poté stisknte tlacítko ENTER. Tak napíklad: pro nalezení scény s casovým kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od zacátku zadejte jednoduse [2:10:20]. Rada Zvolený ádek · Pokud je vypnuta nabídka Control Menu, mzete stisknutím numerických tlacítek a stisknutím tlacítka ENTER hledat kapitolu (disk DVD VIDEO/ DVD-RW), skladbu (disk Super Audio CD/CD) nebo soubor (disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD). Poznámka · Vyhledávání scény prostednictvím casového kódu není na disku DVD+RW mozné. 58CZ Vyhledávání podle scény (Navigace obrazu) Obrazovku je mozno rozdlit na 9 cástí a pozadovanou scénu vyhledat rychleji. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledování a poslech disk 4 Stisknte tlacítko C/X/x/c pro volbu titulu, kapitoly nebo skladby a pak stisknte tlacítko ENTER. Pehrávání se spustí od zvolené scény. C/X/x/c ENTER DISPLAY PICTURE NAVI Návrat k normálnímu pehrávání v prbhu nastavení Stisknte tlacítko O RETURN nebo DISPLAY. Poznámka · V závislosti na disku nebude mozno v nkterých pípadech zvolit nkteré polozky. Pi oteveném krytu 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko PICTURE NAVI. Zobrazí se následující nabídka. CHAPTER VIEWER ENTER 2 Opakovaným stiskem tlacítka PICTURE NAVI zvolte polozku. · [TITLE VIEWER] (prohlízec titulu) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdého titulu. · [CHAPTER VIEWER] (prohlízec kapitol) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdé kapitoly. · [TRACK VIEWER] (prohlízec skladby) (pouze disk VIDEO CD/ Super VCD): zobrazuje první scénu z kazdé skladby. 3 Stisknte tlacítko ENTER. První scéna z kazdého titulu, kapitoly nebo skladby se zobrazuje následovn: 59CZ Zobrazení informací o disku Pi pehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-RW t Doba pehrávání a císlo aktuálního titulu r Zbývající cas aktuálního titulu r Doba pehrávání a císlo aktuální kapitoly r Zbývající cas aktuální kapitoly r Název disku r Titul a kapitola r Zobrazení se vrátí k hornímu obrázku po 2 sekundách. DISPLAY DISPLAY Pi oteveném krytu Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo disku DATA DVD (DivX video) t Cas pehrávání aktuálního souboru Zobrazení doby pehrávání a zbývající doby na displeji na pedním panelu Na displeji na pedním panelu je mozno zobrazovat informace o disku, jako je napíklad zbývající doba pehrávání, celkový pocet titul na disku DVD nebo skladeb na disku CD, Super Audio CD, VIDEO CD nebo MP3 nebo název video soubor ve formátu DivX (strana 96). Stisknte tlacítko DISPLAY. r Název aktuálního souboru r Aktuální album a císlo souboru r Zobrazení se vrátí k hornímu obrázku po 2 sekundách. Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY pi pehrávání disku se displej zmní tak, jak je uvedeno v tabulkách. 60CZ Pi pehrávání disku VIDEO CD (bez funkcí PBC), Super Audio CD nebo CD t Název stanice*1 r Frekvence*2 *1 Toto se zobrazuje, pokud jste zadali pro stanici na pedvolb název (strana 77). *2 Vrátí se k normálnímu zobrazení po uplynutí nkolika sekund. t Doba pehrávání aktuální skladby r Zbývající cas aktuální skladby r Doba pehrávání disku r Zbývající cas disku r Název disku r Skladba a index* r Zobrazení se vrátí k hornímu obrázku po 2 sekundách. * Neplatí pro CD. Sledování a poslech disk Zobrazení pehrávacího a zbývajícího casu Mzete si zobrazit pehrávací a zbývající cas aktuálního titulu, kapitoly nebo skladby a celkový cas pehrávání nebo zbývající cas disku. [. . . ] Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu MPEG 1, který pedstavuje celosvtovou normu technologie digitální komprese obrazu. Obrazová data jsou zkomprimována na piblizn 1/140 své pvodní velikosti. Disk VIDEO CD o prmru 12 cm mze obsahovat az 74 minut pohyblivého obrazu. Disky VIDEO CD mohou rovnz obsahovat zkomprimovaná zvuková data. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-X1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-X1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag