Návod k použití SONY DAV-DZ340

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ340. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ340 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ340.


SONY DAV-DZ340 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2597 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ340 QUICK START GUIDE (1191 ko)
   SONY DAV-DZ340 (1454 ko)
   SONY DAV-DZ340 QUICK START GUIDE (499 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ340

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-262-748-11(1) (CZ) DVD systém domácího kina Návod k obsluze DAV-DZ340/DAV-DZ740 UPOZORNNÍ Pozor ­ Pouzívání optických pístroj pi práci s tímto produktem zvysuje riziko poskození zraku. Neinstalujte toto zaízení do uzaveného prostoru, napíklad do knihovny nebo vestavné skíky. Chcete-li snízit riziko pozáru, nezakrývejte vtrací otvory zaízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Nepokládejte na zaízení zdroje oteveného ohn, jako napíklad zapálené svícky. Chcete-li snízit riziko pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zaízení kapající nebo stíkající vod a nepokládejte na zaízení objekty naplnné tekutinami, jako napíklad vázy. [. . . ] · Pokud systém zapnete stisknutím tlacítka pro výbr funkce, obraz a zvuk nemusí být synchronizovány. · Pokud je zobrazeno OSD (on-screen display) systému, tato funkce nefunguje. 43GB Penos skladeb na USB zaízení Skladby na zvukovém CD nebo rozhlasové programy mzete pesunout na USB zaízení pomocí kódování do formátu MP3. Na USB zaízení mzete pesunout také soubory MP3, které se nacházejí na DATA CD/DATA DVD. Pipojení USB zaízení viz "Pehrávání soubor na disku/USB zaízení" (strana 28). Penesená hudba je urcena pouze k soukromému pouzití. Pi pouzití hudby k jiným úcelm je nutné svolení drzitel autorských práv. Výbr cílového místa pro penos na USB zaízení Podle typu USB zaízení mzete vybrat císlo pamti pro penos. Stisknte tlacítko MEM SEL. Zvolené císlo pamti USB Memory 2 selected. Home Theatre System Poznámka Poznámky k penosu na USB zaízení · Nepropojujte tuto jednotku a USB zaízení pes USB rozbocovac. · Ujistte se, ze na USB zaízení je dostatek volného místa. · Pokud stopy penásíte ze zvukového CD, budou zaznamenány jako soubory s penosovou rychlostí 128 kb/s. · Pokud penásíte sobory MP3 z DATA CD/ DATA DVD, penosová rychlost zstane stejná jako v pípad pvodních soubor MP3. · Pokud penásíte rozhlasový program, zvuk bude zaznamenán do souboru MP3 s penosovou rychlostí 128 kb/s. · Textové informace ulozené na CD se do vytvoených soubor MP3 nepenásejí. · Pokud penos ze zvukového CD zastavíte v polovin, vytváený soubor MP3 se smaze. · Penos se automaticky zastaví, jestlize: ­ Na USB zaízení bhem penosu dojde volné místo. ­ Pocet slozek na USB zaízení dosáhne limitu, který je systém schopen rozpoznat. · Na jedno USB zaízení mzete ulozit az 199 slozek. · Pokud jiz na USB zaízení existuje slozka nebo soubor se stejným názvem, jaký má slozka nebo soubor, který se snazíte penést, pidá se k názvu sekvencní císlo, takze nedojde k pepsání pvodní slozky nebo souboru. · Pokud pam nelze vybrat, na TV obrazovce se zobrazí zpráva [Operation not possible. ] (Operaci nelze provést. ). · Císlo pamti se mní podle typu USB zaízení. · Ped zahájením penosu vyberte cílové místo. Pravidla pro vytváení slozek a soubor Pi penosu na USB zaízení se , , MUSIC" slozka vytvoí pímo na , , ROOT". Slozky a soubory v této slozce , , MUSIC" se vytváejí následujícím zpsobem podle zvolené metody penosu a zdroje. · Penos nkolika stop na zvukovém CD nebo nkolika soubor MP3 na DATA CD/DATA DVD Zdroj Název slozky Název souboru MP3 Audio CD Stejný jako název zdroje1) , , FLDR001"2) , , TRACK001"3) · Penos jedné stopy na zvukovém CD nebo jednoho souboru MP3 na DATA CD/DATA DVD Zdroj Název slozky Název souboru MP3 Audio CD , , REC1-MP3"4) , , REC1-CD"4) Stejný jako název zdroje1) , , TRACK001"3) 44GB · Penos rozhlasového programu Název slozky Název souboru Výbr jednotlivých stop/soubor MP3/ slozek Stisknutím tlacítka X/x posunujte zvýraznní stopy/souboru MP3/slozky a poté v kroku 5 stisknte tlacítko , kterým k polozce pidáte zatrzítko. Chcete-li výbr ukoncit, posute zvýraznní na píslusnou stopu/soubor MP3/slozku a stisknte tlacítko , kterým zatrzítko zrusíte. x Pokud se jedná o zvukové CD , , FM001"4) 1)Az , , TRACK001"3) 64 znak z pvodního názvu (vcetn pípony). dále pokracují v císelném poadí. 2)Slozky 3)Soubory 4) Pi penosu jedné stopy se nový soubor ulozí do slozky , , REC1-MP3" nebo , , REC1-CD". Penos stop na zvukovém CD nebo soubor MP3 na DATA CD/DATA DVD na USB zaízení Zbývající místo na USB zaízení USB TRANSFER 1 2 3 1 2 3 Nactte CD/DATA CD/DATA DVD. Stisknte tlacítko DISPLAY, pokud je systém v rezimu zastavení. [. . . ] Kdyz systém a TV propojíte pomocí kabelu SCART (EURO AV), neprobhne automatická zmna nastavení vstupu TV. 61CZ Zprávy Píznak Problémy a jejich esení Stídav se zobrazuje , , PROTECT" a , , PUSH PWR". · Stisknutím klávesy "/1 systém vypnte. Jakmile , , STANDBY" zmizí, zkontrolujte následující polozky: ­ Doslo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabel?­ Jsou vtrací otvory systému zakryty njakým pedmtem?­ Jakmile zkontrolujete výse uvedené polozky a provedete píslusná opatení, spuste systém. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ340

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ340 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag