Návod k použití SONY DAV-IS10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-IS10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-IS10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-IS10.


SONY DAV-IS10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6303 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-IS10 (2844 ko)
   SONY DAV-IS10 (2957 ko)
   SONY DAV-IS10 annexe 1 (2844 ko)
   SONY DAV-IS10 DATASHEET (349 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-IS10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-212-589-31(1) Systém domácího kina s DVD pehrávacem Návod k obsluze ©2007 Sony Corporation 3-212-592-11(1) DAV-IS10 Prvodce pro rychlé uvedení do provozu Po provedení postupu uvedeném v tomto prvodci pro rychlé uvedení do provozu budete moci systém ihned zacít pouzívat. Podrobné informace - viz návod k obsluze. © 2007 Sony Corporation Vytistno v Ceské republice Vybalení Ovládací jednotka Levá pední reprosoustava (bílý konektor) Stedová reprosoustava (zelený konektor) Pravá pední reprosoustava (cervený konektor) Levá prostorová (surround) reprosoustava (modrý konektor) Pravá prostorová (surround) reprosoustava (sedý konektor) Subwoofer Smycková anténa pro pásmo AM Drátová anténa pro pásmo FM Video kabel (zlutý) Dálkový ovladac Baterie typu R6 (velikost AA) (2) Kalibracní mikrofon Umístníreprosoustav Pro dosazení nejlepsího prostorového zvuku by mly být vsechny reprosoustavy (krom subwooferu) umístny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa (). Doporucujeme pouzít subwoofer (). Poznámka Podle umístní subwooferu mze dojít ke zkreslení televizního obrazu. V takovém pípad umístte subwoofer do vtsí vzdálenosti od televizoru. Pokud je subwoofer umístn ped pední reprosoustavou, mla by být vzdálenost mensí nez 0, 5 m1). [. . . ] pro zadání frekvence , , 98, 00 MHz" stisknte numerická tlacítka v následujícím poadí: 9t8t0t0 , , VOLUME +/­ (Hlasitost)" , , TUNER MENU (Nabídka radiopijímace)" Pi oteveném krytu. , , PRESET ­/+ (Pedvolba)" 3 Stisknte tlacítko . Pokud FM program sumí V pípad, ze FM program sumí, mzete nastavit monofonní píjem. Stereofonní efekt bude zrusen, zlepsí se vsak kvalita píjmu. 1 Stisknte tlacítko , , TUNER MENU (Nabídka radiopijímace)". 1 Opakovan stisknte tlacítko , , FUNCTION (Funkce)", az se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , FM" nebo , , AM". 2 Opakovan stisknte tlacítko X/x, az se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , FM Mode?(Rezim FM?)" a potom stisknte tlacítko nebo c. Naladí se naposledy pijímaná stanice. 2 3 Stisknte tlacítko X/x pro výbr moznosti , , MONO". Výchozí nastavení je podtrzeno. · , , STEREO": Stereofonní píjem. · , , MONO": Monofonní píjem. Opakovan stisknte tlacítko , , PRESET (Pedvolba)" + nebo ­ pro výbr pozadované stanice na pedvolb. Po kazdém stisknutí tlacítka systém naladí jednu stanici na pedvolb. Tip 4 Stisknte tlacítko . radiopijímace)". · Císlo pedvolby mzete vybrat pímo stisknutím numerických tlacítek. 5 Stisknte tlacítko , , TUNER MENU (Nabídka Tip 3 Nastavte hlasitost stisknutím tlacítka , , VOLUME +/­ (Hlasitost)". Vypnutí radiopijímace Stisknte tlacítko "/1 pro vypnutí systému. Pro zmnu na jinou funkci stisknte tlacítko , , FUNCTION (Funkce)". · Pro zlepsení píjmu zmte umístní nebo polohu dodaných antén. Poslech stanic, které nejsou ulozeny na pedvolbách V kroku 2 pouzijte rucní nebo automatické ladní. Pro rucní ladní opakovan stisknte tlacítko , , TUNING ­/+ (Ladní)". 72CZ Pojmenování stanic na pedvolbách Stanice na pedvolbách mzete oznacit názvem. Tyto názvy (jako napíklad , , XYZ") se zobrazí na displeji na pedním panelu systému po výbru stanice. Mjte na pamti, ze pro název kazdé stanice na pedvolb je mozno zadat pouze jeden název. Poznámka Na displeji na pedním panelu se zobrazí nápis , , Complete!(Dokonceno!)" a název stanice se ulozí. 8 Tip Stisknte tlacítko , , TUNER MENU (Nabídka radiopijímace)". · Opakovaným stisknutím tlacítka , , DISPLAY (Zobrazení)" mzete zkontrolovat frekvenci na displeji na pedním panelu (strana 73). · Není mozné zadat název u RDS stanice ulozené na pedvolb (strana 74). 1 Opakovan stisknte tlacítko , , FUNCTION (Funkce)", az se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , FM" nebo , , AM". Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na pedním panelu Pokud je systém pepnut do rezimu , , FM" nebo , , AM", mzete si naladnou frekvenci zkontrolovat na displeji na pedním panelu. Stisknte tlacítko , , DISPLAY (Zobrazení)". Naladí se naposledy pijímaná stanice. 2 3 4 Opakovan stisknte tlacítko , , PRESET ­/+ (Pedvolba)" pro výbr stanice na pedvolb, pro kterou chcete vytvoit indexový název. Stisknte tlacítko , , TUNER MENU (Nabídka radiopijímace)". Opakovan stisknte tlacítko X/x, az se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , Name In?(Zadat název?)". TUNED STEREO Po kazdém stisknutí tlacítka , , DISPLAY (Zobrazení)" se zobrazení na displeji na pedním panelu zmní následovn: 1 Název stanice* 2 Frekvence** * Zobrazuje se, pokud jste pro stanici na pedvolb zadali název. ** Po uplynutí nkolika sekund se vrátí k normálnímu zobrazení. Funkce radiopijímace 5 6 Stisknte tlacítko . Pomocí tlacítek C/X/x/c vytvote název. Stisknte tlacítko X/x pro výbr znaku a potom stisknte tlacítko c pro posunutí kurzoru na následující pozici. Název stanice mze obsahovat písmena, císlice a dalsí symboly. Pokud udláte chybu Opakovan stisknte tlacítko C/c, az znak, který má být zmnn, zacne blikat a potom stisknte tlacítko X/x pro výbr pozadovaného znaku. Pro vymazání znaku opakovan stisknte tlacítko C/c , az znak, který má být vymazán, zacne blikat a potom stisknte tlacítko , , CLEAR (Vymazání)". 7 Stisknte tlacítko . 73CZ Pouzívání systému RDS (Radio Data System) Co je to systém RDS (Radio Data System)? Systém RDS (Radio Data System) pedstavuje sluzbu rozhlasového vysílání, která umozuje, aby rozhlasové stanice vysílaly spolecn s bzným programovým signálem dalsí doplující informace. Tento radiopijímac nabízí uzitecné funkce RDS, jako je napíklad zobrazení názvu stanice. Systém RDS je dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu FM. * Poznámka · Systém RDS nemusí pracovat správn, pokud naladná stanice nevysílá správn signál RDS nebo pokud je signál stanice slabý. * Ne vsechny stanice vysílající v pásmu FM poskytují sluzby RDS, a pokud ano, nemusí se jednat o stejný typ sluzeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS ve vasí oblasti, vyzkousejte, které stanice jej poskytují. Píjem vysílání v systému RDS Vyberte stanici vysílající v pásmu FM. Pokud jste naladili stanici poskytující sluzby RDS, zobrazí se na displeji na pedním panelu název stanice*. * Pokud není mozno vysílání RDS správn pijímat, nemusí se název stanice na displeji zobrazit. Tip · Jakmile se zobrazí název stanice, mzete opakovaným stisknutím tlacítka , , DISPLAY (Zobrazení)" zobrazit její frekvenci. 74CZ Televizor Dalsí moznosti ovládání Výrobce Kód SONY ADMIRAL AIWA AKAI AOC BELL&HOWELL BROKSONIC CROSLEX TV "/1 , , TV INPUT (TV vstup)" Numerická tlacítka , , ENTER (Potvrzení)" , , TOOLS (Nástroje)" , , TV MENU (Nabídka televizoru)" , , TV CH +/­ (TV kanál)" 501 (výchozí), 502 510, 535, 542 501, 536, 539 503 503 535, 542 503 518 503, 551, 566, 567 503, 504, 505, 506, 507, 515 517 503, 517 508, 545 528 548 503, 509, 510 503, 512, 515, 517, 568, 576 511, 533 503, 513, 514, 515, 517, 557 521, 522 503, 510, 566 516, 552 503, 517 515, 556 503, 508, 510, 517, 518, 551 503, 515, 517, 518, 566 527 503, 519, 527, 566, 568 503, 520, 527, 554 509, 524, 553, 572 503, 504, 514, 517, 518 515, 518, 557 509, 525, 526, 551, 555 503 509, 535 503, 510, 527, 565, 567 503, 510, 523, 529 503, 515, 517, 531, 532, 534, 556, 557, 566, 569, 574 508, 545, 546, 567 503, 566 517, 535, 550, 565 535, 542, 550 Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladacem Po nastavení signálu dálkového ovladace mzete vás televizor ovládat prostednictvím dodaného dálkového ovladace. Indikátor TV rezimu TV CURTIS-MATHES DAEWOO DAYTRON EMERSON FISHER FUJITSU FUNAI GENERAL ELECTRIC GOLDSTAR/LG GRUNDIG HITACHI ITT/NOKIA J. C. PENNY JVC KTV C/X/x/c, , , RETURN (Zpt)" Dalsí moznosti ovládání , , VOLUME +/­ (Hlasitost)" Poznámka LOEWE LXI (Sears) MAGNAVOX MARANTZ MITSUBISHI/MGA NEC PANASONIC PHILCO PHILIPS PIONEER PORTLAND QUASAR RADIO SHACK RCA/PROSCAN SAMSUNG SANYO SCOTT SHARP SIGNATURE · Pi výmn baterií v dálkovém ovladaci mze dojít k vynulování kódového císla na výchozí nastavení (SONY). Znovu nastavte píslusné kódové císlo. Ovládání televizoru dálkovým ovladacem Stisknte a podrzte stisknuté tlacítko TV [/1 a numerickými tlacítky zadejte kód výrobce vaseho televizoru (viz tabulka). [. . . ] tlacítka se zmní na ovládací tlacítka televizoru, pokud je dálkový ovladac v TV rezimu. Dálkový ovladac je v TV rezimu, jestlize se indikátor TV rezimu 2 po stisknutí tlacítka TV 2 rozsvítí. 3)Tato 113CZ Prvodce nabídkou , , Control Menu (Ovládání)" , , DISPLAY (Zobrazení)" Prostednictvím nabídky , , Control Menu (Ovládání)" mzete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit píslusné informace. Opakovaným stisknutím tlacítka , , DISPLAY (Zobrazení)" vyvoláte nebo zmníte nabídku , , Control Menu (Ovládání)" následujícím zpsobem: , Nabídka , , Control Menu (Ovládání)" 1 m Nabídka , , Control Menu (Ovládání)" 2 (zobrazuje se pouze u nkterých disk) m Vypnutí nabídky , , Control Menu (Ovládání)" Nabídka , , Control Menu (Ovládání)" V nabídce , , Control Menu (Ovládání)" 1 a 2 se zobrazují rzné polozky v závislosti na typu disku. Blizsí informace o jednotlivých polozkách jsou uvedeny na stranách v závorkách. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-IS10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-IS10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag