Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V.


SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23588 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V (2723 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V (1532 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V DATASHEET (203 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V USING THE FLASH (814 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vase Combo je inteligentním spojením techniky budoucnosti, pøesvìdèivé bezpeènosti, ohleduplnosti k zivotnímu prostøedí a hospodárnosti. Nyní zálezí uz jen na Vás, zda budete se svým vozidlem jezdit bezpeènì a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uzivatelská pøíruèka Vám poskytne veskeré potøebné informace. Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí nehody a zranìní následkem nesprávného pouzívání vozidla. [. . . ] z Dodrzujte výse uvedené rady, abyste spotøebu paliva za vsech okolností udrzeli na minimálních hodnotách. Elektrické spotøebièe z Spotøeba elektøiny zvysuje spotøebu paliva. z Vypnìte elektrické spotøebièe, které nepotøebujete (napø. klimatizaci 3, vyhøívání zadního okna 3). Støesní nosièe z Støesní nosiè mùze z dùvodu odporu vzduchu zvýsit spotøebu paliva az o 1 l/100 km. z Jakmile jej nepotøebujete, demontujte jej. Vysoká rychlost z Vyssí rychlost zvysuje spotøebu paliva a úroveò hluku. Jízda na plný plyn zvysuje spotøebu paliva, úroveò hluku a emise. Spotøeba paliva, palivo, doplòování paliva 89 Spotøeba paliva, palivo, doplòování paliva Spotøeba paliva Spotøeba paliva je stanovena za pøedepsaných jízdních podmínek. Zvysuje se také spotøeba paliva a snizuje se maximální rychlost vozidla. Kdyz je vozidlo nové, motor a pøevodovka bìhem nìkolika prvních tisíc kilometrù vykazují zvýsené tøení. Proto je vyssí spotøeba paliva. Palivo pro vznìtové motory Pro vznìtové motory doplòujte pouze motorovou naftu, splòující normu DIN EN 590. øepkovou bionaftu, naftu pro lodní motory, topné oleje, atd. Tekutost a filtrovatelnost nafty je teplotnì závislá. Ujistìte se, ze jiz pøed pøíchodem zimního období jste doplnili zimní motorovou naftu. V nìkterých pøípadech mùze být závada odstranìna vypnutím a zapnutím motoru. Pokud se kontrolka znovu rozsvítí za jízdy, obrat'te se na servis a nechte poruchu odstranit. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. Odluèovaè pevných èástic 3 Dokonce i bìhem normálního pouzívání existuje stále moznost, ze dojde k èásteènému omezení prùchodnosti odluèovaèe pevných èástic. Za urèitých jízdních podmínek se odluèovaè automaticky vyèistí, avsak pokud se rozsvítí 8, je nutné provést regeneraci odluèovaèe pevných èástic prostøednictvím zásahu øidièe1). 9 Výstraha Pøed provádìním regenerace odluèovaèe pevných èástic se ujistìte, ze podmínky na vozovce umozní vozidlu bezpeènì jet rychlostí vyssí nez cca 60 km/h po dobu maximálnì 20 minut. 1) Bìhem regenerace mùze z výfuku vycházet bílý kouø, který není skodlivý pro vozidlo. Katalyzátor, výfukové plyny Provedení regenerace1): S motorem zahøátým na normální provozní teplotu udrzujte prùmìrnou rychlost cca 60 km/h az do zhasnutí 8. V nìkterých pøípadech to mùze trvat az 20 minut. Pokud nebude dosazeno tìchto rychlostí nebo dojde k pøerusení jízdy, mùze to zabránit provedení regenerace. Jestlize 8 nezhasne nebo 8 svítí spolu s A, obrat'te se na servis za úèelem odstranìní pøíèiny závady. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. 93 Výfukové plyny 9 Výstraha Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, plyn bez barvy a bez zápachu. Jestlize výfukové plyny vniknou do interiéru vozidla, otevøete okna a vyhledejte okamzitì pomoc servisu. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na Opel partnera. Jedete-li s vozidlem poprvé, mùze se z výfukové soustavy odpaøovat vosk a olej, coz mùze produkovat kouø. [. . . ] 136 Vysoko umístìné brzdové svìtlo . . . . . . . . . . . 134 Výstrazná svìtla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Výstrazný trojúhelník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Sedadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 39 Odnímatelná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Výskové nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zadní lavicové sedadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zadní lavicové sedadlo se sít'kou pod sedákem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Servisní knízka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Servis Opel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sluneèní clony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Snìhové øetìzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Souprava na opravu pneumatik . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Spínaè svìtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 61 Spínaè zapalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag