Návod k použití SONY DAV-DZ810W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ810W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ810W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ810W.


SONY DAV-DZ810W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2904 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ810W (1608 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ810W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-661-567-11(1) Systém domácího kina DVD Návod k obsluze DAV-DZ810W ©2006 Sony Corporation Zapojení reprosoustav a televizoru Reprosoustavy a televizor nainstalujte podle schématu instalace uvedeného vpravo a pak je propojte níze vyobrazeným zpsobem. Kabely reprosoustav a konektory jsou barevn oznaceny v souladu s píslusnými zdíkami SPEAKER (reprosoustavy) pro pipojení reprosoustav. Pro dalsí poznámky a podrobnosti, týkající se instalace - viz Návod k obsluze. DIR-T1 FRONT L TELEVIZOR FRONT R SUR R SUR L WOOFER CENTER FRONT L - levá pední reprosoustava FRONT R - pravá pední reprosoustava CENTER - stední reprosoustava WOOFER - subwoofer SUR L - levá prostorová (surround) reprosoustava SUR R - pravá prostorová (surround) reprosoustava SUR L SPEAKER SUR L SUR R SUR R SS-TS56W FRONT L - levá pední reprosoustava FRONT R - pravá pední reprosoustava CENTER - stední reprosoustava WOOFER - subwoofer SUR L - levá prostorová (surround) reprosoustava SUR R - pravá prostorová (surround) reprosoustava FRONT L R POWE TELEVIZOR WOOFER DIR-T1 VÝSTUP (do TV) EURO AV LINE1 IN DIGITA L AM LINE2 IN Y (DVD ONLY) COMPONEN PB/CB T VIDEO PR/CR OUT DIGITA L SP EA KE OPTIC AL R COAXI AL OUTPUT (TO TV) COAXIAL IN R AUDIO L DIR-T1 FM 75 OUT LINE1 FRONT R FRONT L CENTER WOOFER SUR R SUR L (DVD ONLY) FRONT R CENTER 3 VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. [. . . ] · V závislosti na video souboru DivX mze zvuk peskakovat nebo nemusí odpovídat obrazu na obrazovce. · Systém není schopen pehrát nkteré video soubory DivX, které jsou delsí nez 3 hodiny. · V závislosti na video souboru DivX se mze obraz zastavovat nebo mze být nejasný. V takovém pípad je doporuceno vytvoit soubor s nizsím datovým tokem. Pokud je zvuk stále zasumný, doporucujeme vám pouzít jako audio formát MP3. Mjte vsak na pamti, ze tento systém nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio). · V dsledku kompresní technologie, pouzité u video soubor DivX mze po stisknutí tlacítka H chvíli trvat, nez se objeví obraz. Volba alba 1 Stisknte tlacítko MENU (menu). Zobrazí se seznam alb obsazených na disku. V seznamu jsou uvedena pouze alba obsahující video soubory ve formátu DivX. pokracování 61CZ Návrat k pedchozím údajm 3( 3) SUMMER 2003 NEW YEAR'S DAY MY FAVOURITES Stisknte tlacítko O RETURN. Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. 2 3 Stisknte tlacítko X/x pro volbu alba, které si chcete pehrát. Stisknte tlacítko H. Pro pehrání následujícího nebo pedchozího video souboru DivX bez pepnutí na výse uvedený seznam soubor Následující nebo pedchozí video soubor DivX ve stejném albu mzete zvolit stisknutím tlacítka . />. Stisknutím tlacítka > pi pehrávání posledního souboru aktuálního alba mzete rovnz zvolit první soubor následujícího alba. Mjte na pamti, ze k pedchozímu albu se není mozno vrátit stisknutím tlacítka . . Pro návrat k pedchozímu albu zvolte album ze seznamu alb. Tip Systém spustí pehrávání od vybraného alba. Pro volbu video soubor DivX viz cást , , Volba video souboru DivX" (strana 62). Pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. Vypnutí zobrazení údaj Opakovan stisknte tlacítko MENU. Zastavení pehrávání Stisknte tlacítko x. · Pokud je pednastaven pocet zhlédnutí, mzete si video soubory DivX pehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou nacítány následující události: ­ jakmile pístroj vypnete, ­ pokud je pehráván jiný soubor, ­ pi otevení zásuvky na disk. Volba video souboru DivX 1 Po provedení kroku 2 v cásti , , Volba alba" stisknte tlacítko . Zobrazí se seznam soubor obsazených v albu. MY FAVOURITES 1(2 ) HAWAII 2004 VENUS 2 Stisknte tlacítko X/x pro volbu souboru a stisknte tlacítko . Zahájí se pehrávání zvoleného souboru. Pechod na následující nebo pedchozí stránku Stisknte tlacítko C/c. 62CZ Pehrávání disk VIDEO CD s funkcemi PBC (Ver. 2. 0) (PBC Playback) Pomocí funkce PBC (ízení pehrávání) mzete provádt jednoduché interaktivní operace, funkce vyhledávání a dalsí podobné operace. Funkce PBC umozuje interaktivní pehrávání disk VIDEO CD prostednictvím menu na obrazovce televizoru. Rzné funkce pro pehrávání disk 1 2 3 4 Zacnte pehrávat disk VIDEO CD s funkcí PBC. Zobrazí se menu, ze kterého mzete vybírat. Pozadovanou polozku zvolte stisknutím numerického tlacítka. Stisknte . Postupujte interaktivn podle pokyn v nabídce. Pectte si pokyny dodané s diskem, protoze postup ovládání se mze u rzných disk VIDEO CD lisit. Pro pechod zpt do menu Stisknte tlacítko O RETURN. Poznámka · V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 mze místo nápisu [Press ENTER] (stisknte tlacítko ENTER) zobrazit nápis [Press SELECT] (stisknte tlacítko SELECT) - viz pokyny dodané s diskem. V takovém pípad stisknte tlacítko H. Tip · Pro pehrávání bez funkcí PBC stisknte tlacítko . /> nebo numerická tlacítka, ve chvíli, kdy je systém zastaven kvli volb skladby a pak stisknte tlacítko H nebo . Tímto zpsobem není mozné pehrávat statické zábry, nap. Pro návrat k pehrávání s funkcemi PBC stisknte dvakrát tlacítko x a pak stisknte tlacítko H. 63CZ Pro zmnu císla pedvolby Funkce radiopijímace Zacnte znovu od kroku 1. Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby Na pedvolby je mozno ulozit az 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Ped ladním stanic nezapomete ztlumit hlasitost na minimum. Poslech radiopijímace Nejprve do pamti systému ulozte stanice na pedvolbách (viz , , Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby" (strana 64)). 1 1 2 Stisknte opakovan tlacítko FUNCTION +/­, az se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , TUNER FM" nebo , , TUNER AM". Stisknte a podrzte tlacítko TUNING (ladní) + nebo ­, az se spustí vyhledávání stanic. Stisknte opakovan tlacítko FUNCTION +/­, az se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , TUNER FM" nebo , , TUNER AM". Naladí se naposledy pijímaná stanice. 2 Opakovan stisknte tlacítko PRESET (pedvolba) + nebo ­ pro volbu pozadované stanice na pedvolb. Po naladní stanice se vyhledávání zastaví. Na displeji na pedním panelu se zobrazí , , TUNED" (naladno) a , , ST" (u stereofonního programu). Po kazdém stisknutí tlacítka systém naladí jednu stanici na pedvolb. 3 Nastavte hlasitost stisknutím tlacítka VOLUME +/­ (hlasitost). 3 4 5 Stisknte tlacítko MENU (menu). [. . . ] Píklad: Menu Control Menu 1 pi pehrávání DVD VIDEO. pokracování 103CZ Císlo práv pehrávaného titulu1) Císlo práv pehrávané kapitoly2) Celkový pocet titul1) Celkový pocet kapitol2) Polozky menu Control Menu Stav pehrávání (N pehrávání, X pauza, x stop atd. ) Typy pehrávaných disk3) Doba pehrávání4) Aktuální nastavení Moznosti 12 (27) 18 (34) T 1:32:55 Zvolená polozka DVD VIDEO OFF OFF DISC TITLE CHAPTER REPEAT ENTER Název funkce ve zvolené polozce menu Control Menu Indikace operací Quit: DISPLAY se císlo scény u disku VIDEO CD (funkce PBC je zapnuta), císlo skladby u disku VIDEO CD/Super Audio CD, císlo alba u disku DATA CD/DATA DVD. 2) Zobrazuje se císlo indexu u disku VIDEO CD/Super Audio CD, císlo audio skladby MP3 nebo císlo souboru obrázku JPEG u disku DATA CD/DATA DVD. Zobrazuje se císlo video souboru DivX u disk DATA DVD/ DATA CD. Zobrazuje se , , MP3" v nabídce Control Menu 1 nebo , , JPEG" v nabídce Control Menu 2 pro DATA CD/DATA DVD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ810W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ810W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag