Návod k použití SONY CSS-TNA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CSS-TNA. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CSS-TNA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CSS-TNA.


SONY CSS-TNA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (892 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CSS-TNA (398 ko)
   SONY CSS-TNA (400 ko)
   SONY CSS-TNA annexe 1 (400 ko)
   SONY CSS-TNA annexe 3 (442 ko)
   SONY CSS-TNA annexe 2 (400 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CSS-TNA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dalsí informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s fotoaparátem. Stanici Cyber-shot Station nepouzívejte nebo neukládejte v prostedích s tmito podmínkami: · Místa s mimoádnými teplotami Teplota v uzaveném automobilu bhem letního dne mze být velmi vysoká a zpsobit deformaci nebo selhání stanice Cyber-shot Station. · Místa vystavená pímému slunecnímu záení nebo v blízkosti zdroj tepla Na takových místech mze dojít k deformaci nebo selhání stanice Cyber-shot Station · Místa vystavená psobení vibrací · Místa vystavená psobení silného magnetického pole Bezpecnostní opatení: · Pro pipojení síového adaptéru pouzijte nejblizsí zásuvku. Dojde-li k jakémukoliv selhání pístroje, odpojte síový adaptér, abyste perusili napájení. · Pokud je pístroj pipojen k síti, neustále je pod naptím, i pokud je vypnut. [. . . ] Kapacita akumulátoru v prbhu provozní zivotnosti pi dalsím a dalsím pouzití postupn klesá. Jakmile dojde ke znacnému zkrácení provozní doby akumulátoru, mze být dvodem tohoto stavu dosazení konce provozní zivotnosti akumulátoru. · Provozní zivotnost jednotlivých akumulátor se rzní v závislosti na podmínkách skladování a pouzívání a na prostedí, v nmz jsou pouzívány. Úrove nabití akumulátoru: STEDNÍ Úrove nabití akumulátoru: VYSOKÁ (Standartní nabíjení) * Doba nahrávání a pehrávání pi normálním nabíjení odpovídá piblizn 90 % pi plném nabití. · Kontrolky CHARGE (nabíjení) se rozsvcují postupn zleva. · Úrove nabití akumulátoru se pi nabíjení ve stanici Cyber-shot Station zobrazuje pomocí tí kontrolek CHARGE (nabíjení). Jakmile je nabíjení dokonceno (Plné nabití), kontrolka CHARGE (nabíjení) zhasne. Dalsí informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s fotoaparátem. 4 Pepínac rezimu fotoaparátu pepnte do polohy a fotoaparát zapnte stisknutím tlacítka POWER (Hlavní vypínac) na stanici Cyber-shot Station nebo dálkovém ovladaci. Zapnte televizor a pepínac vstup TV/video pepnte do polohy , , Video". 12-CZ Tisk fotografií I kdyz nemáte pocítac, mzete tisknout snímky z vaseho fotoaparátu jeho pipojením prostednictvím stanice Cyber-shot Station k tiskárn kompatibilní s PictBridge. Pokud probíhá komunikace stanice Cybershot Station s tiskárnou prostednictvím USB kabelu, nevyjímejte fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station. Dalsí informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s fotoaparátem. 4 · Podrobnosti o nastavení pro tisk, napíklad pocet výtisk snímku, velikost papíru a nastavení USB, naleznete v návodu k obsluze dodávaném s fotoaparátem. · Dostupné tiskové funkce se mohou na rzných tiskárnách lisit. Print Quantity Stisknte tlacítko PRINT (Tisk). Na fotoaparátu nastavte rezim USB. ­ Dalsí informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s fotoaparátem. Date Zobrazí se stránka nastavení tisku. Off Size * V pípad, ze pouzíváte DSC-N1, zmizí Default v tuto chvíli obrazovka s výbrem OK snímku. 1 Date * Vyobrazení obrazovek nastavení Off uvedených dále je pouzito z fotoaparátu Size Default DSC-N1. OK Print Quantity 1 Print Date Quantity Off 1 Size Date Default Off Size Default 3 Stanici Cyber-shot Station pipojte k tiskárn prostednictvím pilozeného USB kabelu. Print Quantity 1 Printing Date Off OK Size Default Exit 5 OK OK ­ Polozky nastavení, které tiskárna nepodporuje, se nezobrazí. Pomocí tlacítek / zvolte [OK] a pak stisknte . Exit Snímek je vytistn. Printing Printing Printing Printing Exit Exit Exit USB kabel ­ Po dokoncení tisku se obrazovka vrátí k pedchozímu zobrazení. ­ Neodpojujte kabel USB pi zobrazení indikátoru (Neodpojujte USB kabel) na displeji. Jakmile je provedeno pipojení, objeví se na displeji obrazovka pro výbr snímku. * Postup pi výbru snímku naleznete v návodu k obsluze dodávaném s fotoaparátem. Zrusení tisku V kroku 5 zvolte polozku [Exit] (Opustit). 13-CZ Pipojení fotoaparátu k pocítaci prostednictvím stanice Cyber-shot Station UPOZORNNÍ Baterii vymujte pouze za urcený typ. Výmna knoflíkové lithiové baterie * Nepouzívejte jiné baterie nez typ CR2025. 1 Stanici Cyber-shot Station pipojte k pocítaci prostednictvím USB kabelu dodávaného se stanicí Cyber-shot Station. 1 Stisknte plosku na drzáku baterie a vytáhnte jej. 2 2 Zapnte fotoaparát. Vytvoí se USB propojení mezi fotoaparátem a pocítacem. Nyní mzete penáset data snímk do pocítace. Dalsí informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s fotoaparátem. Pokud probíhá komunikace stanice Cyber-shot Station s pocítacem prostednictvím USB kabelu, nevyjímejte fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station. Vyjmutí fotoaparátu mze poskodit data snímk. Knoflíkovou lithiovou baterii vyjmte z drzáku. 3 Do drzáku vlozte novou baterii tak, aby strana + smovala nahoru. Zrusení USB pipojení Odpojte USB kabel nebo vypnte pocítac. Péce a údrzba Povrch stanice Cyber-shot Station cistte mkkým hadíkem mírn navlhceným ve vod a pak ji otete dosucha. Nepouzívejte k cistní rozpoustdla, napíklad edidlo, alkohol nebo benzín, mohlo by dojít k poskození povrchu. 4 Drzák zasute do dálkového ovladace az zacvakne. Výmna baterií v dálkovém ovladaci UPOZORNNÍ Pi chybné manipulaci mze dojít k výbuchu baterie. [. . . ] * Snímky poízené jiným fotoaparátem a snímky upravené v pocítaci nemusí být vytisknutelné. · Ve stanici Cyber-shot Station není vlozen odpovídající adaptér. Vlozte do stanice Cyber-shot Station odpovídající adaptér. Tlacítka na stanici Cyber-shot Station nebo dálkovém ovladaci nepracují a není mozné provést zádnou operaci Nelze vytvoit propojení mezi tiskárnou a stanicí Cyber-shot Station Nelze tisknout fotografie Fotoaparát nelze vlozit do stanice Cyber-shot Station 16-CZ Technické údaje Stanice Cyber-shot Station Vstupní/výstupní konektory Konektor A/V OUT (MONO) (monofonní) Minikonektor Videovýstup*: 1 Vp-p, 75 , nesymetrický, negativní synchronizace Audiovýstup*: 327 mV (pi zatízení 47 k) Výstupní impedance: 2, 2 k * V pípad pipojení fotoaparátu DSC-N1/DSC-T9/DSC-T5. USB konektor: mini-B Konektor napájení DC IN Víceúcelový konektor Vseobecné údaje Rozmry (piblizné): 113 × 43 × 73 mm (s/v/h) Hmotnost (piblizná): 100 g Provozní teplota: 0 °C az + 40 °C Teplota pi skladování: ­ 20 °C az + 60 °C Síový adaptér Vstupní naptí 100 V az 240 V st. , 50/60 Hz, 11 W Výstupní naptí: 4, 2 V stejnosmrné Dalsí údaje jsou uvedeny na stítku síového adaptéru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CSS-TNA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CSS-TNA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag