Návod k použití SONY DAV-DZ830W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ830W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ830W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ830W.


SONY DAV-DZ830W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1981 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ830W (2260 ko)
   SONY DAV-DZ830W annexe 1 (246 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ830W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-895-975-11(1) Systém domácího kina s DVD Návod k obsluze DAV-DZ830W ©2007 Sony Corporation 3-099-783-13(1) HDMI ovládání Prvodce Návod k obsluze ©2007 Sony Corporation Pouzívání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem , , BRAVIA" Pro pouzití funkce , , BRAVIA" Theatre Sync (synchronizace kina), nastavte funkci HDMI CONTROL podle níze uvedeného popisu. V pípad pipojení komponent Sony, které jsou kompatibilní s funkcí HDMI CONTROL prostednictvím kabelu HDMI (není soucástí dodávky), se ovládání zjednodusí následujícím zpsobem: ­ Pehrávání jedním dotykem: Pouze stisknutím tlacítka H na pístroji nebo dálkovém ovladaci se zapne televizor a automaticky se nastaví do rezimu vstupu z DVD. ­ Ovládání zvuku systému: Pi sledování televizního vysílání mzete pepínat výstup zvuku mezi televizorem nebo reproduktory systému. ­ Vypnutí systému: Pi vypnutí televizoru tlacítkem POWER na dálkovém ovladaci televizoru se automaticky vypne systém. HDMI CONTROL je spolecný funkcní standart pouzívaný v HDMI CEC (Ovládání spotební elektroniky) pro HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlisením). [. . . ] Dalsí podrobnosti o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrzeli s píslusnou jednotkou a se svým nahrávacím (vypalovacím) softwarem (není soucástí píslusenství). · Dalsí podrobnosti o audio souborech MP3 nebo souborech obrázk JPEG, které je mozno pehrávat na disku DATA CD nebo DATA DVD, viz cást , , Na tomto systému mzete pehrávat následující disky" (strana 55). Poznámka Poznámky k poadí pehrávání dat na discích DATA CD nebo DATA DVD Viz cást , , Poadí pi pehrávání audio soubor MP3 nebo soubor obrázk JPEG" (strana 56). Mjte na pamti, ze poadí pehrávání nemusí platit, a to v závislosti na softwaru, pouzitém pro vytvoení videosekvence DivX, nebo pokud je v kazdém albu více nez 200 alb a 600 videosekvencí DivX. · Systém nemusí být schopen pehrát videosekvenci DivX, která byla vytvoena kombinací dvou nebo více videosekvencí ve formátu DivX. · Pístroj není schopen pehrát videosekvenci DivX, jejíz velikost obrazu pesahuje 720 bod (síka obrazu) × 576 bod (výska obrazu) nebo jejíz velikost pesahuje 2 GB. · V závislosti na videosekvenci DivX mze zvuk peskakovat nebo nemusí odpovídat obrazu na obrazovce televizoru. · Systém není schopen pehrát nkteré videosekvence DivX, které jsou delsí nez 3 hodiny. · V závislosti na videosekvenci DivX se mze obraz zastavovat nebo mze být nejasný. V takovém pípad je doporuceno vytvoit soubor s nizsím datovým tokem. Pokud je zvuk stále zasumlý, doporucujeme vám pouzít jako audio formát MP3. Mjte vsak na pamti, ze tento systém nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio). · V dsledku kompresní technologie, pouzité u videosekvencí DivX, mze po stisknutí tlacítka H chvíli trvat, nez se objeví obraz. Volba alba 1 Stisknte tlacítko DVD MENU (nabídka DVD). Zobrazí se seznam alb obsazených na disku. V seznamu jsou pouze uvedena alba obsahující videosekvence ve formátu DivX. pokracování 61CZ 3( 3) SUMMER 2003 NEW YEAR'S DAY MY FAVOURITES Pro pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. Návrat k pedchozím údajm Stisknte tlacítko O RETURN (návrat). Zastavení pehrávání 2 3 Stisknte tlacítko X/x pro volbu alba, které si chcete pehrát. Stisknte tlacítko H. Stisknte tlacítko x. Systém spustí pehrávání od vybraného alba. Pro výbr videosekvencí DivX viz cást , , Výbr videosekvence DivX" (strana 62). Pro pehrávání následující nebo pedchozí videosekvence DivX, bez pepnutí na výse uvedený seznam soubor Následující nebo pedchozí videosekvenci DivX ve stejném albu mzete zvolit stisknutím tlacítka . />. Stisknutím tlacítka > pi pehrávání posledního souboru aktuálního alba mzete rovnz zvolit první soubor následujícího alba. Mjte na pamti, ze k pedchozímu albu se není mozno vrátit stisknutím tlacítka . . Pro návrat k pedchozímu albu zvolte album ze seznamu alb. Rada Pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. Pro vypnutí displeje Stisknte opakovan tlacítko DVD MENU (nabídka DVD). Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. Výbr videosekvence DivX 1 Po provedení kroku 2 v cásti , , Volba alba" stisknte tlacítko . · Pokud je pednastaven pocet zhlédnutí, mzete si videosekvence DivX pehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou nacítány následující události: ­ dojde-li k vypnutí systému, ­ je pehráván jiný soubor, ­ jakmile otevete zásuvku pro disk. Zobrazí se seznam soubor obsazených v albu. MY FAVOURITES 1(2 ) HAWAII 2004 VENUS 2 Stisknte tlacítko X/x pro volbu souboru a stisknte tlacítko . Zahájí se pehrávání zvoleného souboru. 62CZ Pehrávání disk VIDEO CD s funkcemi PBC (ovládání pehrávání) (Ver. 2. 0) (PBC Playback) (ovládání pehrávání) Pomocí funkce PBC (ovládání pehrávání) mzete provádt jednoduché interaktivní operace, funkce vyhledávání a dalsí podobné operace. Funkce PBC (ovládání pehrávání) umozuje interaktivní pehrávání disk VIDEO CD prostednictvím nabídky na obrazovce televizoru. Rzné funkce pro pehrávání disk 1 2 3 4 Zacnte pehrávat disk VIDEO CD s funkcí PBC. Zobrazí se nabídka, ze které mzete vybírat. Císlo pozadované polozky zvolte stisknutím numerického tlacítka. Stisknte . Postupujte interaktivn podle pokyn v nabídce. Pectte si pokyny dodané s diskem, protoze ovládání se mze u rzných VIDEO CD lisit. Pro pechod zpt do nabídky Stisknte tlacítko O RETURN (návrat). Poznámka · V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 mze místo nápisu [Press ENTER] (stisknte tlacítko ENTER) zobrazit nápis [Press SELECT] (stisknte tlacítko SELECT) - viz pokyny dodané s diskem. V takovém pípad stisknte tlacítko H. Rada · Pro pehrávání bez funkcí PBC (ovládání pehrávání) stisknte tlacítko . /> nebo numerická tlacítka, ve chvíli, kdy je systém v rezimu stop pro volbu skladby a pak stisknte tlacítko H nebo . Tímto zpsobem není mozné pehrávat statické zábry, nap. Pro návrat k pehrávání s funkcemi PBC (ovládání pehrávání) stisknte dvakrát tlacítko x a pak stisknte tlacítko H. 63CZ 8 Funkce radiopijímace Zopakujte kroky 1 az 7 pro ulození dalsích stanic. [. . . ] Blizsí informace o jednotlivých polozkách jsou uvedeny na stranách v závorkách. Píklad: Nabídka Control Menu 1 pi pehrávání disku DVD VIDEO. 108CZ Císlo práv pehrávaného titulu1) Císlo práv pehrávané kapitoly2) Celkový pocet titul1) Celkový pocet kapitol2) Polozky nabídky Control Menu Stav pehrávání (N pehrávání, X pauza, x stop atd. ) Typ pehrávaného disku3) Doba pehrávání4) Aktuální nastavení Moznosti 12 (27) 18 (34) T 1:32:55 Zvolená polozka DVD VIDEO Název funkce ve zvolené polozce nabídky Control Menu (nabídka ovládání) Indikace operací 1) OFF OFF DISC TITLE CHAPTER REPEAT ENTER Quit: DISPLAY U disku VIDEO CD (funkce PBC - ovládání pehrávání je zapnuta) se zobrazuje císlo scény, u disku VIDEO CD/ CD se zobrazuje císlo skladby/stopy, a u disku DATA CD/DATA DVD se zobrazuje císlo alba. U disk DATA DVD/DATA CD se zobrazuje císlo video alba DivX. Doplující informace 2) U disku VIDEO CD se zobrazuje císlo indexu, u disku MP3 se zobrazuje císlo audio skladby nebo císlo souboru obrázku JPEG (u disku DATA CD/DATA DVD). U disku DATA CD/DATA DVD se zobrazuje císlo videosekvence DivX. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ830W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ830W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag