Návod k použití SONY DAV-DZ700FW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ700FW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ700FW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ700FW.


SONY DAV-DZ700FW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1822 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ700FW (2059 ko)
   SONY DAV-DZ700FW annexe 1 (2075 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ700FW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-635-104-11(1) DVD Systém domácího kina Návod k obsluze DAV-DZ700FW ©2005 Sony Corporation Zapojení reproduktor a televizoru Nainstalujte polozky A ~ H a televizor tak, jak je uvedeno v píkladu instalace, a pak jednotlivé komponenty zapojte níze uvedeným zpsobem. Kabely reprosoustav a zástrcky (konektory) jsou barevn oznaceny v souladu s píslusnými zdíkami pro pipojení reprosoustav. Pro dalsí poznámky a podrobnosti týkající se instalace - viz Návod k obsluze. B G E H A D F C D SURROUND C SPEAKER ND R SURROU L DIR-R2 H H D B C R POWE A VSTUP (Z KONEKTORU VIDEO) EURO AV ) F INPUT (FRO M VID EO G VÝSTUP (DO TV) VIDEO OUT COMPONENT PR/C R B DVD ONLY EURO AV Y PB/C AM (TO OUTPUT COAXIAL IN DIGITAL OPTICAL IN DIGITAL TV ) IN L R AUDIO VIDEO IN FM 75 VIDEO SAT COAXIAL CENTER FRONT L FRONT R WOOFER DIR-T1 SPEAKE R E 3 VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. [. . . ] Scénu mzete rovnz vyhledávat prostednictvím casového kódu. Numerická tlacítka CLEAR X/x ENTER DISPLAY 1 Stisknte tlacítko DISPLAY. (Pi pehrávání disku DATA CD s obrázky JPEG stisknte tlacítko DISPLAY dvakrát. ) Zobrazí se nabídka Control Menu. 2 Stisknte tlacítko X/x pro volbu zpsobu vyhledávání. x Pi pehrávání disku DVD VIDEO/ DVD-RW [TITLE] (titul) [CHAPTER] (kapitola) [TIME/TEXT] (cas/text) Volba [TIME/TEXT] umozuje vyhledávat pocátecní bod zadáním casového kódu. 56CZ x Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD bez funkce PBC [TRACK] (skladba) [INDEX] x Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD s funkcí PBC 12(27) (34) T 1:32:55 DVD VIDEO Pehrávání disk [SCENE] (scéna) x Pi pehrávání disku Super Audio CD 4 [TRACK] (skladba) [INDEX] x Pi pehrávání disku CD Stisknte tlacítko X/x nebo numerickými tlacítky zvolte císlo pozadovaného titulu, kapitoly, skladby, indexu, scény atd. , kterou chcete vyhledat. [TRACK] (skladba) x Pi pehrávání disku DATA CD (MP3 audio) Pokud udláte chybu Zruste císlo stiskem tlacítka CLEAR a pak zadejte jiné císlo. [ALBUM] [TRACK] (skladba) x Pi pehrávání disku DATA CD (soubor JPEG) 5 Stisknte tlacítko ENTER. Systém zahájí pehrávání od zvoleného císla. [ALBUM] [FILE] (soubor) x Pi pehrávání disku DivX video Vyhledání scény prostednictvím casového kódu (pouze disky DVD VIDEO) 1 V kroku 2 zvolte hodnotu TEXT]. [TIME/ [ALBUM] [FILE] (soubor) Píklad: pokud zvolíte [CHAPTER] (kapitola) vybere se [** (**)] (** pedstavuje císlo). Císlo v závorce odpovídá celkovému poctu titul, kapitol, skladeb, index, scén, alb nebo soubor. 12(27) 18(34) T 1:32:55 DVD VIDEO [T **:**:**] Zvolí se (doba pehrávání aktuálního titulu). 2 Stisknte tlacítko ENTER. [T **:**:**] se zmní na [T --:--:--]. 3 Numerickými tlacítky zadejte casový kód, poté stisknte tlacítko ENTER. Tak napíklad: pro nalezení scény s casovým kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od zacátku zadejte jednoduse [2:10:20]. Rada Zvolený ádek · Pokud je vypnuta nabídka Control Menu, mzete stisknutím numerických tlacítek a stisknutím tlacítka ENTER hledat kapitolu (disk DVD VIDEO/ DVD-RW), skladbu (disk Super Audio CD/CD) nebo soubor (disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD). Poznámka 3 Stisknte tlacítko ENTER. [** (**)] se zmní na [­ ­ (**)]. · Vyhledávání scény na disku DVD+RW prostednictvím casového kódu není mozné. · Zobrazené císlo titulu, kapitoly nebo skladby se shoduje s císlem zaznamenaným na disku. 57CZ Vyhledávání podle scény (Navigace obrazu - Picture Navigation) Obrazovku je mozno rozdlit na 9 cástí a pozadovanou scénu vyhledat rychleji. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 PICTURE NAVI Stisknte tlacítko C/X/x/c pro volbu titulu, kapitoly nebo skladby a pak stisknte tlacítko ENTER. Pehrávání se spustí od zvolené scény. Návrat k normálnímu pehrávání v prbhu nastavení C/X/x/c ENTER DISPLAY Stisknte tlacítko O RETURN nebo DISPLAY. Rada 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko PICTURE NAVI. Zobrazí se následující nabídka. CHAPTER VIEWER ENTER · Pokud je na disku více nez 9 titul, kapitol nebo skladeb, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky V. Pro zobrazení dalsích titul, kapitol nebo skladeb zvolte scénu v dolní cásti a stisknte tlacítko x. Pro návrat k pedchozí scén zvolte scény v horní cásti a stisknte tlacítko X. Poznámka · V závislosti na disku nebude mozno v nkterých pípadech zvolit nkteré polozky. 2 Opakovaným stiskem tlacítka PICTURE NAVI zvolte polozku. · [TITLE VIEWER] (prohlízec titulu) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdého titulu. · [CHAPTER VIEWER] (prohlízec kapitoly) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdé kapitoly. · [TRACK VIEWER] (prohlízec skladby) (pouze disk VIDEO CD/ Super VCD): zobrazuje první scénu z kazdé skladby. 3 Stisknte tlacítko ENTER. První scéna z kazdého titulu, kapitoly nebo skladby se zobrazuje následovn: 58CZ Zobrazení informací o disku Pi pehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-RW t Doba pehrávání a císlo aktuálního titulu r Zbývající doba aktuálního titulu r Doba pehrávání a císlo aktuální kapitoly r Zbývající doba aktuální kapitoly r Název disku r Titul a kapitola r Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí k normálnímu displeji. Pehrávání disk DISPLAY DISPLAY Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo DATA DVD (DivX video) Zobrazení doby pehrávání a zbývající doby na displeji na pedním panelu Na displeji na pedním panelu je mozno zobrazovat informace o disku, jako je napíklad zbývající doba pehrávání, celkový pocet titul na disku DVD nebo skladeb na disku CD, Super Audio CD, VIDEO CD nebo MP3 nebo název video soubor ve formátu DivX (strana 101). Stisknte tlacítko DISPLAY. t Doba/cas pehrávání aktuálního souboru r Název aktuálního souboru r Aktuální album a císlo souboru r Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí k normálnímu displeji. Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY pi pehrávání disku se displej zmní tak, jak je uvedeno v tabulkách. 59CZ Pi pehrávání disku VIDEO CD (bez funkcí PBC), Super Audio CD nebo CD t Doba pehrávání aktuální skladby r Zbývající doba aktuální skladby r Doba pehrávání disku r Zbývající doba disku r Název disku r Skladba a index* r Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí k normálnímu displeji. *3 Krom disk CD. · Budete-li chtít pehrávat disk obsahující pouze audio soubory MP3 a nastavíte-li rezim [MODE (MP3, JPEG)] na hodnotu [IMAGE (JPEG)] (strana 50), zobrazí se na displeji na pedním panelu zpráva , , NO IMAGE". Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na pedním panelu Pokud je pístroj pepnut do rezimu , , TUNER AM" nebo , , TUNER FM", mzete si naladnou frekvenci zkontrolovat na displeji na pedním panelu. Stisknte tlacítko DISPLAY. Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY se údaj na displeji zmní tak, jak je uvedeno dále. t Název stanice*1 r Frekvence*2 *1 Toto se zobrazuje, pokud jste zadali pro stanici na pedvolb název (strana 80). *2 Po uplynutí nkolika sekund se zobrazí pvodní displej. Pi pehrávání disku MP3 t Doba pehrávání a císlo aktuální skladby r Název skladby (souboru) Rada Zobrazení pehrávacího a zbývajícího casu Mzete si zobrazit pehrávací a zbývající cas aktuálního titulu, kapitoly nebo skladby a celkový cas pehrávání nebo zbývající cas disku. Krom toho lze rovnz zobrazit DVD text a název slozky/audio skladby MP3, zaznamenaný na disku. · Pi pehrávání disk VIDEO CD s funkcemi PBC se zobrazí doba pehrávání. · Pi pehrávání disk VIDEO CD bez funkcí PBC se po zobrazení názvu disku zobrazí císlo skladby a indexu. · Casové údaje a text si mzete také zobrazit prostednictvím nabídky Control Menu. Poznámka 1 · Pokud disk neobsahuje zádný text, zobrazí se místo názvu disku skladby (souboru) zpráva , , NO TEXT". · Pístroj je schopen zobrazovat pouze první úrove DVD/CD textu, jako je název disku nebo titul. · Pokud není mozno zobrazit název souboru MP3, zobrazí se místo toho na pedním panelu , , *". · V závislosti na textu se nemusí zobrazovat název disku nebo název skladby. · Doba pehrávání audio skladeb MP3 a video soubor DivX se nemusí zobrazovat správn. · Budete-li chtít pehrávat disk obsahující pouze soubory obrázk JPEG a nastavíte-li rezim [MODE (MP3, JPEG)] na hodnotu [AUTO] nebo [AUDIO (MP3)] (strana 50), zobrazí se na displeji na pedním panelu zpráva , , NO AUDIO". V prbhu pehrávání stisknte tlacítko DISPLAY. Zobrazí se následující nabídka. T 1:01:57 Casový údaj 2 Opakovaným stiskem tlacítka DISPLAY se casové informace zmní. Zobrazení informací a druhy cas/dob, které si mzete zobrazit, závisí na pehrávaném disku. 60CZ x Pi pehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-RW · T **:**:** Doba pehrávání aktuálního titulu · T­**:**:** Zbývající doba aktuálního titulu · C **:**:** Doba pehrávání aktuální kapitoly · C­**:**:** Zbývající doba aktuální kapitoly x Pi pehrávání disku VIDEO CD (s funkcemi PBC) DVD/Super Audio CD/CD text se zobrazí pouze v pípad, je-li na disku zaznamenán. Jestlize disk text neobsahuje, zobrazí se nápis "NO TEXT". Pehrávání disk BRAHMS SYMPHONY · **:** Doba pehrávání aktuální scény x Pi pehrávání disku VIDEO CD (bez funkcí PBC), disku Super Audio CD nebo CD Pro kontrolu textu na disku DATA CD (MP3 audio/DivX video)/DATA DVD (DivX video) Stisknutím tlacítka DISPLAY pi pehrávání audio skladeb MP3 na disku DATA CD nebo video soubor DivX na disku DATA CD/DATA DVD si mzete na obrazovce televizoru zobrazit název alba/skladby/souboru a datový tok audio stopy (mnozství dat za sekundu pro aktuální audio stopu). Datový tok* T 17:30 128k · T **:** Doba pehrávání aktuální skladby · T­**:** Zbývající doba aktuální skladby · D **:** Doba pehrávání aktuálního disku · D­**:** Zbývající cas aktuálního disku x Pi pehrávání disku DATA CD (MP3 audio) · T **:** Doba pehrávání aktuální skladby x Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video) JAZZ RIVER SIDE Název alba Název skladby/souboru · **:**:** Doba pehrávání aktuálního souboru Poznámka · Je mozno zobrazovat pouze znaky abecedy a císlice. · V závislosti na typu pehrávaného disku mze systém zobrazovat pouze omezený pocet znak. Krom toho (rovnz v závislosti na disku) se nemusejí zobrazit vsechny textové znaky. * Zobrazí se pokud: ­ pehráváte audio skladbu MP3 ulozenou na disku DATA CD. ­ pehráváte video soubor DivX, který obsahuje audio stopu ve formátu MP3 na disku DATA CD/ DATA DVD. Kontrola informací o pehrávání disku Pro kontrolu textu na disku DVD/ Super Audio CD/CD V kroku 2 opakovan stisknte tlacítko DISPLAY pro zobrazení textu, zaznamenaného na disku DVD/Super Audio CD/CD. pokracování 61CZ Kontrola informací o datu (pouze soubory JPEG) Informace o datu je mozno zobrazovat pi pehrávání, pokud je v souboru obrázku zaznamenána zálozka (tag) Exif*. V prbhu pehrávání stisknte dvakrát tlacítko DISPLAY. Zobrazí se nabídka Control Menu. 1(8) 1(20) 01/ 01/ 2003 DATA CD JPEG Informace o datu * Formát , , Exchangeable Image File Format" pedstavuje formát pro digitální fotoaparáty, definovaný sdruzením Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Rada · Informace o datu jsou ve formátu [DD/MM/RRRR]. [. . . ] Píslusné kódy oblasti (regionální kódy) jsou uvedeny na pístroji a rovnz na obalu disku. Tento systém je schopen pehrávat pouze disky s odpovídajícím kódem oblasti (regionální kód). Na systému je rovnz mozno pehrávat disky oznacené znackou , , ". I v pípad, ze na disku DVD není uveden zádný kód oblasti (regionální kód), mze být omezení regionu stále platné. ALL Na nkterých discích DVD je zaznamenáno nkolik úhl zábr scény nebo umístní videokamery. Vícejazycné (multilinguální) funkce Scéna U disk VIDEO CD s funkcí PBC (ovládání pehrávání) jsou stránky menu, pohyblivé a statické obrázky rozdleny do cástí, nazývaných , , scény". Titul Na nkterých discích DVD mze být zaznamenáno nkolik jazyk zvukového doprovodu nebo titulk. Parental Control (rodicovský zámek) Nejdelsí úsek obrazového záznamu nebo hudby na disku DVD, napíklad film atd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ700FW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ700FW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag