Návod k použití SONY DAV-DZ280

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DAV-DZ280. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DAV-DZ280 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DAV-DZ280.


SONY DAV-DZ280 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2021 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DAV-DZ280 (1681 ko)
   SONY DAV-DZ280 annexe 1 (1674 ko)
   SONY DAV-DZ280 annexe 2 (321 ko)
   SONY DAV-DZ280 annexe 3 (305 ko)
   SONY DAV-DZ280 annexe 4 (301 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DAV-DZ280

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-122-220-11(1) Systém domácího kina s DVD pehrávacem Návod k obsluze DAV-DZ280 ©2009 Sony Corporation 2CZ 4-136-120-11(1) Prvodce rychlým nastavením DAV-DZ280 Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze. 1 Pipojení reprosoustav Pipojte reproduktorové kabely tak, aby odpovídaly barv konektor SPEAKER (reprosoustavy) na pístroji. SUBWOOFER Pístroj PEDNÍ PRAVÁ STEDOVÁ PEDNÍ LEVÁ PROSTOROVÁ (SURROUND) PRAVÁ PROSTOROVÁ (SURROUND) LEVÁ ©2009 Sony Corporation 3CZ Zadní panel pístroje SPEA FRONT R L FRONT KER SUR R SUR L SPEA KER ER CENT R OOFE SUBW I OUT HDM DMPO RT DC5V AX 0. 7A M Bílá Modrá Zelená Fialová Cervená Sedá · Pro dosazení nejlepsího mozného prostorového (surround) zvuku umístte vsechny reprosoustavy do stejné vzdálenosti od poslechového místa. · Vsechny reprosoustavy krom subwooferu by mly být umístny ve výsce usí. Pipojení reproduktorových kabel k reprosoustav Zadní strana reprosoustavy (­) (+) 4CZ 2 Pipojení televizoru Podle konektor na vasem televizoru vyberte zpsob pipojení. Zpsob 1: Pipojení pomocí kabelu SCART (EURO AV) NNA ANTE IAL 75 COAX FM Kabel SCART (EURO AV) (není soucástí píslusenství) O AV EUR OU TP UT (T ) O TV SPEA TR FRON FRON TL KER SUR R SUR L HDM I OUT RT DMPO DC5V X 0. 7A MA Zpsob 2: Pipojení pomocí kabelu HDMI a SCART (EURO AV) HDM I IN NNA ANTE IAL 75 COAX FM Kabel SCART (EURO AV) (není soucástí píslusenství) O AV EUR OU TP UT (T ) O TV SPEA FRON TR FRON TL KER SUR R SUR L HDM I OUT RT DMPO DC5V X 0. 7A MA Kabel HDMI (není soucástí píslusenství) 5CZ 3 Provedení rychlého nastavení (Quick Setup) Poznámka Nevkládejte disk ped provedením funkce Quick Setup (rychlé nastavení). 1 Pipojte síový kabel. Tvar síové zásuvky se lisí v závislosti na oblasti. 2 Zapnte napájení pístroje a televizoru. "/1 "/1 (napájení) vstup 3 Pepnte volic System". na vasem televizoru tak, aby se zobrazilo , , Sony Home Theatre 4 Pomocí tlacítek B/V/v/b a nastavte jednotlivé polozky. Zobrazené polozky se lisí v závislosti na oblasti. B/V/v/b, (ENTER) (potvrzení) 6CZ Home Theatre System Vyberte jazyk OSD nabídek. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH FRENCH SPANISH PORTUGUESE V/v, Vyberte pomr stran obrazovky pipojeného televizoru. VIDEO SETUP TV TYPE: LINE: PAUSE MODE: 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN V/v, Vyberte zpsob výstupu video signál. VIDEO SETUP TV TYPE: LINE: PAUSE MODE: 16:9 VIDEO VIDEO RGB VIDEO V/v, Pi propojení pístroje a televizoru pomocí kabelu HDMI vyberte moznost [ON] (zapnuto). HDMI SETUP HDMI RESOLUTION: CONTROL FOR HDMI: VOLUME LIMIT: YCBCR/RGB(HDMI): AUDIO(HDMI): JPEG RESOLUTION: AUTO(1920x1080p) OFF OFF ON OFF SD V/v, 7CZ Vyberte zpsob rozmístní reprosoustav. SPEAKER FORMATION STANDARD B/b, QUICK SETUP is complete. Home Theatre System Poslech TV zvuku ze vsech reprosoustav 1 Stisknutím tlacítka FUNCTION +/­ (funkce) zobrazte , , TV". 2 Stisknte tlacítko SYSTEM MENU (nabídka systému). 8CZ tlacítka 3 Stisknutím tlacítko V/v zobrazte , , DEC. MODE" (rezim dekódování) a stisknte . 4 Stisknutím tlacítka V/v zobrazte , , PRO LOGIC" a stisknte tlacítko . 5 Stisknutím tlacítka SYSTEM MENU (nabídka systému) ukoncete nabídku. 9CZ 10CZ 4-136-145-11(1) ada DAV Kompatibilní USB zaízení S tímto systémem mzete pouzívat následující USB zaízení Sony a mobilní telefon Sony Ericsson. [. . . ] · [ON] (zapnuto): Zapnuto. Pouzití funkce Theatre Mode (rezim kina) (Theatre Mode) (rezim kina) Pokud je vás televizor kompatibilní s funkcí Theatre Mode (rezim kina), mzete si po stisknutí tlacítka THEATRE (kino) vychutnat optimální obraz a zvuk v kvalit vhodné pro filmy. Zvuk bude automaticky pehráván pes reprosoustavy systému. Podrobnosti o nastavení funkce na systému - viz následující kroky. Podrobnosti o nastavení funkce na televizoru - viz návod k obsluze televizoru (v závislosti na televizoru mze být ve výchozím nastavení funkce Control for HDMI (ovládání pes HDMI) vypnutá). Ovládání pes konektor HDMI/externí audio zaízení Zapnutí/vypnutí funkce [CONTROL FOR HDMI] (ovládání pes HDMI) 1 2 Sledování DVD stisknutím jediného tlacítka (One-Touch Play) (pehrávání stisknutím jediného tlacítka) Po stisknutí tlacítka ONE-TOUCH PLAY (pehrávání stisknutím jediného tlacítka) se televizor zapne, pepne se na vstupní rezim DVD a systém automaticky spustí pehrávání disku. Poznámka Opakovan stisknte tlacítko FUNCTION +/­ (funkce), az se na displeji na pedním panelu zobrazí nápis , , DVD". Ve chvíli, kdy je systém v rezimu zastavení, stisknte tlacítko DISPLAY (zobrazení). Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (nabídka ovládání). 3 Stisknte tlacítko X/x pro volbu nabídky [SETUP] (nastavení) a pak stisknte tlacítko . · Funkce One-Touch Play (pehrávání stisknutím jediného tlacítka) nepracuje pi stisknutí tlacítka H. Zobrazí se polozky nabídky [SETUP] (nastavení). Systém a televizor pracují následovn (napíklad): Tento systém Televizor 4 5 Stisknte tlacítko X/x pro volbu polozky [CUSTOM] (uzivatelské nastavení) a pak stisknte tlacítko . Zobrazí se nabídka pro nastavení. Stisknte tlacítko X/x pro volbu nabídky [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) a pak stisknte tlacítko . Zobrazí se polozky nabídky [HDMI SETUP] (nastavení HDMI). Zapne se. (Pokud jiz není zapnutý. ) r Pepne se na funkci , , DVD". Zvuk bude pehráván pes reprosoustavy systému. Zapne se. (System Audio Control) (ovládání zvuku systému) 6 Stisknte tlacítko X/x pro volbu polozky [CONTROL FOR HDMI] (ovládání pes HDMI) a pak stisknte tlacítko . 73CZ Soucasné vypnutí systému a televizoru (System Power Off) (vypnutí systému) Pokud vypnete televizor stisknutím tlacítka POWER (napájení) na dálkovém ovladaci televizoru nebo tlacítka TV [/1 na dálkovém ovladaci systému, systém se rovnz automaticky vypne. Poznámka · Hlasitost systému mzete ovládat pomocí dálkového ovladace televizoru. · Pokud vypnete systém nebo pepnete funkci systému na jinou funkci nez , , TV", , , DVD" nebo , , USB", bude TV zvuk pehráván pes reproduktory televizoru. Funkci System Audio Control (ovládání zvuku systému) mzete rovnz ovládat pomocí nabídky televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru. Poznámka · Ped pouzitím funkce System Power Off (vypnutí systému) provete vhodné nastavení televizoru. · V závislosti na stavu systému (napíklad pi pouzívání jiné funkce nez , , DVD", , , TV" nebo , , USB" nebo pi pehrávání disku CD) se systém nemusí automaticky vypnout. · Pokud je televizor v rezimu PAP (obraz a obraz), nebude funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) pracovat. Po ukoncení rezimu PAP se obnoví zpsob výstupu TV zvuku pouzitý ped aktivací rezimu PAP. · Bhem penosu skladeb z hudebního CD na USB zaízení nebude funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému) pracovat. Poslech TV zvuku pes reprosoustavy tohoto systému (System Audio Control) (ovládání zvuku systému) TV zvuk mzete poslouchat pes reprosoustavy systému. Pro pouzití této funkce propojte systém a televizor kabelem SCART (EURO AV) a kabelem HDMI (strana 28). V závislosti na televizoru mze být pi nastavení systému na funkci , , TV" aktivována funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému). TV zvuk bude vycházet z reprosoustav systému a hlasitost reproduktor televizoru bude snízena na minimum. Funkci System Audio Control (ovládání zvuku systému) mzete pouzít následovn: · Pokud sledujete televizi a funkce systému je nastavena na , , TV", bude TV zvuk automaticky pehráván pes reprosoustavy systému. · Pokud sledujete televizi a funkce systému je nastavena na , , DVD" nebo , , USB", bude z reprosoustav systému vycházet zvuk vybrané funkce. TV zvuk nebude vycházet z reproduktor televizoru. Nastavení maximální úrovn hlasitosti systému (Volume Limit) (omezení hlasitosti) Pokud v nabídce televizoru (nebo stisknutím tlacítka THEATRE (kino)) zmníte zpsob výstupu TV zvuku na výstup pes reprosoustavy systému, mze být v závislosti na úrovni hlasitosti systému reprodukován hlasitý zvuk. Tomu mzete zabránit omezením maximální úrovn hlasitosti. Podrobnosti - viz cást , , [VOLUME LIMIT] (omezení hlasitosti)" (strana 63). Zmna jazyka OSD nabídek televizoru (Language Follow) (stejný jazyk) Pokud zmníte jazyk OSD nabídek televizoru, zmní se rovnz jazyk OSD nabídek systému. Tato funkce vsak nepracuje bhem zobrazení OSD nabídky systému. 74CZ Pehrávání soubor z USB zaízení Pokud k systému pipojíte USB zaízení, jako je napíklad digitální hudební pehrávac nebo pamové USB zaízení (není soucástí píslusenství), mzete pehrávat audio soubory (soubory MP3/WMA/AAC)/soubory obrázk JPEG/video soubory (video soubory DivX/ MPEG4) ulozené na USB zaízení. [. . . ] · Vrstva CD1): Vrstva, kterou lze pehrávat na bzném CD pehrávaci. Jednovrstvý disk (disk s jedinou vrstvou Super Audio CD) Doplující informace Vrstva Super Audio CD Hybridní disk2) (disk s vrstvou Super Audio CD a vrstvou CD) HDMI je rozhraní, které podporuje soucasný penos video a audio signálu pomocí jednoho digitálního pipojení a umozuje pehrávání vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku. Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - ochrana digitálního obsahu s velkou síkou pásma), coz je technologie ochrany proti kopírování obsahující technologii kódování digitálních video signál. Rodicovský zámek Vrstva CD3) Vrstva Super Audio CD3) Vrstva Super Audio CD sestává z dvoukanálové oblasti nebo z vícekanálové oblasti. · Dvoukanálová oblast: Oblast, v níz jsou zaznamenány dvoukanálové stereofonní stopy. · Vícekanálová oblast: Oblast, v níz jsou zaznamenány vícekanálové stopy (az do 5. 1 kanál). Tato funkce disku DVD umozuje omezené pehrávání disku v závislosti na vku divák v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých zemí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DAV-DZ280

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DAV-DZ280 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag