Návod k použití SONY DAV-DZ300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ300.


SONY DAV-DZ300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1848 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ300 (1897 ko)
   SONY DAV-DZ300 annexe 1 (1923 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-590-883-12(1) DVD Systém domácího kina Návod k obsluze DAV-DZ300 ©2005 Sony Corporation 2-590-947-11(1) DAVDZ300 Cesky Kabely a konektory reprosoustav jsou barevn odliseny v souladu s píslusnými konektory. Poznámky a podrobnosti o instalaci naleznete v návodu k obsluze. Pipojení reprosoustav a televizoru TV INPUT (FROM VCR) Výstup z videozaízení EURO AV ) M VID EO INPUT (FRO OUTPUT (FROM TV) Výstup do TV EURO AV COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY AM Y PB/CB PR/CR OUTPUT (TO TV ) FRONT R FRONT L SURR R SURR L CENTER WOOFER IN L R AUDIO VIDEO IN COAXIAL SAT FM 75 SPEAKE R 3 VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli vzniku ohn, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji papírovými novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte rozsvícené svícky. [. . . ] · U disk DATA CD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX. Vyhledávání titulu/ kapitoly/skladby/scény atd. Na disku DVD mzete hledat titul nebo kapitolu, na discích VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD mzete hledat skladbu, index nebo scénu. K titulm a skladbám na disku jsou piazena jednoznacná císla a zadáním odpovídajícího císla lze pozadovanou polozku tedy pímo zvolit. Scénu mzete rovnz vyhledávat prostednictvím casového kódu. Císelná tlacítka CLEAR (smazání) X/x ENTER DISPLAY 1 Stisknte tlacítko DISPLAY. (Pi pehrávání disku DATA CD s obrázky JPEG, stisknte tlacítko DISPLAY dvakrát). Zobrazí se nabídka Control Menu. 2 Stisknte tlacítko X/x pro volbu zpsobu vyhledávání. x Pi pehrávání disku DVD VIDEO/ DVD-RW [TITLE] (titul) [CHAPTER] (kapitola) [TIME/TEXT] (cas/text) 48CZ Volba [TIME/TEXT] umozní vyhledávat pocátecní bod prostednictvím casového kódu. x Pi pehrávání disku VIDEO CD/ Super VCD bez funkce PBC 12(27) (34) T 1:32:55 DVD VIDEO Pehrávání disk [TRACK] (skladba) [INDEX] (index) x Pi pehrávání disku VIDEO CD/ Super VCD s funkcí PBC 4 [SCENE] (scéna) x Pi pehrávání disku Super Audio CD Stisknte X/x nebo císelná tlacítka pro výbr císla pozadovaného titulu, kapitoly, skladby, scény atd. Pokud udláte chybu Zruste císlo stiskem tlacítka CLEAR, a pak zadejte jiné císlo. [TRACK] (skladba) [INDEX] (index) x Pi pehrávání disku CD 5 Stisknte tlacítko ENTER. [TRACK] (skladba) x Pi pehrávání disku DATA CD (MP3 audio) Systém zahájí pehrávání od zvoleného císla. [ALBUM] (album) [TRACK] (skladba) x Pi pehrávání disku DATA CD (soubor JPEG) Vyhledání scény prostednictvím casového kódu (pouze DVD VIDEO) 1 V kroku 2 zvolte hodnotu TEXT]. [TIME/ [ALBUM] (album) [FILE] (soubor) x Pi pehrávání disku DivX video [T **:**:**] je zvolena (doba pehrávání aktuálního titulu). 2 Stisknte tlacítko ENTER. [T **:**:**] zmní se na [T --:--:--]. [ALBUM] (album) [FILE] (soubor) Píklad: kdyz zvolíte [CHAPTER], vybere se [** (**)] (** pedstavuje císlo). Císlo v závorce odpovídá celkovému poctu titul, kapitol, skladeb, index, scén, alb nebo soubor. 12(27) 18(34) T 1:32:55 DVD VIDEO 3 Císelnými tlacítky zadejte casový kód, poté stisknte tlacítko ENTER. Napíklad pro nalezení scény 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od zacátku, zadejte [2:10:20]. Rada · Pokud je vypnuta nabídka Control Menu, mzete stisknutím numerických tlacítek a stisknutím tlacítka ENTER hledat kapitolu (disk DVD VIDEO/ DVD-RW), skladbu (disk Super Audio CD/CD) nebo soubor (disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD). Poznámka Zvolený ádek · Vyhledávání scény prostednictvím casového kódu není na disku DVD+RW mozné. · Zobrazené císlo titulu, kapitoly nebo skladby se shoduje s císlem, zaznamenaným na disku. 3 Stisknte tlacítko ENTER. [** (**)] se zmní na [­ ­ (**)]. 49CZ Vyhledávání podle scény (Navigace podle obrazu) 1 2 3 4 5 6 Obrazovku je mozno rozdlit na 9 cástí a pozadovanou scénu vyhledat rychleji. 7 8 9 4 Tlacítko PICTURE NAVI Stisknte tlacítko C/X/x/c pro volbu kapitoly, titulu nebo skladby, a pak stisknte tlacítko ENTER. Pehrávání se spustí od zvolené scény. Návrat k normálnímu pehrávání v prbhu nastavení Stisknte tlacítko O RETURN nebo DISPLAY. Rada C/X/x/c ENTER DISPLAY 1 Bhem pehrávání stisknte tlacítko PICTURE NAVI. Zobrazí se následující nabídka. CHAPTER VIEWER ENTER · Pokud je na disku více nez 9 kapitol, titul nebo skladeb, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky V. Dalsí kapitoly, tituly nebo skladby zobrazíte po výbru scény vpravo dole a stisku tlacítka x. K pedcházející scén se vrátíte po výbru scény nahoe a stisku tlacítka X. Poznámka · V závislosti na disku nebude mozno v nkterých pípadech zvolit nkteré polozky. 2 Opakovaným stiskem tlacítka PICTURE NAVI zvolte polozku. · [TITLE VIEWER] (prohlízec titulu) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdého titulu. · [CHAPTER VIEWER] (prohlízec kapitol) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z kazdé kapitoly. · [TRACK VIEWER] (prohlízec skladby) (pouze disk VIDEO CD/ Super VCD): zobrazuje první scénu z kazdé skladby. 3 Stisknte tlacítko ENTER. První scéna z kazdé kapitoly, titulu nebo skladby se zobrazuje následovn. 50CZ Zobrazení informací o disku Pi pehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-RW t Doba pehrávání a císlo aktuálního titulu r Zbývající cas aktuálního titulu r Doba pehrávání a císlo aktuální kapitoly r Zbývající cas aktuální kapitoly r Název disku r Titul a kapitola r Zobrazení se vrátí k hornímu obrázku po 2 sekundách. Pehrávání disk DISPLAY DISPLAY Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo disku DATA DVD (DivX video) Zobrazení doby pehrávání a zbývající doby na displeji na pedním panelu Na displeji na pedním panelu je mozno zobrazovat informace o disku, jako je napíklad zbývající doba, celkový pocet titul na disku DVD nebo skladeb na disku VIDEO CD, Super Audio CD, CD nebo MP3 nebo název souboru DivX video (strana 91). Stisknte tlacítko DISPLAY. t Cas pehrávání aktuálního souboru r Název aktuálního souboru r Aktuální album a císlo souboru r Zobrazení se vrátí k hornímu obrázku po 2 sekundách. Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY pi pehrávání disku se displej zmní tak, jak je uvedeno v tabulkách. 51CZ Pi pehrávání disku VIDEO CD (bez funkcí PBC), disku Super Audio CD nebo CD (JPEG)] (strana 42), zobrazí se zpráva , , NO IMAGE" na displeji na pedním panelu. t Doba pehrávání aktuální skladby r Zbývající cas aktuální skladby r Doba pehrávání disku r Zbývající cas disku r Název disku r Skladba a index* r Zobrazení se vrátí k hornímu obrázku po 2 sekundách. * Neplatí pro CD. Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na pedním panelu Kdyz je systém nastaven do rezimu radiopijímace , , TUNER AM" nebo , , TUNER FM, " mzete kontrolovat frekvenci pomocí displeje na pedním panelu. Stisknte tlacítko DISPLAY. S kazdým stiskem tlacítka DISPLAY se údaje na displeji mní podle následujícího schématu. t Název stanice*1 r Frekvence*2 *1 Toto se zobrazuje, pokud jste zadali pro stanici na pedvolb název (strana 70). *2 Vrátí se k normálnímu zobrazení po uplynutí nkolika sekund. Pi pehrávání disku MP3 t Doba pehrávání a císlo aktuální skladby r Název skladby (souboru) Rada Zobrazení pehrávacího a zbývajícího casu Mzete si zobrazit pehrávací a zbývající cas aktuálního titulu, kapitoly nebo skladby a celkový cas pehrávání nebo zbývající cas disku. Mzete také zobrazit údaje DVD text a název MP3 souboru/slozky, zaznamenané na disku. · Pi pehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC se zobrazí doba pehrávání. · Pi pehrávání disku VIDEO CD bez PBC funkce se po zobrazení názvu disku zobrazí císlo skladby a indexu. · Casové údaje a text mzete také zobrazit prostednictvím nabídky Control Menu. Poznámka 1 V prbhu pehrávání stisknte tlacítko DISPLAY. Zobrazí se následující nabídka. T 1:01:57 · Pokud disk neobsahuje text, název disku nebo název skladby (souboru), zobrazuje se , , NO TEXT. " · Systém je schopen zobrazovat pouze první úrove DVD/CD textu, jako je název disku nebo titulu. · Pokud není mozné zobrazit název MP3 souboru, objeví se místo nj , , *" na displeji na pedním panelu. · V závislosti na textu se nemusí zobrazovat jméno disku nebo skladby. · Doba pehrávání audio skladeb MP3 a video soubor DivX se nemusí zobrazovat správn. · Pokud pehráváte disk, obsahující soubory obrázk JPEG, a nastavíte [MODE (MP3, JPEG)] na [AUTO] nebo [AUDIO (MP3)] (strana 42), zobrazí se zpráva , , NO AUDIO" na displeji na pedním panelu. · Pokud pehráváte disk, obsahující pouze soubory MP3, a nastavíte [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE Casový údaj 2 Opakovaným stiskem tlacítka DISPLAY se casové informace zmní. Zobrazení informací a druhy cas/dob, které si mzete zobrazit, závisí na pehrávaném disku. x Pi pehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-RW · T **:**:** Doba pehrávání aktuálního titulu 52CZ · T­**:**:** Zbývající cas aktuálního titulu · C **:**:** Doba pehrávání aktuální kapitoly · C­**:**:** Zbývající cas aktuální kapitoly x Pi pehrávání disku VIDEO CD (s funkcemi PBC) BRAHMS SYMPHONY Pehrávání disk · **:** Doba pehrávání aktuální scény x Pi pehrávání disku VIDEO CD (bez funkcí PBC), disku Super Audio CD nebo CD Zobrazení textu DATA CD (MP3 audio/DivX video)/DATA DVD (DivX video) Stisknutím tlacítka DISPLAY pi pehrávání audio skladeb MP3 na disku DATA CD nebo video soubor DivX na disku DATA CD/DATA DVD si mzete zobrazit název alba/skladby/ souboru a datový tok audio stopy (mnozství dat za sekundu pro aktuální audio stopu). Datový tok* T 17:30 128k · T **:** Doba pehrávání aktuální skladby · T­**:** Zbývající cas aktuální skladby · D **:** Doba pehrávání aktuálního disku · D­**:** Zbývající cas aktuálního disku x Pi pehrávání disku DATA CD (MP3 audio) · T **:** Doba pehrávání aktuální skladby x Pi pehrávání disku DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video) JAZZ RIVER SIDE Název alba Název skladby/souboru · **:**:** Doba pehrávání aktuálního souboru Poznámka · Je mozno zobrazovat pouze znaky abecedy a císlice. · V závislosti na typu pehrávaného disku mze systém zobrazovat pouze omezený pocet znak. Krom toho (rovnz v závislosti na disku) se nemusejí zobrazit vsechny textové znaky. * Zobrazí se pokud: ­ pehráváte audio skladbu MP3, ulozenou na disku DATA CD. [. . . ] Toto omezení je u rzných disk rzné; pokud je aktivováno, pehrávání je bu úpln zakázáno nebo jsou peskakovány násilné scény nebo jsou nahrazovány jinými scénami, a podobn. ízení pehrávání (PBC) Úseky obrazu nebo hudby na discích Super Audio CD, CD, VIDEO CD nebo MP3. Album se skládá z nkolika skladeb (pouze disk MP3). Disk VIDEO CD Signály, zakódované do disku VIDEO CD (Verze 2. 0), umozující ovládání pehrávání disku. Prostednictvím stránek nabídky, zaznamenaných na disku VIDEO CD s funkcemi PBC, mzete snadno ovládat pehrávání pomocí interaktivních program, program s funkcemi pro vyhledávání, a podobn. Progresivní formát (sekvencní skenování) Na rozdíl od prokládaného formátu (interlace) mze progresivní formát zobrazovat 60 snímk za sekundu ve vsech ádcích (525 ádk v systému NTSC). Celková kvalita obrazu se zvýsí a statické obrázky, text a horizontální linie se jeví jako ostejsí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag