Návod k použití SONY CSS-SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CSS-SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CSS-SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CSS-SA.


SONY CSS-SA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (264 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CSS-SA (1516 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CSS-SA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Krom toho, názvy systém a výrobk pouzité v tomto návodu k obsluze jsou obecn obchodní známky nebo registrované obchodní známky jejich píslusných vývojá nebo výrobc. Znacky TM nebo ® nejsou v tomto návodu pouzity ve vsech pípadech. 4-CZ Index Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pouzití nabíjecího akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ped pouzitím stanice Cyber-shot Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Objeví-li se "pamový efekt", mli byste akumulátor nkolikrát zcela nabít a vybít. · Cím je chladnji, tím více se snizuje výkonnost akumulátoru a je mozné jeho pouzití po kratsí dobu. Péce a údrzba · Kontakty akumulátoru udrzujte v cistot. Pokud jste akumulátor nepouzívali delsí dobu nebo pokud jsou kontakty znecistné, ped pouzitím akumulátoru kontakty oznacené 3 a # ocistte pomocí cistého ubrousku apod. Ukládání akumulátoru Varování · Neplánujete-li delsí dobu akumulátor pouzívat, je bezpecné jej ukládat v pilozeném pouzde. · Dodrzujte správnou polaritu (3/#). · Akumulátor nevystavujte psobení vody, neohívejte jej nebo nevyhazujte do ohn ani jej nerozebírejte, protoze mze dojít k výbuchu, roztrzení nebo úniku elektrolytu, coz mze zpsobit zranní nebo poskození majetku. · Akumulátor ukládejte na místech, kde se k nmu nedostanou malé dti. Ped pouzitím stanice Cyber-shot Station Podívejte se také do návodu k obsluze fotoaparátu. · Neposkytujeme kompenzaci za kvalitu ci obsah záznamu ani v pípad, ze záznam nebo pehrávání nejsou mozné z dvodu poskození karty Memory Stick, poruchy fotoaparátu nebo stanice Cyber-shot Station apod. · Otvor se závitem na spodní stran stanice Cyber-shot Station je urcen pouze pro výstavu v obchod. Nkolik slov o síovém adaptéru · Výstupní kabel síového adaptéru nezkratujte kovovými pedmty, hrozí porucha. · DC konektor síového adaptéru cistte kouskem vaty atd. Pouzití znecistného konektoru mze být pícinou nesprávného nabití akumulátoru. 7-CZ Popis jednotlivých soucástí Stanice Cyber-shot Station Ovládací tlacítka (////) Kontrolka CHARGE (nabíjení) Kontrolka POWER (napájení) Tlacítko PRINT (tisk) Tlacítko MENU Multi konektor Konektor A/V OUT (MONO) Konektor (USB) Konektor DC IN Pepínac DISPLAY SELECT (volba zobrazení) CAMERA: Snímky se zobrazují na displeji fotoaparátu. TV: Snímky se zobrazují na televizoru. 8-CZ Pipojení Píprava stanice Cyber-shot Station Síový adaptér pipojte do konektoru DC IN na stanici Cyber-shot Station. Stanice Cyber-shot Station Vlození fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station Konektor DC Síový adaptér Do elektrické zásuvky ­ Do fotoaparátu vlozte nabíjecí akumulátor NP-NH25. ­ Ped vlozením fotoaparátu do stanice Cybershot Station nebo jeho vyjmutí z této stanice, se ujistte, ze je fotoaparát vypnutý. ­ Zkontrolujte, zda je fotoaparát správn pipojen do stanice Cyber-shot Station. Síový napájecí kabel Síový adaptér neumisujte do stísnných prostor, napíklad mezi stnu a nábytek. Pouzívání stanice Cyber-shot Station v zahranicí- Zdroje napájení Stanici Cyber-shot Station a pilozený síový adaptér mzete pouzít v libovolné zemi nebo regionu, kde se síové naptí pohybuje v rozsahu 100 V az 240 V stídavých, 50/60 Hz. Dle poteby pouzijte bzn prodávaný adaptér koncovky (není pilozen), odpovídající konstrukci zásuvky. Vyjmutí fotoaparátu ze stanice Cyber-shot Station Adaptér do zásuvky (není pilozen) Nepouzívejte elektronický transformátor (cestovní mnic), hrozí porucha. ­ Stanici Cyber-shot Station drzte pi vyjímání fotoaparátu smrem dol. 9-CZ Nabíjení akumulátoru Fotoaparát s vlozeným akumulátorem vlozte do stanice Cyber-shot Station. Rozsvítí se kontrolka nabíjení (CHARGE) na stanici Cyber-shot Station. Prohlízení snímk na obrazovce televizoru 1 Pipojte pilozený propojovací kabel A/V do konektoru A/V OUT (MONO) na stanici Cyber-shot Station a vstupních konektor video/audio na televizoru. Úrove nabití akumulátoru: NÍZKÁ A/V propojovací kabel Úrove nabití akumulátoru: STEDNÍ Úrove nabití akumulátoru: VYSOKÁ · Kontrolky se rozsvcují postupn zleva. · Zobrazení odpovídajícího stavu akumulátoru mze trvat urcitou dobu. · Úrove nabití akumulátoru se pi nabíjení ve stanici Cyber-shot Station zobrazuje pomocí tí kontrolek CHARGE (nabíjení). Jakmile je nabíjení dokonceno, kontrolky CHARGE zhasnou. ­ Pi nabíjení akumulátoru zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. ­ Není mozné nabíjení nekompatibilních akumulátor. [. . . ] · Odpojili jste USB kabel ped tím, nez zhasl indikátor . · Vyjmuli jste fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station ped tím, nez zhasl indikátor . Tlacítka na stanici Cyber-shot Station nepracují a není mozné provést zádnou operaci. Nelze vytvoit propojení mezi tiskárnou a stanicí Cyber-shot Station. Nelze tisknout fotografie. Tisk je zrusen. 14-CZ Technické údaje Stanice Cyber-shot Station Vstupní/výstupní konektory Konektor A/V OUT (MONO) (monofonní) Minikonektor Videovýstup*: 1 Vp-p, 75 , nesymetrický, negativní synchronizace Audiovýstup*: 327 mV (pi zatízení 47 k) Výstupní impedance: 2. 2 k * Pi pipojení fotoaparátu DSC-S90/S80/ ST80/S60. USB konektor: B Konektor napájení DC IN Víceúcelový konektor Vseobecné údaje Rozmry (piblizné): 120 × 36 × 89 mm (s/v/h) Hmotnost (piblizná): 120 g Provozní teplota: 0 °C az +40 °C Teplota pi skladování -20 °C az +60 °C Vstupní naptí 100 V az 240 V stídavých, 50/60 Hz Výstupní naptí 4, 2 V stejnosmrné Dalsí údaje jsou uvedeny na stítku síového adaptéru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CSS-SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CSS-SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag