Návod k použití SONY DAV-LF1H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-LF1H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-LF1H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-LF1H.


SONY DAV-LF1H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3240 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-LF1H (3385 ko)
   SONY DAV-LF1H (3514 ko)
   SONY DAV-LF1H annexe 1 (3461 ko)
   SONY DAV-LF1H annexe 2 (3461 ko)
   SONY DAV-LF1H DATASHEET (3616 ko)
   SONY DAV-LF1H QUICK START (3440 ko)
   SONY DAV-LF1H PRODUCT BROCHURE (327 ko)
   SONY DAV-LF1H QUICK START GUIDE (3440 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-LF1H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-687-406-22(2) Systém domácího kina DVD Návod k obsluze ©2006 Sony Corporation 2-687-408-11(2) DAV-LF1H Prvodce pro rychlé uvedení do provozu Systém mzete zacít pouzívat po provedení pípravy podle tohoto prvodce. Podrobnosti najdete v píslusném návodu k obsluze. A Vybalení Pro ídicí jednotku A ídicí jednotka (1) B Stojan ídicí jednotky (1) C Kryt stojanu ídicí jednotky (1) D Sroub (cerný, malý) (1) Pro stedovou reprosoustavu E Stedová reprosoustava (1) F Nastavovací prvek (1) G Základna stedové reprosoustavy (1) H Kabel reprosoustavy (zelený) (1) I Srouby (stíbrné, velké) (2) Pro pední a prostorové reprosoustavy J Pední reprosoustavy (2) a prostorová reprosoustava (R) (1) K Levá prostorová reprosoustava (L) (1) L Sloupek (4) M Podstavec (4) N Adaptér reprosoustavy* (4) O Kryt adaptéru reprosoustavy* (4) P Kabel reprosoustavy (3) (bílý, cervený, sedý) Q Kabelová svorka (1) R Srouby (stíbrné, malé (8), cerné, velké (12), cerné, stední (1)) * Pi vybalení je kryt adaptéru reprosoustavy upevnn na adaptéru. A A B C D E F G H I J* K* L M N O P * Pro rozlisení reprosoustav je v jejich spodní cásti uveden barevný stítek (nap. , , FRONT L" (pední levá reprosoustava)). Q R B Sestavení ídicí jednotky B 1 Cerný, malý 2 C Sestavení stedové reprosoustavy C 1 Stíbrný, velký Cerný Sedý D Sestavení pedních a prostorových reprosoustav 1 2 Neodstraujte srouby, které jsou upevnny ve sloupku. Tyto srouby brání reprosoustav ve sklouznutí. Povolte (ale nevysroubovávejte) srouby (A) ped upevnním adaptéru reprosoustavy. [. . . ] Pokud je zvuk stále zasumný, doporucujeme vám pouzít jako audio formát MP3. Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. Volba video souboru DivX 1 Po provedení kroku 2 v cásti , , Volba alba" stisknte tlacítko . Zobrazí se seznam soubor obsazených v albu. pokracování 73CZ MY FAVOURITES 1(2 ) HAWAII 2004 VENUS Pehrávání disk VIDEO CD s funkcemi PBC (Ver. 2. 0) (PBC Playback) 2 Stisknte tlacítko X/x pro volbu souboru a stisknte tlacítko . Zahájí se pehrávání zvoleného souboru. Pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. Pomocí funkce PBC (ízení pehrávání) mzete provádt jednoduché interaktivní operace, funkce vyhledávání a dalsí podobné operace. Funkce PBC umozuje interaktivní pehrávání disk VIDEO CD prostednictvím nabídky na obrazovce televizoru. Návrat k pedchozímu zobrazení Stisknte tlacítko O RETURN (návrat). Císelná tlacítka Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. Pro pehrání následujícího nebo pedchozího video souboru DivX bez pepnutí na výse uvedený seznam soubor Následující nebo pedchozí video soubor DivX ve stejném albu mzete zvolit stisknutím tlacítka . />. Stisknutím tlacítka > pi pehrávání posledního souboru aktuálního alba mzete rovnz zvolit první soubor následujícího alba. Mjte na pamti, ze k pedchozímu albu se není mozno vrátit stisknutím tlacítka . . Pro návrat k pedchozímu albu zvolte album ze seznamu alb. Tip 1 2 3 4 Zacnte pehrávat disk VIDEO CD s funkcí PBC. Zobrazí se nabídka, ze které mzete vybírat. Císlo pozadované polozky zvolte stisknutím numerického tlacítka. Stisknte . · Pokud je pednastaven pocet zhlédnutí, mzete si video soubory DivX pehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou nacítány následující události: ­ dojde-li k vypnutí systému, ­ je pehráván jiný soubor, ­ jakmile otevete zásuvku na disk. Postupujte interaktivn podle pokyn v nabídce. Pectte si pokyny dodané s diskem, protoze postup ovládání se mze u rzných disk VIDEO CD lisit. Pro pechod zpt do nabídky Stisknte tlacítko O RETURN (návrat). 74CZ Poznámka · V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 mze místo nápisu [Press ENTER] (stisknte tlacítko ENTER) zobrazit nápis [Press SELECT] (stisknte tlacítko SELECT) - viz pokyny dodané s diskem. V takovém pípad stisknte tlacítko H. Tip · Pro pehrávání bez funkcí PBC stisknte tlacítko . /> nebo numerická tlacítka, ve chvíli, kdy je systém zastaven kvli volb skladby a pak stisknte tlacítko H nebo . Tímto zpsobem není mozné pehrávat statické zábry, nap. Pro návrat k pehrávání s funkcemi PBC stisknte dvakrát tlacítko x a pak stisknte tlacítko H. 75CZ Rzné funkce pro pehrávání disk Funkce radiopijímace Na displeji na pedním panelu se zobrazí císlo pedvolby. Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby Na pedvolby je mozno ulozit az 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Ped ladním stanic nezapomete ztlumit hlasitost na minimum. Memory FM 4 108. 00MHz 6 Stisknte tlacítko X/x pro volbu pozadovaného císla pedvolby. Memory FM 7 108. 00MHz 7 X/x, Stisknte . Stanice bude ulozena. TUNING ­/+ (ladní dol/ nahoru) FUNCTION +/­ (funkce) TUNER MENU (nabídka tuner) Complete Pi oteveném krytu. 8 9 Stisknte tlacítko TUNER MENU (nabídka tuner). Zopakujte kroky 1 az 8 pro ulození dalsích stanic. 1 2 Stisknte opakovan tlacítko FUNCTION +/­ (volba funkce), az se na displeji na pedním panelu zobrazí , , FM" nebo , , AM". Stisknte a podrzte tlacítko TUNING + (ladní nahoru) nebo ­ (ladní dol), az se spustí vyhledávání stanic. Pro zmnu císla pedvolby Zacnte znovu od kroku 1. Po naladní stanice se vyhledávání zastaví. Na displeji na pedním panelu se zobrazí , , TUNED" (naladno) a , , ST" (u stereofonního programu). 3 4 5 Stisknte tlacítko TUNER MENU (nabídka tuner). Stisknte opakovan X/x, az se na displeji na pedním panelu zobrazí , , Memory?" (Pam?). Stisknte . 76CZ Poslech radiopijímace Nejprve do pamti pístroje ulozte stanice na pedvolbách (viz cást , , Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby" (strana 76)). Pro automatické ladní stisknte a podrzte tlacítko TUNING + (ladní nahoru) nebo ­ (ladní dol). Automatické ladní se zastaví, jakmile je naladna radiostanice. Pro rucní zastavení automatického ladní stisknte tlacítko TUNING + nebo ­. Poslech radiostanice, jejíz frekvenci znáte Pouzijte pímé ladní popsané v kroku 2. 1 Stisknte DIRECT TUNING (Pímé ladní). 2 Stisknutím numerických tlacítek vyberte frekvenci, kterou chcete naladit. Napíklad pro zadání , , 98, 00MHz" stisknte císelná tlacítka v následujícím poadí. 9t8t0t0 PRESET ­/+ (o pedvolbu dol/nahoru) VOLUME +/­ (zvýsení/ snízení hlasitosti) Pi oteveném krytu. FUNCTION +/­ (funkce) Funkce radiopijímace 3 Stisknte tlacítko Tip . 1 Stisknte opakovan tlacítko FUNCTION +/­ (volba funkce), az se na displeji na pedním panelu zobrazí , , FM" nebo , , AM". Naladí se naposledy pijímaná stanice. 2 · Pokud je poslech programu v pásmu FM zasumlý, stisknte tlacítko FM MODE (rezim FM - VKV), aby se na displeji na pedním panelu zobrazila indikace , , MONO". [. . . ] Blizsí informace o jednotlivých polozkách jsou uvedeny na stránkách v závorkách. Píklad: Menu Control Menu 1 pi pehrávání DVD VIDEO. 120CZ Císlo práv pehrávaného titulu1) Císlo práv pehrávané kapitoly2) Celkový pocet titul1) Celkový pocet kapitol2) Polozky nabídky Control Menu (nabídka ovládání) Stav pehrávání (N pehrávání, X pauza, x stop atd. ) Typy pehrávaných disk3) Doba pehrávání4) Aktuální nastavení Moznosti 12 (27) 18 (34) T 1:32:55 OFF OFF DISC TITLE CHAPTER REPEAT ENTER DVD VIDEO Zvolená polozka Název funkce ve zvolené polozce nabídky Control Menu (nabídka ovládání) Indikace operací 1) Quit: DISPLAY Zobrazuje se císlo scény u disku VIDEO CD (funkce PBC je zapnuta), císlo skladby u disku VIDEO CD/Super Audio CD, císlo alba u disku DATA CD/DATA DVD. U disk DATA DVD/DATA CD se zobrazuje císlo video alba DivX. Doplující informace 2) Zobrazuje se císlo indexu u disku VIDEO CD/Super Audio CD, císlo audio skladby MP3 nebo císlo souboru obrázku JPEG u disku DATA CD/DATA DVD. Zobrazuje se císlo video souboru DivX u disk DATA DVD/ DATA CD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-LF1H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-LF1H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag