Návod k použití SONY CPF-NW001

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CPF-NW001. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CPF-NW001 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CPF-NW001.


SONY CPF-NW001 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (227 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CPF-NW001 (4966 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CPF-NW001

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UPOZORNNÍ V pípad nesprávného provedení výmny baterie hrozí nebezpecí výbuchu. Pi výmn baterie pouzívejte pouze shodný typ nebo rovnocenný typ doporucený výrobcem. Pouzité baterie odevzdávejte k likvidaci podle pokyn výrobce. [. . . ] · I kdyz je zadní podpru mozno odejmout, ponechejte ji na jejím míst. Je-li podpra odejmuta, mohou její hroty zpsobit poranní. 5CZ Poslech hudby 1 Zapnte hlavní vypínac ?/a na subwooferu. Na hlavní jednotce se rozsvítí indikátor ON (zapnuto). Síový napájecí adaptér soucasn napájí hlavní jednotku. Hlavní vypínac ?/a (zapnuto/vypnuto) VOLUME +/­ (Hlasitost) FUNCTION (Funkce) Senzor dálkového ovládání (vnitní) Indikátor SURROUND (Prostorový zvuk) Indikátor LINE (linkový vstup) Indikátor ON (zapnuto) Pední strana A Port WM (22 vývod) 2 Stisknutím tlacítka FUNCTION (Funkce) pepnte funkci pístroje z rezimu LINE (Linkový vstup) do rezimu , , Walkman". Indikátor LINE (Linkový vstup) se vypne. 6CZ 3 Vyberte skladby a spuste pehrávání na osobním pehrávaci (kompatibilní modely viz strana 2). Osobní pehrávac vlozte do konektoru hlavní jednotky. Systém soucasn nabíjí akumulátor osobního pehrávace. K pehrávání, zastavování pehrávání a k provádní dalsích cinností pouzívejte dálkový ovladac zaízení nebo ovládací tlacítka osobního pehrávace. Pi obsluze osobního pehrávace, který je umístn v konektoru, podepírejte pehrávac svojí druhou rukou. 4 Hlasitost nastavujte pomocí tlacítka VOLUME +/­ (Hlasitost) na hlavní jednotce. Poznámky · Je-li vypnut hlavní vypínac ?/a, vypne se napájení z elektrické sít. · Umístte tento systém tak, aby v pípad potízí bylo mozno hlavní vypínac ?/a okamzit vypnout. · Pi vyjímání nebo vkládání osobního pehrávace je tento teba drzet v pímé poloze a rovnobzn se zadní podprou tak, jak je zejmé z ilustrace (A). · Nepenásejte systém s osobním pehrávacem nasazeným na konektoru. · Pi vyjímání nebo vkládání osobního pehrávace podepírejte jednou rukou hlavní jednotku a pitom dbejte na to, aby nedoslo k neúmyslnému stisknutí ovládacích tlacítek osobního pehrávace. · Je-li osobní pehrávac pipojen k systému, nelze nastavovat hlasitost pomocí ovládacích tlacítek na pehrávaci. Hlasitost nastavujte pomocí tlacítka VOLUME +/­ (Hlasitost) na hlavní jednotce. Pouzití systému jako nabíjecky akumulátoru Zapnte subwoofer a vlozte osobní pehrávac do konektoru hlavní jednotky. Nabíjení akumulátoru se spustí automaticky. Stav nabití akumulátor se zobrazí na displeji osobního pehrávace. Podrobné informace vyhledejte v návodu k obsluze svého osobního pehrávace. 7CZ Pouzití dálkového ovladace Výchozí nastavení jsou podtrzena. 1 +/­*: Nastavuje zacátek pehrávání na slozku ped (nebo za) slozkou nastavenou na osobním pehrávaci. . />*: Podrzením se provádí rychlé pevíjení zpt (rychlé pevíjení vped), stisknutím a uvolnním se peskakuje na zacátek aktuální (nebo následující) skladby. NX*: Pehrávání/Pozastavení (nebo Pehrávání/Zastavení) 2 FUNCTION (Funkce) Pepíná zdroj vstupního signálu. [. . . ] · Snizte hlasitost stisknutím tlacítka VOL ­. · Nastavte rezim zvuku osobního pehrávace* na normální nebo lineární charakteristiku. Casto kladené otázky Mohu pouzívat tlacítka na hlavní jednotce k obsluze osobního pehrávace*?Pomocí tlacítek na hlavní jednotce mzete nastavovat pouze hlasitost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CPF-NW001

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CPF-NW001 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag