Návod k použití SONY DAV-DZ500F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ500F. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ500F bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ500F.


SONY DAV-DZ500F : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1613 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ500F (1957 ko)
   SONY DAV-DZ500F annexe 1 (1982 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ500F

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-590-887-11(1) DVD Systém domácího kina Návod k obsluze DAV-DZ500F ©2005 Sony Corporation Pipojení reprosoustav a televizoru Nainstalujte reprosoustavy A ~ F a televizor podle píkladu na obrázku vpravo a pak je propojte podle níze uvedeného obrázku. Kabely a konektory reprosoustav jsou barevn odliseny v souladu s píslusnými konektory. Poznámky a podrobnosti o instalaci naleznete v návodu k obsluze. VSTUP (Z KONEKTORU VIDEO) EURO AV VID EO ) M INPUT (FRO VÝSTUP (DO TV) DVD ONLY VIDEO OUT COMPONENT PR/CR EURO AV Y PB/CB AM OUTPUT (TO TV ) IN L R AUDIO VIDEO IN COAXIAL FM 75 FRONT R FRONT L SURR R SURR L CENTER WOOFER SAT R SPEAKE 3 VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. [. . . ] Pro návrat k normální rychlosti pehrávání stisknte tlacítko H. Po kazdém stisknutí tlacítka m nebo M pi pomalém pehrávání jednotlivých snímk (Slow-motion), se rychlost pehrávání zmní. Po kazdém stisknutí tlacítka se indikace zmní následujícím zpsobem: Ve smru pehrávání 2 y1 V opacném smru (pouze disk DVD VIDEO) 2 y1 Rychlost pehrávání , , 2 , , 1 "/, , 1 ". "/, , 2 " je nizsí, nez Vyhledání místa rychlým pehráváním dopedu nebo dozadu (Scan) (s výjimkou disku JPEG) 50CZ Pi pehrávání disku stisknte tlacítko m nebo M . Jakmile najdete pozadované místo, stisknte tlacítko H pro obnovení normální rychlosti pehrávání. Po kazdém Pehrávání po snímcích (Freeze Frame) (krom disk Super Audio CD, CD a JPEG) Vyhledávání Titulu/ Kapitoly/Skladby/Scény atd. Pehrávání disk Po perusení pehrávání (pauza) stisknte tlacítko (step) a pejdte na následující snímek. Stisknutím tlacítka (step) pejdete na pedcházející snímek (pouze disk DVD VIDEO/DVD-RW). K normální rychlosti pehrávání se vrátíte stiskem tlacítka H. Poznámka · Vyhledávání statického snímku není mozné na disku DVD-RW v rezimu VR. · U disk DATA CD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX. Na disku DVD mzete hledat podle titulu nebo kapitoly, na discích VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD mzete hledat podle skladby, indexu nebo scény. K titulm a skladbám na disku jsou piazena jednoznacná císla a zadáním odpovídajícího císla tedy lze pozadovanou polozku pímo zvolit. Scénu mzete rovnz vyhledávat prostednictvím casového kódu. Numerická tlacítka CLEAR X/x ENTER DISPLAY 1 Stisknte tlacítko DISPLAY. (Pi pehrávání disku DATA CD s obrázky JPEG, stisknte tlacítko DISPLAY dvakrát. ) Zobrazí se nabídka Control Menu. 2 Stisknte tlacítko X/x pro volbu zpsobu vyhledávání. x Pi pehrávání disku DVD VIDEO/ DVD-RW [TITLE] (titul) [CHAPTER] (kapitola) [TIME/TEXT] (cas/text) Volba [TIME/TEXT] umozuje vyhledávat pocátecní bod zadáním casového kódu. pokracování 51CZ x Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD bez funkce PBC [TRACK] (skladba) [INDEX] x Pi pehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD s funkcí PBC 12(27) (34) T 1:32:55 DVD VIDEO [SCENE] (scéna) x Pi pehrávání disku Super Audio CD 4 [TRACK] (skladba) [INDEX] x Pi pehrávání disku CD Stisknte tlacítko X/x nebo numerickými tlacítky zvolte císlo pozadovaného titulu, kapitoly, skladby, indexu, scény atd. , kterou chcete vyhledat. [TRACK] (skladba) x Pi pehrávání disku DATA CD (MP3 audio) Pokud udláte chybu Zruste císlo stiskem tlacítka CLEAR a pak zadejte jiné císlo. [ALBUM] [TRACK] (skladba) x Pi pehrávání disku DATA CD (soubor JPEG) 5 Stisknte tlacítko ENTER. Systém zahájí pehrávání od zvoleného císla. [ALBUM] [FILE] (soubor) x Pi pehrávání disku DivX video Vyhledání scény prostednictvím casového kódu (pouze disky DVD VIDEO) 1 V kroku 2 zvolte hodnotu TEXT]. [TIME/ [ALBUM] [FILE] (soubor) Píklad: pokud zvolíte [CHAPTER] (kapitola) Vybere se [** (**)] (** pedstavuje císlo). Císlo v závorce odpovídá celkovému poctu titul, kapitol, skladeb, index, scén, alb nebo soubor. 12(27) 18(34) T 1:32:55 DVD VIDEO [T **:**:**] Zvolí se (doba pehrávání aktuálního titulu). 2 Stisknte tlacítko ENTER. [T **:**:**] se zmní na [T --:--:--]. 3 Numerickými tlacítky zadejte casový kód, poté stisknte tlacítko ENTER. Tak napíklad, pro nalezení scény s casovým kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od zacátku, zadejte jednoduse [2:10:20]. Rada Zvolený ádek · Pokud je vypnuta nabídka Control Menu, mzete stisknutím numerických tlacítek a stisknutím tlacítka ENTER hledat kapitolu (disk DVD VIDEO/ DVD-RW), skladbu (disk Super Audio CD/CD) nebo soubor (disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD). Poznámka 3 Stisknte tlacítko ENTER. [** (**)] se zmní na [­ ­ (**)]. · Vyhledávání scény na disku DVD+RW prostednictvím casového kódu není mozné. · Zobrazené císlo titulu, kapitoly nebo skladby se shoduje s císlem zaznamenaným na disku. 52CZ Vyhledávání podle scény (Navigace obrazu - Picture Navigation) Obrazovku je mozno rozdlit na 9 cástí a pozadovanou scénu vyhledat rychleji. 1 2 3 4 5 6 Pehrávání disk 7 8 9 4 PICTURE NAVI (navigace obrazu) Stisknte tlacítko C/X/x/c pro volbu titulu, kapitoly nebo skladby a pak stisknte tlacítko ENTER. Pehrávání se spustí od zvolené scény. Návrat k normálnímu pehrávání v prbhu nastavení Stisknte tlacítko O RETURN nebo DISPLAY. Rada C/X/x/c ENTER DISPLAY 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko PICTURE NAVI. Zobrazí se následující nabídka. CHAPTER VIEWER ENTER · Pokud je na disku více nez 9 titul, kapitol nebo skladeb, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky V. Pro zobrazení dalsích titul, kapitol nebo skladeb zvolte scénu v dolní cásti, a stisknte tlacítko x. Pro návrat k pedchozí scén zvolte scény v horní cásti, a stisknte tlacítko X. Poznámka · V závislosti na disku nebude mozno v nkterých pípadech zvolit nkteré polozky. 2 Opakovaným stiskem tlacítka PICTURE NAVI zvolte polozku. · [TITLE VIEWER] (prohlízec titulu) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdého titulu. · [CHAPTER VIEWER] (prohlízec kapitoly) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdé kapitoly. · [TRACK VIEWER] (prohlízec skladby) (pouze disk VIDEO CD/Super VCD): zobrazuje první scénu z kazdé skladby. 3 Stisknte tlacítko ENTER. První scéna z kazdého titulu, kapitoly nebo skladby se zobrazuje následovn. 53CZ Zobrazení informací o disku Pi pehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-RW t Doba pehrávání a císlo aktuálního titulu r Zbývající doba aktuálního titulu r Doba pehrávání a císlo aktuální kapitoly r Zbývající doba aktuální kapitoly r Název disku r Titul a kapitola r Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí k normálnímu displeji. DISPLAY DISPLAY Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo DATA DVD (DivX video) t Doba/cas pehrávání aktuálního souboru Zobrazení doby pehrávání a zbývající doby na displeji na pedním panelu Na displeji na pedním panelu je mozno zobrazovat informace o disku, jako je napíklad zbývající doba pehrávání, celkový pocet titul na disku DVD nebo skladeb na disku CD, Super Audio CD, VIDEO CD nebo MP3 nebo název video soubor ve formátu DivX (strana 94). Stisknte tlacítko DISPLAY. r Název aktuálního souboru r Aktuální album a císlo souboru r Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí k normálnímu displeji. Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY pi pehrávání disku se displej zmní tak, jak je uvedeno v tabulkách. 54CZ Pi pehrávání disku VIDEO CD (bez funkcí PBC), Super Audio CD nebo CD · Budete-li pehrávat disk, obsahující pouze audio soubory MP3, zobrazí se na displeji na pedním panelu zpráva , , NO IMAGE". t Doba pehrávání aktuální skladby r Zbývající doba aktuální skladby r Doba pehrávání disku r Zbývající doba disku r Název disku r Skladba a index* r Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí k normálnímu displeji. * Krom disk CD. Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na pedním panelu Pokud je pístroj pepnut do rezimu , , TUNER AM" nebo , , TUNER FM", mzete si naladnou frekvenci zkontrolovat na displeji na pedním panelu. Stisknte tlacítko DISPLAY. Pehrávání disk Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY se údaj na displeji zmní tak, jak je uvedeno dále. t Název stanice*1 r Frekvence*2 *1 Toto se zobrazuje, pokud jste zadali pro stanici na pedvolb název (strana 73). *2 Po uplynutí nkolika sekund se vrátí pvodní displej. Pi pehrávání disku MP3 t Doba pehrávání a císlo aktuální skladby r Název skladby (souboru) Rada Zobrazení pehrávacího a zbývajícího casu Mzete si zobrazit pehrávací a zbývající cas aktuálního titulu, kapitoly nebo skladby a celkový cas pehrávání nebo zbývající cas disku. Krom toho lze rovnz zobrazit DVD text a název slozky/audio skladby MP3, zaznamenaný na disku. · Pi pehrávání disk VIDEO CD s funkcemi PBC se zobrazí doba pehrávání. · Pi pehrávání disk VIDEO CD bez funkcí PBC se po zobrazení názvu disku zobrazí císlo skladby a indexu. [. . . ] Na systému je rovnz mozno pehrávat disky, oznacené znackou , , ". I v pípad, ze na disku DVD není uveden zádný kód oblasti (regionální kód) mze být omezení regionu stále platné. ALL Na nkterých discích DVD mze být zaznamenáno nkolik jazyk zvukového doprovodu nebo titulk. PARENTAL CONTROL (rodicovský zámek) Scéna U disk VIDEO CD s funkcí PBC (ovládání pehrávání) jsou stránky menu, pohyblivé a statické obrázky rozdleny do cástí, nazývaných , , scény". Titul Funkce disku DVD, umozující omezené pehrávání disku v závislosti na vku diváka v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých zemí. Toto omezení je u rzných disk rzné; pokud je aktivováno, pehrávání je bu úpln zakázáno, nebo jsou peskakovány násilné scény nebo jsou nahrazovány jinými scénami a podobn. Playback Control (PBC) Nejdelsí úsek obrazového záznamu nebo hudby na disku DVD, napíklad film atd. u video záznamu nebo celé album u audio záznamu. Skladba Úseky obrazu nebo hudby na discích VIDEO CD, CD nebo MP3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ500F

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ500F bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag