Návod k použití SONY CSS-HD2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CSS-HD2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CSS-HD2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CSS-HD2.


SONY CSS-HD2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5651 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CSS-HD2 (315 ko)
   SONY CSS-HD2 (5643 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CSS-HD2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nevystavujte baterie anebo zaízení s instalovanými bateriemi slunecnímu záení, ohni a ostatním zdrojm vysokých teplot. Chcete-li pedejít zranní, pipevnte toto zaízení k podlaze/ zdi v souladu s montázními pokyny. Pouze pro vnitní pouzití. Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu oznacuje, ze s tímto výrobkem se nesmí zacházet jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je nutné jej pedat na píslusné sbrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zaízení. [. . . ] · Hlasitost a funkci vypnutí zvuku mzete ovládat také na dálkovém ovladaci TV. Píjem digitálního zvukového signálu na TV (Audio Return Channel) Je-li TV vybavena funkcí Audio Return Channel, systém mze pijímat digitální zvukový signál TV pomocí HDMI kabelu. Díky jedinému HDMI kabelu si mzete vychutnat zvuk televize z reproduktor tohoto systému. Podrobnosti viz [AUDIO RETURN CHANNEL] (Zptný zvukový kanál) (strana 51). Pouzití rezimu kino (Rezim kino) Pokud je vase TV kompatibilní s rezimem kino, mzete si vychutnat optimální obrazovou a zvukovou kvalitu vhodnou pro sledování film a funkce System Audio Control se aktivuje automaticky. Stisknte tlacítko THEATRE. Poznámka Uzitecné funkce · Tato funkce funguje jen u nkterých typ televizor. Ovládání systému pomocí dálkového ovladace TV (Funkce Remote Easy Control) Základní funkce systému mzete ovládat pomocí dálkového ovladace TV, pokud je na obrazovce TV zobrazen video výstup systému. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze TV. Zvuk TV z reproduktor tohoto systému (Funkce System Audio Control) Chcete-li pouzít tuto funkci, propojte tento systém a TV pomocí kabelu SCART (EURO AV) a HDMI kabelu (strana 21). Pokud TV bzí, zapnte systém stisknutím tlacítka [/1. Zmna jazyka OSD (on-screen display) systému spolecn s vasí TV (Funkce Language Follow ) Kdyz se zmní jazyk OSD (on-screen display) vasí TV, zmní se také jazyk OSD (on-screen display) systému. Poznámka Funkce System Audio Control se aktivuje automaticky. Zvuk TV vychází z reproduktor systému a hlasitost reproduktor TV se automaticky snízí na minimální úrove. Poznámka · Pokud je TV v rezimu PAP (obraz a obraz), funkce System Audio Control nebude fungovat. Jakmile ukoncíte rezim PAP, výstup TV se vrátí do rezimu, který byl nastaven ped aktivováním rezimu PAP. · Pokud systém zapnete stisknutím tlacítka pro výbr funkce, obraz a zvuk nemusí být synchronizovány. · Pokud je zobrazeno OSD (on-screen display) systému, tato funkce nefunguje. 43GB Penos skladeb na USB zaízení Skladby na zvukovém CD nebo rozhlasové programy mzete pesunout na USB zaízení pomocí kódování do formátu MP3. Na USB zaízení mzete pesunout také soubory MP3, které se nacházejí na DATA CD/DATA DVD. Pipojení USB zaízení viz "Pehrávání soubor na disku/USB zaízení" (strana 28). Penesená hudba je urcena pouze k soukromému pouzití. Pi pouzití hudby k jiným úcelm je nutné svolení drzitel autorských práv. Výbr cílového místa pro penos na USB zaízení Podle typu USB zaízení mzete vybrat císlo pamti pro penos. Stisknte tlacítko MEM SEL. Zvolené císlo pamti USB Memory 2 selected. Home Theatre System Poznámka Poznámky k penosu na USB zaízení · Nepropojujte tuto jednotku a USB zaízení pes USB rozbocovac. Do slozky mzete penést vsechny soubory MP3. Soubory MP3/slozky, které budou peneseny Penos pomocí jediného tlacítka Stopy/soubory MP3 mzete snadno pesunout na USB zaízení pomocí tlacítka REC TO USB. 5 Stisknutím tlacítka C/X/x/c vyberte [x ALL] (Vsechny) (pokud se jedná o zvukové CD) nebo [ ALL] (Vsechny) (pokud se jedná o DATA CD/DATA DVD), a poté stisknte tlacítko . 1 2 Nactte CD/DATA CD/DATA DVD. Stisknte tlacítko x. Chcete-li zrusit výbr vsech stop, vyberte [s ALL] (Vsechny) a poté stisknte tlacítko . 6 Chcete-li penést vsechny stopy, pejdte ke kroku 4. Chcete-li penést jednu stopu, pejdte na následující krok. Stisknutím tlacítka C/X/x/c vyberte [START] (Spustit) a poté stisknte tlacítko . 3 Chcete-li penos ukoncit, stisknte tlacítko x. Vyberte pozadovanou stopu/soubor MP3 a stisknte tlacítko N. 45GB 4 Stisknte tlacítko REC TO USB na jednotce. Tlacítko REC TO USB se rozsvítí a na displeji na celním panelu se zobrazí , , READING". Poté se na displeji na celním panelu stídav zobrazí , , PUSH PLAY" a zbývající místo na USB zaízení. Vymazání zvukových soubor na USB zaízení Zvukové soubory (, , . mp3, " , , . wma, " nebo , , . m4a") na USB zaízení mzete vymazat. 5 Stisknutím tlacítka N zahájíte penos. Po dokoncení penosu se na displeji na celním panelu zobrazí , , COMPLETE" a pehrávání disku i USB zaízení se automaticky zastaví. Chcete-li penos ukoncit, stisknte tlacítko x. 1 2 3 Stisknte tlacítko USB. x Vymazání vsech zvukových soubor ve slozce Penos rozhlasového programu Rozhlasový program, který práv posloucháte, mzete pesunout na USB zaízení. Stisknte a podrzte tlacítko SHIFT a stisknte tlacítko CLEAR. x Vymazání zvukového souboru 1 2 3 Stisknte tlacítko FM. Stisknutím tlacítka PRESET +/­ nebo TUNING +/­ vyberte pozadovanou rozhlasovou stanici. Stisknte tlacítko REC TO USB na jednotce. Stisknte tlacítko a stisknutím tlacítka X/x vyberte pozadovaný zvukový soubor, poté stisknte a podrzte tlacítko SHIFT a stisknte tlacítko CLEAR. 4 Po stisknutí tlacítka C/c vyberte [YES] (Ano) a poté stisknte tlacítko . Chcete-li tento výbr ukoncit, zvolte [NO] (Ne) a stisknte tlacítko . Poznámka Tlacítko REC TO USB se rozsvítí a na displeji na celním panelu se zobrazí , , PLEASE WAIT". Poté se na displeji na celním panelu stídav zobrazí , , PUSH PLAY" a zbývající místo na USB zaízení. 4 5 Stisknutím tlacítka N zahájíte penos. Stisknutím tlacítka x penos zastavíte. · Neodebírejte USB zaízení, pokud probíhá mazání. · Pokud slozka, kterou chcete vymazat, obsahuje soubory v jiném formátu nez zvukovém, tyto soubory se vymazou ze seznamu na TV obrazovce, ale na USB zaízení zstanou zachovány. Vytvoení nového souboru MP3 pi penosu Pi penosu stisknte tlacítko REC TO USB. Pouzívání funkce Sleep Timer Systém mzete nastavit tak, aby se vypnul ve vámi zvolenou dobu, takze mzete usínat pi poslechu hudby. Na displeji se zobrazí , , NEW TRK" a ihned po stisknutí tlacítka REC TO USB penos pokracuje do nového souboru MP3. [. . . ] · Podrobnosti viz , , Pouzití funkce Control for HDMI (Ovládání pro HDMI) s funkcí , , BRAVIA" Sync" (strana 42). · Ujistte se, ze pipojená TV podporuje funkci System Audio Control. · Podrobnosti viz , , Pouzití funkce Control for HDMI (Ovládání pro HDMI) s funkcí , , BRAVIA" Sync" (strana 42). · Nastavte [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání pro HDMI) v [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na [OFF] (Vypnuto) (strana 51). Pi pouzívání funkce System Audio Control není na výstupu systému zádný zvukový signál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CSS-HD2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CSS-HD2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag