Návod k použití SONY CMT-U1BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CMT-U1BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CMT-U1BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CMT-U1BT.


SONY CMT-U1BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (362 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CMT-U1BT (804 ko)
   SONY CMT-U1BT (807 ko)
   SONY CMT-U1BT annexe 2 (805 ko)
   SONY CMT-U1BT annexe 1 (805 ko)
   SONY CMT-U1BT DATASHEET (333 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CMT-U1BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-683-494-12 (1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CMT-U1BT © 2006 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory pístroje novinami, ubrusy, záclonami atd. Abyste zabránili nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy. Pístroj není odpojen od napájecího naptí, pokud je síový kabel pipojen do zásuvky, a to ani ve chvíli, kdy je vypnutý. Zapojte pístroj do snadno pístupné síové zásuvky. [. . . ] Pokud pouzijete casovac pehrávání soucasn s casovacem automatického vypnutí, má casovac automatického vypnutí pednost. Casovac automatického vypnutí: Pi poslechu hudby mzete klidn usnout. Opakovan stisknte tlacítko , , SLEEP (Automatické vypnutí)" wf. Pokud vyberete moznost , , AUTO (Automaticky)", pístroj se automaticky vypne po ukoncení pehrávání aktuálního disku nebo po uplynutí 100 minut. Casovac pehrávání: V nastaveném casu se mzete nechat vzbudit hudbou z CD nebo externího USB zaízení. Pro ovládání casovace pehrávání pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. Ujistte se, ze jsou nastaveny hodiny. 5 6 Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte cas pro zastavení pehrávání. Vyberte zdroj zvuku. Opakovan stisknte tlacítko . /> qs, dokud se pozadovaný zdroj zvuku nezobrazí na displeji a potom stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qa. Na displeji se zobrazí nastavení casovace. 7 Stisknte tlacítko "/1 1 pro vypnutí systému. Systém se zapne 15 sekund ped nastaveným casem. Pokud je systém v nastavenou dobu zapnutý, casovac pehrávání se neaktivuje. Aktivace nebo kontrola casovace Stisknte tlacítko , , CLOCK/TIMER SELECT (Výbr hodin/casovace)" qj, opakovan stisknte tlacítko . /> qs, az se zobrazí , , PLAY SELECT?(Zvolit pehrávání?)" a pak stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qa. Dalsí moznosti ovládání 1 Pipravte zdroj zvuku. Vyberte zdroj zvuku a stisknte tlacítko , , VOLUME +/­ (Hlasitost)" 3 pro nastavení hlasitosti. Pro spustní pehrávání urcité skladby CD, , , ATRAC" nebo MP3 souboru na disku si vytvote vlastní program (strana 21). Zrusení casovace Zopakujte stejné kroky uvedené výse, dokud se nezobrazí nápis , , TIMER OFF (Casovac vypnutý)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qa. 2 3 Stisknte tlacítko , , CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/casovace)" qj. Opakovan stisknte tlacítko . /> qs pro zobrazení nápisu , , PLAY SET?(Nastavit pehrávání?)" a pak stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qa. Zobrazí se nápis , , ON (Zapnuto)" a indikace hodin zacne blikat. Zmna nastavení Zacnte znovu od kroku 1. Poznámka Pomocí casovace pehrávání není mozné v naprogramovaném poadí pehrávat soubory z USB zaízení. Rada Nastavení casovace pehrávání zstane ulozeno, dokud jej nezrusíte. 4 Nastavte cas zahájení pehrávání. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> qs nastavte hodiny a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" qa. Stejným zpsobem nastavte minuty. 23CZ Ostatní esení problém 1 Zkontrolujte, zda jsou síový kabel a kabely k reprosoustavám bezpecn a správn zapojeny. Dálkový ovladac nepracuje. · Odstrate vsechny pekázky mezi dálkovým ovladacem a snímacem signálu dálkového ovladace 5 na pístroji a umístte pístroj do vtsí vzdálenosti od záivek. · Nasmrujte dálkový ovladac na snímac na pedním panelu pístroje. · Pemístte se s dálkovým ovladacem blíz k pístroji. 2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níze uvedeném seznamu a provete píslusné opatení pro jeho odstranní. Pokud problém stále petrvává, obrate se na vaseho nejblizsího prodejce Sony. Pokud bliká kontrolka pohotovostního rezimu Neprodlen odpojte síový kabel ze zásuvky a zkontrolujte následující polozky. · Pokud je vás pístroj vybaven volicem napájecího naptí, je tento volic nastaven na správné naptí? [. . . ] ­ V místech, kde je nainstalována bezdrátová sí LAN. ­ V blízkosti mikrovlnné trouby, která je v cinnosti. ­ V místech, kde se vyskytují elektromagnetická pole. Poznámky · Pro zajistní bezpecnosti bhem komunikace pomocí technologie BLUETOOTH podporuje tento systém bezpecnostní funkce, které odpovídají specifikaci BLUETOOTH. V závislosti na nastavení zaízení a dalsích faktorech nemusí být vsak tato bezpecnost dostatecná. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CMT-U1BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CMT-U1BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag