Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-HX9

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-HX9. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-HX9 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-HX9.


SONY CYBER-SHOT DSC-HX9 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23588 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-HX9 (1532 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-HX9 (1532 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-HX9

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto informace získáte v èásti , , Technické údaje", na identifikaèním stítku a také v servisní knízce. Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr pneumatiky Letní pneumatiky Zimní pneumatiky Vpøedu Vpøedu maximálnì 3 osoby Vzadu Vzadu Vpøedu Vpøedu maximální zatízení Vzadu Vzadu Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla ­ Pohotovostní hmotnost Nakládání = Vase nové vozidlo Meriva Vyvinutá v souladu s nejnovìjsím stavem vìdomostí z výzkumu automobilù, poskytuje spiskovou technologii a mimoøádnou míru komfortu. Vase vozidlo je inteligentní kombinací prùkopnické technologie, impozantní bezpeènosti, ohledu na zivotní prostøedí a hospodárnosti. Nyní zálezí uz jen na Vás, zda budete s Vasím vozidlem bezpeènì jezdit a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uzivatelská pøíruèka Vám poskytne veskeré potøebné informace. [. . . ] Neprovádìjte sami zádné práce na motoru. Nesprávnou likvidací pouzitých materiálù mùzete porusit zákony na ochranu zivotního prostøedí. Vhodné èásti by nemusely být recyklovány. Kontakt s nìkterými materiály mùze pøedstavovat nebezpeèí ohrození zdraví. z Doporuèujeme Vám, abyste se s opravami a údrzbou obrátili na Vaseho Opel partnera. Tlak vzduchu v pneumatikách z Nesprávné hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách vedou ke zvýsení valivého odporu a provozních nákladù dvìma zpùsoby: vyssí spotøeba paliva a zvýsení opotøebení pneumatik. z Pravidelné kontroly tlaku vzduchu (jednou za 14 dní) se Vám vyplatí. Správné øazení z Vysoké otáèky motoru zvysují jeho opotøebení a spotøebu paliva. z Motor zbyteènì nevytáèejte do vysokých otáèek. Nejezdìte pøi vysokých otáèkách motoru. Pouzívání otáèkomìru napomáhá usetøit palivo. Pokud je to mozné, udrzujte nízké a rovnomìrné otáèky motoru pøi kazdém zaøazeném pøevodovém stupni. Jezdìte pokud mozno brzy na nejvyssí pøevodový stupeò a na nizsí pøevodový stupeò øaïte, pouze kdyz uz motor nebìzí plynule. Ztízené jízdní podmínky z Jízda do prudkých kopcù, jízda po nekvalitních vozovkách, èasté zatáèení nebo jízda v zimì, vsechny tyto jízdní podmínky zvysují spotøebu paliva. øepkovou bionaftu, naftu pro lodní motory, topné oleje, atd. Tekutost a filtrovatelnost nafty je teplotnì závislá. Ujistìte se, ze jiz pøed pøíchodem zimního období jste doplnili zimní motorovou naftu. Do zimní motorové nafty mùzete pøidávat aditiva, jsou-li schválena výrobcem vozidla a za pøedpokladu pouzívání vyhøívaného palivového filtru (v závislosti na venkovní teplotì). Motorové nafty se nesmìjí øedit palivy, která jsou urèená pro benzínové motory. Obrázek è. : 15 579, 01 long ton. tif Doplòování paliva 9 Výstraha Pøi manipulaci s palivem buïte opatrní. Pøed doplòováním paliva vypnìte motor a také vypnìte externí vytápìní se spalovacími komorami (vyznaèeno nálepkami na víèku plnicího otvoru paliva). Vypnìte mobilní telefony. Víèko palivové nádrze Pokud víèko palivové nádrze vymìníte, pouzijte pouze originální víèko palivové nádrze Opel pro Vás model, aby byla zajistìna plná funkènost. Vozidla se vznìtovým motorem mají speciální víèko palivové nádrze. 1) Obchodní oznaèení ­ viz strana 226. 146 Spotøeba paliva, palivo, doplòování paliva 9 Výstraha Palivo je hoølavé a výbusné. Proto pøi manipulaci s palivem nepøistupujte do jeho blízkosti s otevøeným ohnìm a jiskrami. Tyto pokyny platí i tam, kde se palivo projevuje jen svým charakteristickým zápachem. Jestlize ucítíte zápach paliva uvnitø vozidla, nechte pøíèinu ihned zjistit a odstranit. [. . . ] 194 Výstrazná svìtla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Výstrazný trojúhelník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 180 Výskové nastavení Bezpeènostní pásy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 247 X Xenonové svìtlomety Jízda v zahranièí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Výmìna zárovky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-HX9

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-HX9 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag