Návod k použití SONY DAV-DZ360WA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ360WA. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ360WA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ360WA.


SONY DAV-DZ360WA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5639 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ360WA (1895 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ360WA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-298-611-11(1) Systém domácího kina s DVD pehrávacem Návod k obsluze DAV-DZ360WA © 2008 Sony Corporation DAV-DZ360WA 3-298-613-11(1) Cesky Pipojení reprosoustav a televizoru Reprosoustavy a televizor pipojte podle níze uvedených pokyn. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze. 1 PEDNÍ PRAVÁ STEDOVÁ PEDNÍ LEVÁ SPEAKER CENTER SPEAKER FRONT R FRONT L SUBWOOFER SUR R SUR L SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L ANTENNA COAXIAL 75 FM AM SPEAKER CENTER SUBWOOFER EZW-RT10 DIGITAL IN EURO AV COAXIAL OPTICAL DC5V 0. 7A MAX TV HDMI OUT DMPORT OUTPUT(TO TV) SPEAKER CENTER SUBWOOFER SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L PROSTOROVÁ (SURROUND) PRAVÁ SUBWOOFER PROSTOROVÁ (SURROUND) LEVÁ © 2008 Sony Corporation Vytistno v Ceské republice 2 Pi pipojení systému pouze k televizoru TV EURO AV DIGITAL OUT COAXIAL OPTICAL TV/VIDEO A OUTPUT(TO TV) SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L ANTENNA COAXIAL 75 FM AM SPEAKER CENTER SUBWOOFER EZW-RT10 DIGITAL IN EURO AV COAXIAL OPTICAL DC5V 0. 7A MAX TV HDMI OUT DMPORT OUTPUT(TO TV) Pipojení STB (Set Top Box) nebo digitálního satelitního receiveru k systému STB nebo digitální satelitní receiver C DIGITAL OUT IN B OUT IN COAXIAL OPTICAL DIGITAL OUT VIDEO IN COAXIAL OPTICAL VIDEO IN B DIGITAL IN TV COAXIAL OPTICAL HDMI OUT TV SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L ANTENNA COAXIAL 75 FM AM SPEAKER CENTER SUBWOOFER EZW-RT10 DIGITAL IN EURO AV COAXIAL OPTICAL DC5V 0. 7A MAX TV HDMI OUT DMPORT OUTPUT(TO TV) A B C Kabel SCART (EURO AV) (není soucástí píslusenství) Kabel HDMI (není soucástí píslusenství) Digitální optický/koaxiální kabel (není soucástí píslusenství) VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zapálené svícky. [. . . ] · Pokud bhem sledování televize aktivujete funkci One-Touch Play (pehrávání stisknutím jediného tlacítka), aktivuje se i funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) a TV zvuk bude vypnut. · Bhem záznamu skladeb z hudebního CD na USB zaízení nebude funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) pracovat. Tip · Systém a televizor mzete propojit digitáln. Podrobnosti - viz strana 15. 62CZ Nastavení maximální úrovn hlasitosti systému (Volume Limit) (omezení hlasitosti) Pokud v nabídce televizoru nebo stisknutím tlacítka THEATRE (kino) zmníte zpsob výstupu TV zvuku na výstup pes reprosoustavy systému, mze být v závislosti na úrovni hlasitosti systému reprodukován hlasitý zvuk. Tomu mzete zabránit omezením maximální úrovn hlasitosti. Podrobnosti - viz cást , , [VOLUME LIMIT] (omezení hlasitosti)" (strana 50). · Nkterá z tchto USB zaízení nemusí být v urcitých oblastech prodávána. · Pi formátování USB zaízení provete formátování na píslusném USB zaízení nebo pomocí softwaru urceného pro daný model. Jinak nemusí být mozné správn penáset data z USB zaízení do tohoto systému. Pipojení USB zaízení Pední panel Ovládání pes konektor HDMI/ externí audio zaízení Pehrávání audio soubor/soubor obrázk JPEG z USB zaízení Pokud k systému pipojíte USB zaízení, jako je nap. digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení (není soucástí píslusenství), mzete pehrávat audio soubory (soubory MP3/WMA/AAC)/soubory obrázk JPEG ulozené na USB zaízení. Seznam USB zaízení, která lze k systému pipojit - viz , , Kompatibilní USB zaízení" (píloha). Na systému lze pehrávat pouze audio soubory ve formátu MP3/WMA/AAC*. * Soubory s ochranou autorských práv (Digital Rights Management) nelze na systému pehrávat. Poznámka USB zaízení Poznámka · Pokud chcete pouzít konektor AUDIO IN/A. CAL MIC (audio vstup/mikrofon pro automatickou kalibraci) a soucasn je pipojeno USB zaízení, bute opatrní, protoze mezi tmito konektory je k dispozici málo prostoru. 1 2 Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/­ (funkce), az se na displeji na pedním panelu zobrazí indikace , , USB". Pipojte USB zaízení (digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení) do konektoru (USB). · Systém není schopen pehrávat soubory WMA/AAC na disku DATA CD/DATA DVD. Po pipojení USB zaízení se na displeji na pedním panelu zobrazí bhem nacítání vsech dat na USB zaízení nápis , , READING" (nacítání). Poznámka Poznámky ke kompatibilním USB zaízením · Nepouzívejte USB zaízení, která nejsou uvedena v seznamu , , Kompatibilní USB zaízení" (píloha). Správná funkce jiných nez uvedených model není zarucena. · Správná funkce vsak nemusí být zarucena ani pi pouzití specifikovaných model. · Pi pipojování USB zaízení se ujistte, ze jej pipojujete správným smrem. · USB zaízení nezasunujte do konektoru násilím, protoze by mohlo dojít k poskození zaízení. · Do USB konektoru nepipojujte zádné jiné zaízení krom USB zaízení a nevkládejte do nj zádné pedmty. 63CZ · Podle typu USB zaízení mze trvat asi 10 sekund, nez se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , READING" (nacítání). Vyjmutí USB zaízení 1 2 3 Stisknte tlacítko x pro zastavení pehrávání. Vyjmte USB zaízení. Poznámky k USB zaízení · Systém je schopen pehrávat az 200 slozek vcetn alb, která neobsahují audio soubory a soubory obrázk. Pokud je v USB zaízení ulozeno více nez 200 slozek, závisí rozpoznání slozek systémem na jejich struktue. · Systém je schopen pehrát následující soubory: Soubor Pípona souboru Soubor MP3 Soubor WMA Soubor AAC , , . mp3" , , . wma" , , . m4a" Soubor obrázku JPEG , , . jpg" nebo , , . jpeg" · · · · · Systém bude pehrávat jakékoliv soubory s výse uvedenou píponou, i kdyz nejsou ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG. Pi pehrávání tohoto typu dat vsak mze dojít k reprodukci hlasitého sumu, který mze poskodit vase reprosoustavy. V následujících situacích/pi pouzití následujících USB zaízení mze spustní pehrávání trvat delsí dobu: ­ pokud pouzíváte USB zaízení se slozitou stromovou strukturou slozek, ­ pokud byl práv pehráván audio soubor nebo soubor obrázku JPEG v jiné slozce. V závislosti na formátu soubor ulozených v USB zaízení nemusí být mozné pehrávat tyto soubory na systému. Systém je schopen pehrávat soubory ulozené ve slozkách do osmé úrovn. [. . . ] E Stereofonní/monofonní efekt (pouze radiopijímac) (57). F Rozsvítí se, pokud je v pístroji vlozen S-AIR transceiver a probíhá penos zvuku (74). G Rozsvítí se pi správném pipojení konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) ke kompatibilnímu zaízení HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) se vstupem HDMI nebo DVI (Digital Visual Interface) (15). H Aktuální prostorový formát (neplatí pro soubor obrázku JPEG). I Rozsvítí se po vlození disku ve formátu NTSC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ360WA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ360WA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag