Návod k použití SONY DAV-DZ860W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ860W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ860W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ860W.


SONY DAV-DZ860W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1940 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ860W (2246 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ860W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-283-045-11(1) Systém domácího kina s DVD pehrávacem Návod k obsluze DAV-DZ860W ©2008 Sony Corporation 2CZ 1 PEDNÍ PRAVÁ STEDOVÁ DAV-DZ860W Pipojení reprosoustav a televizoru PEDNÍ LEVÁ SPEAKER SPEAKER 10 EZW-RT EZW-RT10 CENTER SUBWOOFER FRONT R FRONT L SPEAKER FRONT R FRONT L ANTENNA COAXIAL 75 FM AM SPEAKER DIGITAL IN CENTER SUBWOOFER EZW-RT10 EURO AV COAXIAL OPTICAL DC5V 0. 7A MAX R AUDIO IN L PROSTOROVÁ (SURROUND) PRAVÁ TV HDMI OUT DMPORT LINE OUTPUT(TO TV) SPEAKER RT10 EZW- Pipojení a instalaci reprosoustav a televizoru provete podle následujících pokyn. Podrobnosti - viz návod k obsluze. CENTER SUBWOOFER SUBWOOFER EZW-RT10 EZW-RT10 PROSTOROVÁ (SURROUND) LEVÁ SPEAKER S-AIR ID A B C PAIRING SPEAKER L L SURROUND SURROUND BACK SURROUND SELECTOR R 3-292-839-11(1) R 3CZ 2 Pi pipojování systému pouze k televizoru Televizor EURO AV DIGITAL OUT COAXIAL OPTICAL TV/VIDEO A OUTPUT(TO TV) SPEAKER FRONT R FRONT L ANTENNA COAXIAL 75 FM AM SPEAKER CENTER SUBWOOFER EZW-RT10 DIGITAL IN EURO AV COAXIAL OPTICAL DC5V 0. 7A MAX R AUDIO IN L TV HDMI OUT DMPORT LINE OUTPUT(TO TV) Pipojení Set Top Boxu nebo digitálního satelitního receiveru k systému B C Televizor IN DIGITAL OUT OUT Set Top Box nebo digitální satelitní receiver IN COAXIAL OPTICAL DIGITAL OUT VIDEO IN COAXIAL OPTICAL VIDEO IN B DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL HDMI OUT TV SPEAKER FRONT R FRONT L ANTENNA COAXIAL 75 FM AM SPEAKER CENTER SUBWOOFER EZW-RT10 DIGITAL IN EURO AV COAXIAL OPTICAL DC5V 0. 7A MAX R AUDIO IN L TV HDMI OUT DMPORT LINE OUTPUT(TO TV) A Kabel SCART (EURO AV) (není soucástí píslusenství) B Kabel HDMI (není soucástí píslusenství) C Digitální optický/ koaxiální kabel (není soucástí píslusenství) 4CZ VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zapálené svícky. [. . . ] · V závislosti na televizoru nemusí být pehrán zacátek obsahu. · V závislosti na disku mze spustní pehrávání chvíli trvat. Ovládání pes konektor HDMI/externí audio zaízení Soucasné vypnutí systému a televizoru (System Power Off) (vypnutí systému) Pokud vypnete televizor stisknutím tlacítka POWER (napájení) na dálkovém ovladaci televizoru nebo tlacítka TV [/1 na dálkovém ovladaci systému, systém se rovnz automaticky vypne. Poznámka · Ped pouzitím funkce System Power Off (vypnutí systému) provete vhodné nastavení televizoru. pi výbru jiné funkce nez , , DVD" nebo , , TV" nebo pi pehrávání disku CD) se systém nemusí automaticky vypnout. Poslech TV zvuku pes reprosoustavy tohoto systému (System Audio Control) (ovládání zvuku systému) Tato funkce umozuje poslouchat TV zvuk pes reprosoustavy tohoto systému. Pro pouzití této funkce propojte systém a televizor audio kabelem (není soucástí píslusenství) a HDMI kabelem (není soucástí píslusenství) (strana 24). · Pokud zapnete televizor ped zapnutím systému, nebude TV zvuk chvíli vystupovat. · Pokud je televizor v rezimu PAP (obraz a obraz), nebude funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) pracovat. Po ukoncení rezimu PAP se obnoví zpsob výstupu TV zvuku pouzitý ped aktivací rezimu PAP. · Pokud vyberete TV program bhem pehrávání disku DVD na systému, funkce , , TV" se automaticky nastaví na výstup TV zvuku. · Pokud bhem sledování televize aktivujete funkci One-Touch Play (pehrávání stisknutím jediného tlacítka), aktivuje se i funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) a TV zvuk bude vypnut. · Bhem záznamu skladeb z hudebního CD na USB zaízení nebude funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) pracovat. Rada · Systém a televizor mzete propojit digitáln. Podrobnosti - viz (strana 25). 75CZ Nastavení maximální úrovn hlasitosti systému (Volume Limit) (omezení hlasitosti) Pokud v nabídce televizoru nebo stisknutím tlacítka THEATRE (kino) zmníte zpsob výstupu TV zvuku na výstup pes reprosoustavy systému, mze být v závislosti na úrovni hlasitosti systému reprodukován hlasitý zvuk. Tomu mzete zabránit omezením maximální úrovn hlasitosti. Podrobnosti - viz cást , , [VOLUME LIMIT] (omezení hlasitosti)" (strana 63). Pehrávání audio soubor/soubor obrázk JPEG z USB zaízení Pokud k systému pipojíte USB zaízení, jako je nap. digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení (není soucástí píslusenství), mzete pehrávat audio soubory (soubory MP3/WMA/AAC)/soubory obrázk JPEG ulozené na USB zaízení. Seznam USB zaízení, která lze k systému pipojit - viz , , Kompatibilní USB zaízení" (píloha). Na systému lze pehrávat pouze audio soubory ve formátu MP3/WMA/AAC*. * Soubory s ochranou autorských práv (Digital Rights Management) nelze na systému pehrávat. Poznámka · Systém není schopen pehrávat soubory WMA/AAC na disku DATA CD/DATA DVD. Poznámky ke kompatibilním USB zaízením · Nepouzívejte USB zaízení, která nejsou uvedena v seznamu , , Kompatibilní USB zaízení" (píloha). Správná funkce jiných nez uvedených model není zarucena. · Správná funkce vsak nemusí být zarucena ani pi pouzití specifikovaných model. · Nkterá z tchto USB zaízení nemusí být v urcitých oblastech prodávána. · Pi formátování USB zaízení provete formátování na píslusném USB zaízení nebo pomocí softwaru urceného pro daný model. Jinak nemusí být mozné správn penáset data z USB zaízení do tohoto systému. 76CZ Pipojení USB zaízení Pední panel 2 3 Stisknte tlacítko [/1 pro vypnutí systému. Vyjmte USB zaízení. Poznámky k USB zaízení · Systém je schopen pehrávat az 200 slozek vcetn alb, která neobsahují audio soubory a soubory obrázk. Pokud je v USB zaízení ulozeno více nez 200 slozek, závisí rozpoznání slozek systémem na jejich struktue. [. . . ] · Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou hustotou signálu pro disk Super Audio CD. · Vrstva CD1): Vrstva, která je citelná na pehrávaci klasických disk CD. 122CZ Jednovrstvý disk (disk s jedinou vrstvou Super Audio CD) Vrstva Super Audio CD Hybridní disk2) (disk s vrstvou Super Audio CD a vrstvou CD) Vrstva CD3) Vrstva Super Audio CD3) Vrstva Super Audio CD sestává z dvoukanálové oblasti nebo z vícekanálové oblasti. Doplující informace · Dvoukanálová oblast: Oblast, v níz jsou zaznamenány 2 stereofonní stopy. · Vícekanálová oblast: Oblast, v níz jsou zaznamenány vícekanálové stopy (az do 5. 1 kanál). Dvoukanálová oblast4) Vícekanálová oblast4) Vrstva Super Audio CD 1) CD vrstvu tohoto disku je mozno pehrávat na klasickém pehrávaci disk CD. Protoze ob vrstvy jsou na jedné stran, není teba disk otácet. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ860W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ860W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag